Вимоги до оформлення

Стаття повинна відповідати тематиці наукового журналу і сучасному стану науки, бути актуальною, не опублікованою раніше в інших наукових виданнях. Відповідальність за достовірність викладеного матеріалу, відсутність плагіату і коректність висновків, правильність цитування наукових джерел і посилання на них несе автор статті.

До друку приймаються статті написані англійською мовою. До статей додаються анотації англійською та українською мовами.

Обсяг статті разом із двома анотаціями – 15-20 тисяч знаків (включаючи таблиці, графіки, рисунки): 14 шрифт, інтервал – 1,5.

Структура статті повинна відповідати вимогам ВАК України і складатися з таких частин:

 1. Постановка проблеми.
 2. Актуальність дослідження.
 3. Формулювання мети та завдань статті.
 4. Аналіз останніх досліджень і публікацій.
 5. Виклад основного матеріалу.
 6. Висновки.
 7. Перспективи подальших досліджень.
 8. Список використаних літературних джерел

Вимоги до оформлення статті:

 1. текст статті набраний у текстовому редакторі Microsoft Word версії 2003, 2007, відстань між рядками – 1,5 інтервали, кегль 14, гарнітура Times New Roman; поля: ліворуч – 2,5 см, угорі, внизу, праворуч – 1,5 см; абзацний відступ – 1,25;
 2. сторінки статті мають бути пронумеровані (нумерація у лівому верхньому куті);
 3. формули: розмір шрифту – 11, великий індекс – 8, маленький індекс – 5, великий символ – 14, маленький символ – 11 пт.
 4. таблиці, рисунки, малюнки повинні мати нумерацію і назву (рисунок, виконаний у MS Word згрупувати як один об’єкт; підписи набирати курсивом).

Порядок оформлення

З кожного нового рядка вказуються:

 1. Ініціали, прізвище автора (авторів) праворуч, над назвою статті (англійською мовою, шрифт жирний).
 2. Електронна адреса автора/авторів (усіх, після кожного прізвища).
 3. Назва статті англійською мовою (літери великі, шрифт жирний, посередині).
 4. Анотація англійською мовою (150-250 знаків; курсив). Саме слово анотація вказувати не потрібно. Ключові слова (8-10 слів; шрифт жирний)
 5. Текст статті англійською мовою з дотриманням структури (жирним виділити кожен пункт у структурі статті).
 6. Список використаних літературних джерел (оформлений відповідно до останніх вимог). У випадку використання україномовних та російськомовних джерел слід подати їх транслітераційний переклад.
 7. Ініціали, прізвище автора (авторів), назва статті українською мовою (шрифт жирний).
 8. Розширена анотація українською мовою (400-500   знаків; курсив). Ключові слова (8-10 слів українською мовою; шрифт жирний).
AttachmentSize
Інформаційний лист19.76 KB