Volume 4, Number 2, 2018

У цьому номері

(10 статей)
Yakov Nemyrovskyi, Eduard Posvyatenko, Sergey Sheikin, Yuriy Tsekhanov
DOI: https://doi.org/10.23939/ujmems2018.02.014
14-25
Роман Качмар, Andrii Muzychuk, Олена Ланець, Yurii Porokhovskyi
DOI: https://doi.org/10.23939/ujmems2018.02.094
94-105