Публікація

Матеріали конференції будуть опубліковані у збірнику наукових статей. Збірник буде зареєстрований  з присвоєнням ISBN.

Матеріали приймаються в електронному вигляді  на адресу omukha6@gmail.com обсягом не більше

4-х сторінок тексту в MS Word 2003 формату А4, включно з рисунками.

Назва файлу повинна відповідати прізвищу першого автора (наприклад, Корнейчук.doc)

Термін подання матеріалів до 10 вересня  2020 р.

 

Вимоги до оформлення матеріалу

Текст бажано розмістити на цілому числі сторінок. Необхідно встановити наступні параметри форматування документу:

  • шрифт Times New Roman, кегль 12, стиль – звичайний (normal);
  • поля: зверху і знизу – 2 см, ліворуч і праворуч – 3 см;
  • міжрядковий інтервал мінімум 12 пт;
    • зверху по центру: а) назва доповіді (великими літерами жирним щрифтом), б) нижче – ініціали та прізвища авторів (жирним курсивом), в) нижче –­ назва організації й місто (курсивом);
    • нижче через інтервал англійською мовою друкуються: а) назва доповіді (у верхньому регістрі, жирним шрифтом); б) нижче – ініціали і прізвища авторів (жирним курсивом); в) нижче –­ назва організації (курсивом); г) нижче, через інтервал ­– резюме (не більше 10 стрічок);
    • нижче, через інтервал, друкують основний текст;
  • посилання на літературні джерела, патенти тощо наводять у тексті в квадратних дужках. Відразу за текстом, через інтервал, наводять перелік посилань (курсивом) за встановленим в Україні стандартом.

Організатори не несуть відповідальності за інформацію, що публікується, однак залишають за собою право редагування.