All Authors

Authors Affiliation
I. Kahalo Lviv Polytechnic National University
I. Strykhaliuk Lviv Polytechnic National University
S. Pushchak Lviv Polytechnic National University
I. Bernevek Lviv Polytechnic National University
M. Seliuchenko Lviv Polytechnic National University
H. Beshlei Lviv Polytechnic National University
V. Yanyshyn Lviv Polytechnic National University
O. Trush Taras Shevchenko National University of Kyiv
Yu. Samokhvalov Taras Shevchenko National University of Kyiv
S. Toliupa Taras Shevchenko National University of Kyiv
Yu. Romanyshyn Lviv Polytechnic National University, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland
O. Hranovska Lviv Polytechnic National University
V. Markiv Lviv Polytechnic National University
S. Zhuk National technical university of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”
S. Vyshnevyi National technical university of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”
O. Liashuk National technical university of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”
I. Tepliakov Lviv Polytechnic National University
A. Koliadenko Kharkov National University of Radio Electronics, (Ukraine)
V. Popovskyi Kharkov National University of Radio Electronics, (Ukraine)
L. Kasperska Karpenko Physico-Mechanical Institute of the NAS of Ukraine
Serhii Altunin Lviv Polytechnic National University, Department of Theoretical Radio Engineering and Radio Measurement
V. Yakubenko Lviv Polytechnic National University
Ye. Chernykhivskyi Lviv Polytechnic National University
V. Pelishok Lviv Polytechnic National University
I. Murvai Lviv Polytechnic National University
T. Bulavinets Lviv Polytechnic National University
A. Bendziak Lviv Polytechnic National University
A. Andrushchak Karpenko Physico-Mechanical institute of the NAS of Ukraine
T. Voroniak Karpenko Physico-Mechanical institute of the NAS of Ukraine
D. Vynnyk Lviv Polytechnic National University
Ya. Bobytskyi Lviv Polytechnic National University
V. Fito Lviv Polytechnic National University
H. Petrovska Lviv Polytechnic National University
I. Yaremchuk Lviv Polytechnic National University
S. Ubizskyi Lviv Polytechnic National University
O. Buryi Lviv Polytechnic National University
M. Kaidan Lviv Polytechnic National University
Yu. Klymash Lviv Polytechnic National University
O. Toroshanko О. S. Popov Odessa national academy of telecommunications
V. Hladkykh О. S. Popov Odessa national academy of telecommunications
L. Hloba National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”
O. Stepurin National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”
M. Skulysh National Technical University of Ukraine “Kiev Polytechnic Institute”
A. Kryl' О. S. Popov Odessa national academy of telecommunications
D. Holev О. S. Popov Odessa national academy of telecommunications
O. Kochetkov О. S. Popov Odessa national academy of telecommunications
V. Basov О. S. Popov Odessa national academy of telecommunications
M. Zakharchenko О. S. Popov Odessa national academy of telecommunications
V. Kildishev О. S. Popov Odessa national academy of telecommunications
K. Osadchuk О. S. Popov Odessa national academy of telecommunications
V. Korchynskyi О. S. Popov Odessa national academy of telecommunications
M. Pleskanka Lviv Polytechnic National University
N. Pleskanka Lviv Polytechnic National University
M. Kyryk Lviv Polytechnic National University
M. Beshlei Lviv Polytechnic National University
A. Polishchuk Lviv Polytechnic National University
V. Minziuk Lviv Polytechnic National University
Yu. Matiieshyn Lviv Polytechnic National University
T. Smarkutskyi Lviv Polytechnic National University
V. Hrycay Lviv Polytechnic National University
F. Pavlov Lviv Polytechnic National University
M. Melen Lviv Polytechnic National University
V. Dzuba Kharkiv National Automobile and Road University
O. Sabokar Kharkiv National Automobile and Road University
S. Shinderuk Kharkiv National Automobile and Road University
E. Chaplygin Kharkiv National Automobile and Road University
P. V. Bosyy School of Performance, Ryerson University
P. V. Bosyy School of Performance, Ryerson University
A. Nischyi Lviv Polytechnic National University
I. Voloshyna Lviv Polytechnic National University
A. Kryzhanivsky's ПрАТ «Львівобленерго»
V. Korud Lviv Polytechnic National University
B. Sylvestruk Lviv Polytechnic National University
V. Levoniuk Lviv National Agrarian University
Andriy Chaban Lviv Polytechnic National University, Department of Electrical Engineering Systems
P. Holubovskyy Lviv Polytechnic National University
Volodymyr Koziy Lviv Polytechnic National University
V. Fedyshyn Lviv Polytechnic National University
N. Maltseva Lviv Polytechnic National University
T. Dzioba Lviv Polytechnic National University
A. Yevchenko Lviv Polytechnic National University
B. Dmytryk Lviv Polytechnic National University
Ya. Hrytsiuk Lviv Polytechnic National University
M. Bazylevych Lviv Polytechnic National University
Л. І. Богун Національний університет «Львівська політехніка»
О. І. Строган Національний університет «Львівська політехніка»
І. С. Афтаназів Національний університет «Львівська політехніка»
V. Kidyba Lviv Polytechnic National University
O. Dudurych ПАТ «Львівобленерго»
Mykhailo Seheda Lviv Polytechnic National University
M. Jatsun Lviv Polytechnic National University
V. Stecyk Lviv Polytechnic National University
M. Kuzhelev Lviv Polytechnic National University
K. Snitkov Lviv Polytechnic National University
P. Bolkot Lviv Polytechnic National University
V. Oksentyuk Lviv Polytechnic National University
V. Maday Lviv Polytechnic National University
I. Ostrovka Lviv Polytechnic National University
V. Kuchansky The Institute of Electrodynamics of the National Academy of Sciences of Ukraine
M. Semeniuk Lviv Polytechnic National University