Volume 86, 2017

In this issue

(8 articles)
5-10
DOI: https://doi.org/10.23939/istcgcap2017.02.005
B. Dzhuman
11-18
DOI: https://doi.org/10.23939/istcgcap2017.02.011
S. Periy, T. Korliatovych, V. Lityn`skyi, I. Pokotylo
35-44
DOI: https://doi.org/10.23939/istcgcap2017.02.035
О. Golubtsov, R. Sossa
45-57
DOI: https://doi.org/10.23939/istcgcap2017.02.045
V. Lozynskyi, I. Kolb, T. J. Ilkiv
58-65
DOI: https://doi.org/10.23939/istcgcap2017.02.058
A. Y. Malitskyi
pp. 66-72
DOI: https://doi.org/10.23939/istcgcap2017.02.066
R. Peresoliak
73-79
DOI: https://doi.org/10.23939/istcgcap2017.02.073
L. Perovych, D. Kereush