1(3), 2000

In this issue

(24 articles)
16-23
P. D. Dvulit , N. Shupyaniy
112-117
Yu.M. Horodyskyy, V. H. Kuznietsova, T. A. Klymkovych
117-122
V. Yu. Maksymchuk, V. H. Kuznietsova, Yu.M. Horodyskyy, T. A. Klymkovych
123-125
I.P. Moroz, Y. T. Mikhayluyk , O. I. Pidvirnyi, V. I. Shamotko
142-143
Ye. I. Patalakha