полівінілхлорид

THE TECHNOLOGY OF METALLIZATION OF GRANULATED POLYMER RAWMATERIALS

The high demand of polymer composite for modern technique causes the need to create new varieties of such materials. At present, the production of a wide range of fillers and polymer matrices has already been produced, which allows the use of polymer composite materials as both structural materials and special purpose materials.

THE INFLUENCE OF THE POLY(VINYL CHLORIDE) ON THE CHEMICAL STABILITY OF POLYESTER COMPOSITES

The influence of the polymeric modifier – poly(vinyl chloride) on the chemical stability of polyester composites was investigated. From the results of the research, it is found that equilibrium water absorption for polyester composites is established within 7-14 days. Water absorption of unmodified polyester material is about 1,5%.

Дослідження ефективності активації порошкоподібного полівінілхлориду

Наведено результати експериментальних досліджень особливостей механічної активації порошкоподібного суспензійного полівінілхлориду цинком. Розроблено методику дослідження ефективності механічної активації порошкоподібної полімерної сировини дрібнодисперсними металами. Досліджено вплив співвідношення порошкоподібного полівінілхлориду і дрібнодисперсного цинку, часу обробки суміші, а також ступеня завантаження кульового млина на ефективність активації полімерної поверхні.

Вплив полімерного модифікатора на процес структурування ненасиченої поліестерної смоли

Досліджено вплив полімерного модифікатора полівінілхлориду на процес структурування ненасичених поліестерних смол. На підставі ротаційної віскозиметрії виявлено, що введення полівінілхлориду в кількості 2-5 мас.ч. пришвидшує наростання значення в’язкості досліджуваних систем, що обумовлено впливом полімерного модифікатора на характер міжмолекулярних взаємодій між компонентами системи. Встановлено, що введення полівінілхлориду в композиції на основі ненасичених поліестерних смол зменшує як час гелеутворення, так і час мікрогелеутворення.

Використання відходів олієжирової промисловості для модифікації мінеральних наповнювачів

Одержано полімерні композиційні матеріали (ПКМ) на основі полістиролу та полівінілхлориду. В процесі даної роботи були отримані ПКМ з такими модифікованими та не модифікованими наповнювачами: крейда, каолін, аеросил, діоксид титану, оксид алюмінію.

Вплив міжмолекулярних взаємодій на сумісність полівінілхлориду і полістиролу у діестерфталатних пластифікаторах

The influence of component composition and nature of plasticizer on the nature of intermolecular interactions in the system polyvinyl chloride - polystyrene - diesterphtalate and optical properties of polymer solutions is ascertained. The influence of intermolecular interactions on the compatibility parameter between macromolecules is revealed. Встановлений вплив компонентного складу і природи пластифікатора на характер міжмолекулярних взаємодій у системі полівінілхлорид – полістирол – діестерфталат та оптичні характеристики розчинів полімерів.

Металізація полівінілхлоридного пластикату хімічним відновленням у розчинах

Наведено результати досліджень особливостей металізації активованої цинком
поверхні полівінілхлоридного пластикату в розчинах хімічного відновлення. До-
сліджено вплив щільності завантаження полімерної сировини та початкового рН роз-
чинів на швидкість і ефективність осадження міді на активованій полівінілхлоридній
поверхні. Встановлено, що зміною щільності завантаження та початкового рН розчинів
можна ефективно впливати на процес відновлення міді, а отже, контролювати вміст

Реологічні властивості полівінілхлорид- полістирольних пластикатів

За результатами віскозиметричних та реологічних досліджень встановлено вплив
природи полістирольного модифікатора (суспензійний та удароміцний полістирол) на
характеристичну в’язкість розчинів полівінілхлориду у діоктилфталаті. Виявлено
вплив полістирольного модифікатора на реологічні параметри, зокрема індекс течії,
границю текучості та кесонову в’язкість полівінілхлоридних пластикатів до і після
стадії желювання матеріалу. Досліджено зміну показника текучості розтопу
полівінілхлоридних пластикатів залежно від вмісту полістирольного модифікатора та

Фізико-хімічні закономірності модифікування ненасичених поліестерів полівінілхлоридом

Досліджено фізико-хімічні закономірності модифікування ненасичених поліес-
терних смол полівінілхлоридом у присутності діестерфталатних пластифікаторів.
Встановлено вплив компонентного складу на особливості морфологічних змін та
характер міжмолекулярних взаємодій у модифікованих поліестерних композиціях.
Досліджено вплив полівінілхлориду і дибутилфталату на кінетику зміни в’язкості
модифікованих поліестерних композицій. Виявлено, що характер термомеханічних
кривих значною мірою залежить від компонентного складу модифікованих поліес-