Volume 3, Number 855(12), 2016

In this issue

(79 articles)
T. Harasymiv, I. Matviychuk
V. Kuzylyak, R. Yakovchuk, A. Samilo, O. Povstyn, V. Shyshko