Institute of administrative responsibility: problems and prospects of development

2018;
: pp. 165-170
Authors:
1
Lviv Polytechnic National University

The article considers the modern essence of the perception of the institution of
administrative responsibility, analyzes individual views of scientists on the concept and signs of
administrative responsibility. Some problems of the transformation of administrative
responsibility are analyzed and proposals are made to improve the current administrative
legislation on administrative responsibility and the possibilities for its application.

1. Yashchuk O. Zakonodavstvo Ukrainy pro administratyvnu vidpovidalnist: suchasnyi stan i perspektyvni polozhennia yoho rozvytku. [The legislation of Ukraine on administrative responsibility: the current state and perspective provisions of its development]. Yurydychna nauka. 2011. No. 2. S. 150–154. 2. Hurzhii T. O. Perspektyvy rozvytku administratyvno-deliktnoho zakonodavstva Ukrainy.[Prospects for the development of administrative and tortious legislation of Ukraine]. Administratyvne pravo i protses. No. 3 (9). 2014. S. 156–168. 3. Lukianets D. M. Rozvytok instytutu administratyvnoi vidpovidalnosti: kontseptualni zasady ta problemy pravorealizatsii: avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia doktora yuryd. nauk: spets. 12.00.07. Administratyvne pravo i protses; finansove pravo; informatsiine pravo.[Development of the Institute of Administrative Responsibility: Conceptual Principles and Problems of Realization: Author’s Resume. dis for obtaining sciences. doctor’s degree law. Sciences: special 12.00.07. Administrative law and process; finance law; information law]. K: Instytut derzhavy i prava im. V. M. Koretskoho Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy, 2007. 43 s. 4. Kodeks Ukrainy pro administratyvni pravoporushennia vid 07.12.1984. [Code of Ukraine on Administrative Offenses of December 7, 1984]. Baza danykh «Zakonodavstvo Ukrainy»/VR Ukrainy. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10. 5. Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo vdoskonalennia rehuliuvannia vidnosyn u sferi zabezpechennia bezpeky dorozhnoho rukhu : Zakon Ukrainy. [On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine on Improving Regulating Relations in the Field of Road Traffic Safety: The Law of Ukraine] vid 14 lypnia 2015 roku No. 596-VIII. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2015. No. 39. St. 372. 6. Hoеn O. Osnovnыe nachala admynystratyvnoho prava: frantsuzskoe pravo. [Basic principles of administrative law: French law.] Osnovnыe nachala rossyiskoho y frantsuzskoho prava. M., 2012. S. 104–121. 7. Hryshchuk N. Istoryko-pravovyi henezys instytutu administratyvnoi vidpovidalnosti: porivnialno-pravovi aspekty. [Historical and legal genesis of the institute of administrative responsibility: comparative legal aspects]. Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo. 2012. No. 12. S. 111–115. 8. Ohorodnikova I. Mizhnarodnyi dosvid rehuliuvannia vidnosyn, shcho vynykaiut u protsesi realizatsii zakhodiv administratyvnoi vidpovidalnosti za pravoporushennia v sferi opodatkuvannia. [International experience in the regulation of relations arising in the process of implementing administrative liability measures for tax offenses]. Naukovyi visnyk Natsionalnoho universytetu DPS Ukrainy (ekonomika, pravo). 2011. No. 1 (52). S. 236–242.

Komarnytska I. "Institute of administrative responsibility: problems and prospects of development". http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-5-number-894-18-2018/institute-administrative-responsibility