Institute of administrative responsibility: problems and prospects of development

2018;
: pp. 165-170

Komarnytska I. "Institute of administrative responsibility: problems and prospects of development".
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-5-number-894-18...

1
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology

The article considers the modern essence of the perception of the institution of
administrative responsibility, analyzes individual views of scientists on the concept and signs of
administrative responsibility. Some problems of the transformation of administrative
responsibility are analyzed and proposals are made to improve the current administrative
legislation on administrative responsibility and the possibilities for its application.

1. Yashchuk O. Zakonodavstvo Ukrainy pro administratyvnu vidpovidalnist: suchasnyi stan iperspektyvni polozhennia yoho rozvytku. [The legislation of Ukraine on administrative responsibility: thecurrent state and perspective provisions of its development]. Yurydychna nauka. 2011. No. 2. S. 150-154.2. Hurzhii T. O. Perspektyvy rozvytku administratyvno-deliktnoho zakonodavstva Ukrainy.[Prospects forthe development of administrative and tortious legislation of Ukraine]. Administratyvne pravo i protses.No. 3 (9). 2014. S. 156-168. 3. Lukianets D. M. Rozvytok instytutu administratyvnoi vidpovidalnosti:kontseptualni zasady ta problemy pravorealizatsii: avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia doktorayuryd. nauk: spets. 12.00.07. Administratyvne pravo i protses; finansove pravo; informatsiinepravo.[Development of the Institute of Administrative Responsibility: Conceptual Principles and Problemsof Realization: Author's Resume. dis for obtaining sciences. doctor's degree law. Sciences: special12.00.07. Administrative law and process; finance law; information law]. K: Instytut derzhavy i prava im. V. M.Koretskoho Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy, 2007. 43 s. 4. Kodeks Ukrainy pro administratyvnipravoporushennia vid 07.12.1984. [Code of Ukraine on Administrative Offenses of December 7, 1984]. Bazadanykh «Zakonodavstvo Ukrainy»/VR Ukrainy. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10. 5. Provnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo vdoskonalennia rehuliuvanniavidnosyn u sferi zabezpechennia bezpeky dorozhnoho rukhu : Zakon Ukrainy. [On Amendments toCertain Legislative Acts of Ukraine on Improving Regulating Relations in the Field of Road Traffic Safety:The Law of Ukraine] vid 14 lypnia 2015 roku No. 596-VIII. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2015.No. 39. St. 372. 6. Hoеn O. Osnovnыe nachala admynystratyvnoho prava: frantsuzskoe pravo. [Basicprinciples of administrative law: French law.] Osnovnыe nachala rossyiskoho y frantsuzskoho prava. M.,2012. S. 104-121. 7. Hryshchuk N. Istoryko-pravovyi henezys instytutu administratyvnoi vidpovidalnosti:porivnialno-pravovi aspekty. [Historical and legal genesis of the institute of administrative responsibility:comparative legal aspects]. Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo. 2012. No. 12. S. 111-115. 8. OhorodnikovaI. Mizhnarodnyi dosvid rehuliuvannia vidnosyn, shcho vynykaiut u protsesi realizatsiizakhodiv administratyvnoi vidpovidalnosti za pravoporushennia v sferi opodatkuvannia. [Internationalexperience in the regulation of relations arising in the process of implementing administrative liabilitymeasures for tax offenses]. Naukovyi visnyk Natsionalnoho universytetu DPS Ukrainy (ekonomika,pravo). 2011. No. 1 (52). S. 236-242.https://doi.org/10.1016/j.enconman.2010.06.070