Intensification of responsibility for defaulting alimony

2018;
: pp. 60-67
Authors:
1
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology

The innovations of the national legislation in the area of responsibility for defaulting alimony have been analyzed in the article: share reduction of property division, fine increase, the infliction of administrative penalty in the form of social utility work, some rights limit, automated arrest of debtor ‘s means following the final process about exaction of alimony, prohibition to take certain positions in public service.

1. Poiasniuvalna zapyska do proektu Zakonu Ukrainy «Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo posylennia zakhystu prava dytyny na nalezhne utrymannia 67 shliakhom vdoskonalennia poriadku prymusovoho stiahnennia zaborhovanosti zi splaty alimentiv» [Explanatory note to the draft Law of Ukraine On amendments to certain legislative acts of Ukraine on strengthening the protection of the right of the child to proper maintenance by improving the order of compulsory collection of arrears of alimony] No. 7277 URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62857. 2. Zakon Ukrainy «Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo posylennia zakhystu prava dytyny na nalezhne utrymannia shliakhom vdoskonalennia poriadku stiahnennia alimentiv» [On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine on the Strengthening of the Protection of the Right of the Child to Proper Maintenance by Improving the Procedure for Compensation of Alimony] vid 17.05.2017. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2037-19. 3. Zakon Ukrainy «Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo posylennia zakhystu prava dytyny na nalezhne utrymannia shliakhom vdoskonalennia poriadku prymusovoho stiahnennia zaborhovanosti zi splaty alimentiv» [On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine on the Strengthening of the Protection of the Right of the Child to Proper Maintenance by Improving the Procedure for Compulsory Recovery of Arrears in Payment of Alimony] vid 7.12.2017. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2234-19. 4. Zauvazhennia Holovnoho yurydychnoho upravlinnia Aparatu Verkhovnoi Rady Ukrainy do proektu Zakonu Ukrainy «Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo posylennia zakhystu prava dytyny na nalezhne utrymannia shliakhom vdoskonalennia poriadku prymusovoho stiahnennia zaborhovanosti zi splaty alimentiv» [Observations of theMain Legal Department of the Verkhovna Rada of Ukraine on the Draft Law of Ukraine «On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine to Strengthen the Protection of the Right of the Child to Proper Maintenance by Improving the Procedure for Compulsory Recovery of Arrears of Payment of Alimony»] URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62857. 5. Proekt Zakonu «Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo stvorennia ekonomichnykh peredumov dlia posylennia zakhystu prava dytyny na nalezhne utrymannia» [On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine Concerning Creation of Economic Preconditions for Strengthening the Protection of the Right of the Child to Proper Maintenance] vid 19.04.2018. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1? pf3511=63899. 6. Kodeks Ukrainy pro administratyvni pravoporushennia [Code of Ukraine on Administrative Offenses]. URL: 7. Zakon Ukrainy «Pro vykonavche provadzhennia» [Оn Enforcement Proceedings] vid 2 chervnia 2016 r. URL:http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1404-19. 8. Vysnovok Holovnoho naukovoekspertnoho upravlinnia Aparatu Verkhovnoi Rady Ukrainy na proekt Zakonu Ukrainy «Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo posylennia zakhystu prava dytyny na nalezhne utrymannia shliakhom vdoskonalennia poriadku prymusovoho stiahnennia zaborhovanosti zi splaty alimentiv» [The conclusion of the Main Scientific and Expert Department of the Apparatus of the Verkhovna Rada of Ukraine on the Draft Law of Ukraine «On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine on the Strengthening of the Protection of the Right of the Child to Proper Maintenance by Improving the Procedure for Compulsory Recovery of Arrears in Payment of Alimony»]. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/ webproc4_1?pf3511=62857. 9. Pavlo Petrenko prezentuvav druhyi paket zakonodavchykh zmin, yaki posyliuiut vidpovidalnist neplatnykiv alimentiv [Pavlo Petrenko presented the second package of legislative changes that strengthen the responsibility of non-payment of alimony]. Ofitsiinyi sait Ministerstva yustytsii Ukrainy. URL: https://minjust.gov.ua/news/ministry/pavlo-petrenko-prezentuvav-drugiy-p... vidpovidalnist-neplatnikiv-alimentiv.

Apopii I. "Intensification of responsibility for defaulting alimony" http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-5-number-894-18-2018/intensification-responsibility-defaulting