Significant determinants of legal arguments: subjectivism, irrationalism, volunteer liberalism

2020;
: 120-126
Authors:
1
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology

Distribution dialectical approach to legal reasoning proves an accomplished fact about the weakening of the legal-positivist perception in the generally accepted doctrine of the right in favor of the natural-law concept of legal understanding. In this connection, we consider the philosophical and legal theories of subjectivism, irrationalism and voluntarist liberalism, which discloses the essential content of legal argumentation in modern law. From the point of view of subjectivism, the primacy of natural human rights is important, and the law is merely a formalized expression of these rights, or a normative model of behavior. Irrationalism in argumentation proceeds from the fact that the normative model of relations may not sufficiently take into account the value aspects of choosing a behavior option by subject of law. Volunteer liberalism reveals the nature of the dependence of free will (in the context of freedom of action) on legal and non-legal factors influencing on a person’s behavior.

1. Bandura O. O. Aksiologiya prava yak skladova filosofiyi prava [Axiology of law as a component of the
philosophy of law] / O. O. Bandura // Filosofski ta metodologichni problemy prava. 2015. 1-2. pp. 45-56. 2.
Bratasyuk M. G. Pryrodno-pravova paradygma v postmodernij filosofskij dumci[Natural-legal paradigm in
postmodern philosophical thought] / M. G. Bratasyuk // Problemy filosofiyi prava. 2003. T.1. pp. 167-172. 3.Goran
V. P. Racyonalyzm y yrracyonalyzm v ystoryy zapadnoj fylosofyy: Ontologycheskye y gnoseologycheskye
osnovanyya[Rationalism and Irrationalism in the History of Western Philosophy: Ontological and Epistemological
Foundations] Vestny`k NGU. Sery`ya: Fylosofy`ya. 2007. T. 5. Vp. 1. pp. 89-98. 4.Zagudayeva O. A. Osoblyvosti
rytorychnogo pidxodu do modelyuvannya yurydychnoyi argumentaciyi [Features of rhetorical approach to
modeling legal argumentation] / O. A. Zagudayeva // Kyyivskyj nacionalnyj universytet imeni Tarasa Shevchenka.
2018. 1. pp. 42-45. 5.Kozyubra M. Teoriya yurydychnoyi argumentaciyi ta yiyi osoblyvosti v konstytucijnomu
sudochynstvi [The theory of legal argumentation and its peculiarities in constitutional justice] / M. Kozyubra //
Visnyk Konstytucijnogo Sudu Ukrayiny. 2016. 6. pp. 167-180. 6. Lysanyuk E. N. Argumentacyya v normatyvnih
kontekstax: podxodы y problemy [Argumentation in regulatory contexts: approaches and problems] /
E. N. Lysanyuk // Kommunykacyya y obrazovanye: sb. statej; pod red. S. Y`. Dudnyka. Sankt-Peterburg, 2004. pp.
216-233. 7. Lyxolat I. P. Racionalne ta pozaracionalne v pravi[Rational and non-rational in law] (na materialax
zakonotvorchosti): dys. ... kand. yuryd. nauk : 12.00.12. Kyiv, 2001. 217 p. 8. Maksymov S. Y. Sposoby
osmyslenyya pravovoj realnosty. Problemы zakonnosty[Ways to understand the legal reality. Problems of legality.]
1995. 30. pp. 38-45. 9. Muzyka M. P. Irracionalnist yak napryam postklasychnoyi filosofiyi prava [Irrationality as
a Direction of Postclassical Philosophy of Law]: dys. ... kand.yuryd.nauk: 12.00.12 / M. P. Muzyka. Xmelnyczkyj,
2018. 225 p. 10. Pavlenko Zh.O. Yurydychnyj dyskurs v konteksti dialektychnogo pidxodu do
yurydychnoyi argumentaciyi: osoblyvosti i funkciyi[Legal discourse in the context of a dialectical approach to
legal argumentation: features and functions.] Logika i pravo: materialy` VII region. nauk.-prakt. konf., 15 travnya
2015 r. Xarkiv, 2015. pp. 7-13. 11. Razdyna E. V. Yrracyonalyzm kak fylosofskaya osnova socyalnoО.
polytycheskogo techenyya y alternatyvnyx dvyzhenyj [Irrationalism as the philosophical basis of the sociopolitical
current and alternative movements.] Gumanitarnyj chasopys: zbirnyk naukovyx pracz / M-vo osvity i nauky
Ukrayiny, Nacz. aerokosmichnyj un-t im. M. Ye. Zhukovskogo “Xarkivskyj aviacz. in-t”. Xarkiv, 2014. 2. pp. 25-34.
12. Savenko M. D. Metodologiya yurydychnoyi argumentaciyi u rishennyax konstytucijnoyi yustyciyi
[Methodology of Legal Argumentation in Constitutional Justice Decisions] / M. D. Savenko // Naukovi zapysky
NaUKMA. Yurydychni nauky. 2013. T. 144-145. pp. 12-17. 13. Slyvka S. S. Pryrodne ta nadpryrodne pravo:
ekstrakcijnyj i substancijnyj analiz [Natural and supernatural law: extraction and substantive analysis]: u 3 ch.
Kyiv: Atika, 2005. Ch. 1: Filosofski poglyady na pryrodne pravo. 236 p. 14. Shajgorodskyj Yu. Cinnisnyj vymir
sogodennya: irracionalni skladovi[Value measurement of the present: irrational components]. Socialna psyxologiya.
Kyiv, 2013. 55. pp. 32-39. 15.Shherby`na O. Yu. Do pytannya pro argumentaciyu yak metod yurydychnogo
mirkuvannya [To the question of reasoning as a method of legal reasoning] / O. Yu. Shherby`na // Visnyk
Xarkivskogo nacionalnogo pedagogichnogo universytetu. Filosofiya. 2013. 40, T. 1. pp. 1-16. 16. Yaruniv
M. I. Aksiologichno-normatyvna paradygma svobodyvoli lyudyny [Axiological and regulatory paradigm of free
will of man]: dys. ... kand.yuryd.nauk: 12.00.12 / M. I. Yaruniv. Lviv, 2018. 191 p. 17. Saunders K M. Law as
Rhetoric, Rhetoric as Argument[Law as Rhetoric, Rhetoric as Argument] / K. M. Saunders // Journal of Legal
Education. 1994. 3. pp. 164-176.

Chornobai O. "Significant determinants of legal arguments: subjectivism, irrationalism, volunteer liberalism" http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-7-number-226-2020/significant-determinants-legal-arguments