Significant determinants of legal arguments: subjectivism, irrationalism, volunteer liberalism

2020;
: 120-126
Authors:
1
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology

Distribution dialectical approach to legal reasoning proves an accomplished fact about the weakening of the legal-positivist perception in the generally accepted doctrine of the right in favor of the natural-law concept of legal understanding. In this connection, we consider the philosophical and legal theories of subjectivism, irrationalism and voluntarist liberalism, which discloses the essential content of legal argumentation in modern law. From the point of view of subjectivism, the primacy of natural human rights is important, and the law is merely a formalized expression of these rights, or a normative model of behavior. Irrationalism in argumentation proceeds from the fact that the normative model of relations may not sufficiently take into account the value aspects of choosing a behavior option by subject of law. Volunteer liberalism reveals the nature of the dependence of free will (in the context of freedom of action) on legal and non-legal factors influencing on a person’s behavior.

1. Bandura O. O. Aksiologiya prava yak skladova filosofiyi prava [Axiology of law as a component of the philosophy of law] / O. O. Bandura // Filosofski ta metodologichni problemy prava. 2015. 1-2. pp. 45-56. 2. Bratasyuk M. G. Pryrodno-pravova paradygma v postmodernij filosofskij dumci[Natural-legal paradigm in postmodern philosophical thought] / M. G. Bratasyuk // Problemy filosofiyi prava. 2003. T.1. pp. 167-172. 3.Goran V. P. Racyonalyzm y yrracyonalyzm v ystoryy zapadnoj fylosofyy: Ontologycheskye y gnoseologycheskye osnovanyya[Rationalism and Irrationalism in the History of Western Philosophy: Ontological and Epistemological Foundations] Vestny'k NGU. Sery'ya: Fylosofy'ya. 2007. T. 5. Vp. 1. pp. 89-98. 4.Zagudayeva O. A. Osoblyvosti rytorychnogo pidxodu do modelyuvannya yurydychnoyi argumentaciyi [Features of rhetorical approach to modeling legal argumentation] / O. A. Zagudayeva // Kyyivskyj nacionalnyj universytet imeni Tarasa Shevchenka. 2018. 1. pp. 42-45. 5.Kozyubra M. Teoriya yurydychnoyi argumentaciyi ta yiyi osoblyvosti v konstytucijnomu sudochynstvi [The theory of legal argumentation and its peculiarities in constitutional justice] / M. Kozyubra // Visnyk Konstytucijnogo Sudu Ukrayiny. 2016. 6. pp. 167-180. 6. Lysanyuk E. N. Argumentacyya v normatyvnih kontekstax: podxodы y problemy [Argumentation in regulatory contexts: approaches and problems] / E. N. Lysanyuk // Kommunykacyya y obrazovanye: sb. statej; pod red. S. Y'. Dudnyka. Sankt-Peterburg, 2004. pp. 216-233. 7. Lyxolat I. P. Racionalne ta pozaracionalne v pravi[Rational and non-rational in law] (na materialax zakonotvorchosti): dys. ... kand. yuryd. nauk : 12.00.12. Kyiv, 2001. 217 p. 8. Maksymov S. Y. Sposoby osmyslenyya pravovoj realnosty. Problemы zakonnosty[Ways to understand the legal reality. Problems of legality.] 1995. 30. pp. 38-45. 9. Muzyka M. P. Irracionalnist yak napryam postklasychnoyi filosofiyi prava [Irrationality as a Direction of Postclassical Philosophy of Law]: dys. ... kand.yuryd.nauk: 12.00.12 / M. P. Muzyka. Xmelnyczkyj, 2018. 225 p. 10. Pavlenko Zh.O. Yurydychnyj dyskurs v konteksti dialektychnogo pidxodu do yurydychnoyi argumentaciyi: osoblyvosti i funkciyi[Legal discourse in the context of a dialectical approach to legal argumentation: features and functions.] Logika i pravo: materialy' VII region. nauk.-prakt. konf., 15 travnya 2015 r. Xarkiv, 2015. pp. 7-13. 11. Razdyna E. V. Yrracyonalyzm kak fylosofskaya osnova socyalnoО. polytycheskogo techenyya y alternatyvnyx dvyzhenyj [Irrationalism as the philosophical basis of the sociopolitical current and alternative movements.] Gumanitarnyj chasopys: zbirnyk naukovyx pracz / M-vo osvity i nauky Ukrayiny, Nacz. aerokosmichnyj un-t im. M. Ye. Zhukovskogo "Xarkivskyj aviacz. in-t". Xarkiv, 2014. 2. pp. 25-34. 12. Savenko M. D. Metodologiya yurydychnoyi argumentaciyi u rishennyax konstytucijnoyi yustyciyi [Methodology of Legal Argumentation in Constitutional Justice Decisions] / M. D. Savenko // Naukovi zapysky NaUKMA. Yurydychni nauky. 2013. T. 144-145. pp. 12-17. 13. Slyvka S. S. Pryrodne ta nadpryrodne pravo: ekstrakcijnyj i substancijnyj analiz [Natural and supernatural law: extraction and substantive analysis]: u 3 ch. Kyiv: Atika, 2005. Ch. 1: Filosofski poglyady na pryrodne pravo. 236 p. 14. Shajgorodskyj Yu. Cinnisnyj vymir sogodennya: irracionalni skladovi[Value measurement of the present: irrational components]. Socialna psyxologiya. Kyiv, 2013. 55. pp. 32-39. 15.Shherby'na O. Yu. Do pytannya pro argumentaciyu yak metod yurydychnogo mirkuvannya [To the question of reasoning as a method of legal reasoning] / O. Yu. Shherby'na // Visnyk Xarkivskogo nacionalnogo pedagogichnogo universytetu. Filosofiya. 2013. 40, T. 1. pp. 1-16. 16. Yaruniv https://doi.org/10.1007/s15004-013-0498-y M. I. Aksiologichno-normatyvna paradygma svobodyvoli lyudyny [Axiological and regulatory paradigm of free will of man]: dys. ... kand.yuryd.nauk: 12.00.12 / M. I. Yaruniv. Lviv, 2018. 191 p. 17. Saunders K M. Law as Rhetoric, Rhetoric as Argument[Law as Rhetoric, Rhetoric as Argument] / K. M. Saunders // Journal of Legal Education. 1994. 3. pp. 164-176.

Chornobai O. "Significant determinants of legal arguments: subjectivism, irrationalism, volunteer liberalism" http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-7-number-226-2020/significant-determinants-legal-arguments