BUILDING CONSTRUCTIONS IN THE SACRAL ARCHITECTURE OF UKRAINE

SA.
2019;
: 20-60
Authors:
1
National University "Lviv Polytechnic" Department of Architecture and Conservation

There are quite a lot of bells in Ukraine. They appeared in different periods of the history of sacred construction. The presence of towers-bells with "subterranean", churches with belfries over the maidens, empores and specially built bells for bells, points to the fact that in the Ukrainian ethnic territory ancient architectural solutions to the bell structures that were formed under the influence of Western European and local schools were preserved wooden construction. At the turn of the 16th and 17th centuries bells are looking for their place in church building. The construction of the tower-bells falls on the period preceding the time of the emergence of the formed type of one-or three-door churches, therefore, these buildings are not architecturally interconnected. The design of the tower-bells allowed  replacing the damaged parts without disturbing the appearance, thus contributing to the preservation of their authentic solutions, and therefore they were much more slowly subjected to impacts, although they eventually lost their defensive and watchdog functions. This was also the reason that the tradition

of their construction was preserved until the XIX century.

Specially erected buildings for bells appeared in the 17th - at the beginning of the 18th century, they gradually displaced the bell tower, embankment and subsequently become commonplace in Ukrainian sacral construction. Their appearance is primarily due to the national upsurge in the 17th century, which determined to have its own image of the sacral building, was also connected with the desire to have sacral buildings in which the principles of the construction of the churches of the princely age would be preserved and that they were not similar to Latin or other foreign models. This contributed to the emergence under the influence of the Renaissance and the baroque of special structures for bells, which are based on the church principles of planning and spatial solutions of the gyneconitis, nave.

The variety of bells, their architectural decision also depended on the entry of the Ukrainian ethnic territory into the state formations - the Russian, Austrian, Austro-Hungarian empires.

The forces, present at different times in the territory of Ukraine, caused the appearance in the XVI-XVIII centuries. on Lemkivshchyna, Boykivshchyna new types of churches and distortions in the XIX - in the beginning. XX century the architecture of the wooden churches of the Dnieper, the Left Bank, Slobozhanshchyna, the south of Ukraine.

The defensive functions of the church, the stylistic, economic, and not evolutionary factors determined the choice of a certain building for bells at the church; therefore, in different periods of sacred construction, simple and complex structures for bells appeared: towers-bells, bell-towers, bells for two Four pillars and so on.

The unfavorable economic factors influenced the fact that the new bell tower repeated the existing models on a reduced scale, favorable - for the construction of representative types of bells.

 1. Choisy, A., 1907. Исторія архитектуры: в 2 т. Т. 2. Переводъ с французскаго Н.С. Курдюковъ. Москва: Изданіе гр. П.С. Уваровой.
 2. Gloger, Z., 1907. Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce: w 2 t.  Warszawa.  
 3. Mokłowski, K. 1903. Sztuka ludowa w Polsce: w 2 cz. Cz. II. Lwów.
 4. Mokłowski, T. 1915. Skit w Maniawie: Na podstawie badań dokonanych latem w roku 1911. W: Sprawozdania Komisji do badania Historyi sztuki w Polsce. T. IX. – Zesz. III, IV. Kraków, s.434–450.
 5. Obmiński, T., 1914.  O cerkwiach drewnianych w Galicyi. Sprawozdania Komisyi do badania historyi sztuki w Polsce. – T. IX. – Zesz. III і IV. – Kraków: Nakładem Akademii umiejętności, S.425.
 6. Rechowicz, K., 1911.  Sztuka budowania z dzrewa w okolicy Skolego. Lud, s.1–14, 83–112.
 7. Strzygowski, J. 1929. Die Altslavische Kunst. Augsburg.
 8. Thulliе, Cz., 1931. Kościoły і klasztory warówne w dawnej Polsce. Czasopismо technicznе. Lwów, s.245–290.
 9. Vovroušek, B. 1929. Cirkevni památky na Podkarpatské Rusi. Praha.
 10. Zubrzycki, J. 1916. Polskie budownictwo drewniane. Zesz. 1. Kraków.
 11. Arkhiv IN NAN Ukrayiny – Svitl. 13051, 13085, 13150, 13048, 13051, 13073,13053,
 12. Arkhiv IN NAN Ukrayiny – F. 1. – Op. 2. – Od. zb. 441. – Zosh. 1. – Ark. 135.
 13. Vechersʹkyy, V. 2002. Lost objects of the architectural heritage of Ukraine. – Kyyiv: NDITIAM.
 14. Vechersʹkyy, V. ta ta Tarasov, S. 2011. Fortresses and castles of Ukraine. Kyyiv: Baltiya.
 15. Vuytsyk, V., 1995. Defensive Church in Shchyrets. Visnyk in-tu «Ukrzakhidproektrestavratsiya», 3.
 16. Hvozda, I., red., 1978. Wooden Architecture of the Ukrainian Carpathians. Nʹyu-York: Fundatsiya doslidzhennya Lemkivshchyny.
 17. Holubynskyy, E.E. 1904. Ystoryya Russkoy Tserkvy: V 2 t., 4 kn. Kn.1: Peryod pervyy, Kyevskyy yly domonholʹskyy. T.I. Moskva: Unyversytet·skaya typohrafyya.
 18. Holʹdenberh, L., 1966. Plan horoda Poltavy 1722 h. Yvana Bysheva. Horoda feodalʹnoy Rossyy. Moskva: Nauka, s.425–427.
 19. Hordynsʹkyy, S. 1969. Ukrayinsʹki tserkvy v Polʹshchi. Rym: b.v.
 20. Drahan, M., 1937a. Ukrayinsʹki derevlyani tserkvy. Heneza i rozviy form. Zbirky Natsionalʹnoho muzeyu u Lʹvovi, CH.1. XVI.
 21. Drahan, M., 1937b. Ukrayinsʹki derevlyani tserkvy. Heneza i rozviy form. Zbirky Natsionalʹnoho muzeyu u Lʹvovi. Lʹviv: Vydannya Natsionalʹnoho muzeyu CH.2. XVI.
 22. Zharykov, N.L., red., 1985. Pamyatnyky hradostroytelʹstva y arkhytektury Ukraynskoy SSR. T. 3. Kyyiv: Budivelʹnyk.
 23. Isayevych, YA., 1996. Mandry Martyna Grunevega – malovidomyy nimetsʹkyy opys Ukrayiny na perelomi XVI – XVII st. U: H.P. Petryshyn, red. Nimetsʹki koloniyi Halychyny. Istoriya–Arkhitektura– Kulʹtura.,s.33–42.
 24. Kazanskyy, P.S., 1871. O pryzyve kʺ Bohosluzheniyu vʺ vostochnoy tserkvy. U: A.S. Uvarov, red. Trudy pervoho arkheolohycheskaho sʺezda vʺ Moskve 1869. T. 1. Moskva: b.y. s.300–310.
 25. Karmazyn-Kakovsʹkyy, V. 1978. Mystetstvo lemkivsʹkoyi tserkvy. Rym: Ukrayinsʹkyy Katolytsʹkyy Universytet im. Klymenta papy.
 26. Karmazyn-Kakovsʹkyy, V. 1987. Mystetstvo lemkivsʹkoyi tserkvy. T. SSIU.
 27. Kovachovychova-Pushkarʹova, B. ta Pushkar, I., 1971. Derevʺyani tserkvy Skhidnoho obryadu na Slovachchyni. Naukovyy zbirnyk Muzeyu ukrayinsʹkoyi kulʹtury v Svydnyku. T. 5. Pryashiv: b.v.
 28. Kroshchenko, L. ta Osadchyy, YE., 1996. Svyatohirsʹkyy Uspensʹkyy monastyr u Zymno (sproba naukovoyi rekonstruktsiyi kompleksu) U: V. Tymofiyenko, red. 3 istoriyi ukrayinsʹkoyi restavratsiyi. Kyyiv: Ukrayinoznavstvo, s.74–81.
 29. LNB im. V.Stefanyka NAN Ukrayiny. Viddil mystetstva. – Rys. 10884, 20774, 20780.
 30. LNB im. V.Stefanyka NAN Ukrayiny. Viddil rukopysiv. – F. 9. – Op. 1. – Spr. 247. – Ark. 1–37, 40–41;
 31. Lohvyn, H.N. 1968. Po Ukrayini: Starovynni mystetsʹki pamʺyatky. Kyyiv: Mystetstvo.
 32. Lohvyn, H.N., 1957. Arkhitektura kulʹtovykh sporud (tserkvy i dzvinytsi). Narysy istoriyi arkhitektury Ukrayinsʹkoyi RSR (dozhovtnevyy period). Kyyiv: Derzhbudvydav URSR s.208–230.
 33. Lushpynsʹkyy, A. 1920. Derevʺyani tserkvy Halychyny KHVI– KHVIII st.: Alʹbom. – Lʹviv: b.v.
 34. Makushenko, P. ta Petrova, Z. 1956. Narodnaya arkhytektura Zakarpatʹya. Kyev: Hosudarstvennoe yzdatelʹstvo lyteratury po stroytelʹstvu y arkhytekture USSR.
 35. Makushenko, P.Y. 1976. Narodnaya derevyannaya arkhytektura Zakarpatʹya (KHVIII – nach. KHKH veka). Moskva: Stroyyzdat.
 36. Mohytych, I., 1987. Hromadsʹki sporudy: Dzvinytsi. U: YU.H Hoshko, T.P. Kishchuk, I.R. Mohytych ta P.M. Fedaka, red. Narodna arkhitektura Ukrayinsʹkykh Karpat XV – XX st. Kyyiv: Nauk. dumka, s.181–194.
 37. Natsionalʹnyy muzey u Lʹvovi. Visitatio generalis per Nicolai Szadurski, 1759–1764. Vizytatsiyni knyhy. Rkl. – 19–24. NML. Viddil rukopysiv i starodrukiv. Vizytatsiyi Peremyshsʹko-Sambirsʹko- Syanotsʹkoyi yeparkhiyi.
 38. Ploshchanskyy, V.M., 1866. Lavrove selo y monastyrʹ v Samborskom okruze. Naukovyy sbornykʺ, yzdavaemyy lyteraturnym obshchestvom Halytsko-Russkoy Matytsy. Vyp. I–IV. Lʹvov: Knyhopechatnya Stavropyhiyskoho Ynstytuta, s.318–339.
 39. Ploshchanskyy, V.M., 1867. Dobromylʹ. Monastyrʹ Chynu Sv. Vasyliya Velykoho y neskolʹko slovʺ obʺ otnosheniyakhʺ horoda. Naukovyy sbornykʺ Halytsko-Russkoy Matytsy. Lʹvov: Knyhopechatnya Stavropyhiyskoho Ynstytuta, s.211–254.
 40. Povstenko, O., 1968. Lemkivshchyna ta yiyi mystetstvo.
 41. Svoboda, 109. Nʹyu-York, s.46–55.
 42. Setsynskyy, E. 1907. Yuzhno-russkoe tserkovnoe zodchestvo. CH.1. Kamenets-Podolʹsk: Podolʹskoe tserkovnoe ystoryko-arkheolohycheskoe obshchestvo.
 43. Setsynskyy, E., 1889. Drevneyshye pravoslavnye tserkvy v Podolyy: Tserkovʹ-zamok v Sutkovtsakh Letychevskoho uezda. Podolʹskye eparkhyalʹnye vedomosty, 3. Kamenets-Podolʹskyy: Podolʹskoe tserkovnoe ystoryko-arkheolohycheskoe obshchestvo, s.80.
 44. Siredzhuk, P., 1998. Lyustratsiya Halycha i Starostva 1629 roku. Halych i Halytsʹka zemlya v derzhavotvorchykh protsesakh Ukrayiny. Mizhnarodna yuvileyna naukova konferentsiya. Ivano-Frankivsʹk, Ukrayina. Ivano-Frankivsʹk, Halych: Play. s.101–105.
 45. Sichynsʹkyy, V. 1923. Arkhitektura Krekhivsʹkoho monastyrya po derevorytu 1699 roku. Lʹviv: Nakl. avtora.
 46. Sichynsʹkyy, V. 1925. Dzvinytsi i tserkvy Halytsʹkoyi Ukrayiny XVI–XIX st. Lʹviv: Zbirky NM u Lʹvovi.
 47. Sichynsʹkyy, V. 1956. Istoriya ukrayinsʹkoho mystetstva. T. 1. Nʹyu-York: Naukove tovarystvo im. Shevchenka v Amerytsi.
 48. Slobodyan, V. 1998. Tserkvy Ukrayiny. Peremysʹka yeparkhiya. Lʹviv: Apriori.
 49. Starosolʹsʹka, U. 1998. Hutsulʹshchyna. Perlyna Ukrayinsʹkykh Karpat: Alʹbom. Filadelʹfiya: Ukrayinsʹke hutsulʹsʹke tovarysto «Cheremosh».
 50. Sulyk, R. 1993. Derevʺyane tserkovne budivnytstvo na Stryyshchyni. Lʹviv-Stryy: b.v. Sulyk, R. 1995. Perlyny derevʺyanoyi arkhitektury Boykivshchyny (z alʹbomiv Mykhayla Drahana). Lʹviv: b.v.
 51. Taranushenko, S.A. 1976. Monumentalʹna derevʺyana arkhitektura Livoberezhnoyi Ukrayiny. Kyyiv: Budivelʹnyk.
 52. Taranushenko, S.A. 2011. Naukova spadshchyna. Kharkivsʹkyy period. Doslidzhennya 1918–1932 rr. Kharkiv: Vydavetsʹ Savchuk O.O.
 53. Taranushenko, S.A. 2016. Derevʺyana monumentalʹna arkhitektura Livoberezhnoyi Ukrayiny. Povna redaktsiya. Kharkiv: Vydavetsʹ Savchuk O.O.
 54. Taras, YA., 1998. Lemkivsʹka sakralʹna arkhitektura. U: YU. Hoshko, red. Lemkivshchyna. Istoryko-etnohrafichne doslidzhennya : u 2-kh t. T. 1: Materialʹna kulʹtura. Lʹviv: Instytut narodoznavstva NAN Ukrayiny, s.293–323.
 55. TSDIA Ukrayiny u Lʹvovi (a) – F. 146. – Op. 20. – Spr. 1257; Spr.1293.
 56. TSDIA Ukrayiny u Lʹvovi (b) – F. 186. – Op.1. – Spr. 7099. – Ark. 225; Spr. 7099. – Ark. 263; Spr. 5928. – Ark. 84; Spr. 6135. – Ark. 11.
 57. TSDIA Ukrayiny u Lʹvovi (v) – F. 186. – Op. 4. – Spr. 233. Ark. 6;Spr. 903. – Ark. 5; Spr. 1270. – Ark. 9. TSDIA Ukrayiny u Lʹvovi (h) – F. 186. – Op. 5. Spr. 273. – Ark. 14;
 58. TSDIA Ukrayiny u Lʹvovi (g) – F. 186. – Op. 6. – Spr. 310. – Ark. 3; Spr. 1120. – Ark. 10; Spr. 1103. – Ark. 18; Spr. 1173. – Ark. 7.
 59. TSDIA Ukrayiny u Lʹvovi (d) – F. 186. – Op. 7. – Spr. 41. – Ark. 5, 21; Spr. 136. – Ark. 15; Spr. 37. – Ark. 13; Spr. 84. – Ark. 6;
 60. TSDIA Ukrayiny u Lʹvovi (e) – F. 186. – Op. 8. – Spr. 657. – Ark. 4; Spr. 808. – Ark. 9;
 61. TSDIA Ukrayiny u Lʹvovi (ye) – F. 186. – Op. 10. – Spr. 224. – Ark. 12; Spr. 215. – Ark. 8; Spr. 793. – Ark. 7; Spr. 754. – Ark. 6; Spr. 783. – Ark. 5; Spr. 754. – Ark. 6; Spr. 799. – Ark. 5; Spr. 262. – Ark. 1–7; Spr. 247. – Ark. 5; Spr. 881. – Ark. 7; Spr. 1450. – Ark. 8; Spr. 18. – Ark. 9–10; Spr. 1487. – Ark. 7–9; Spr. 1659. – Ark. 9; Spr. 889. – Ark. 9–10; Spr. 1293. – Ark. 34; Spr. 959. – Ark. 6; Spr. 494. – Ark. XII; Spr. 561. – Ark. 12; Spr. 140. – Ark. 4; Spr. 1557. – Ark. 5; Spr. 1395. – Ark. 13. Spr. 561. – Ark. 12; Spr. 366. – Ark. 3; Spr. 494. – Ark. 12; Spr. 343. – Ark. 12; Spr. 1335. – Ark. 7.
 62. TSDIA Ukrayiny u Lʹvovi (zh) – F. 186. – Op. 11. – Spr. 164. – Ark. 12.
 63. TSDIA Ukrayiny u Lʹvovi (z) – F. 186. –F. 186. –Op. 12. – Spr. 5965. – Ark. 15; Spr. 202. – Ark. 22.
 64. Tsynkalovsʹkyy, O., 1935. Volynsʹki derevʺyani tserkvy (XVII–XVIII st.). Zhyttya i znannya, 4. Lʹviv: Prosvita.
 65. Shumytsʹkyy, M. 1914. Ukrayinsʹkyy arkhitekturnyy stylʹ. Kyyiv: Drukarnya 2-oyi Artili.
 66. Shcherbakivsʹkyy, D. 1926. Ukrayinsʹke mystetstvo. T. II: Bukovynsʹki i Halytsʹki derevʺyani tserkvy, nadhrobni i prydorozhni khresty, fihury i kaplytsi. Kyyiv-Praha: Ukrayinsʹkyy hromadsʹkyy vydavnychyy fond..
 67. Évarnytskyy, D.Y. 1907. Ystoryya zaporozhskykh kozakov: v 3 t. T. 1. Moskva: Pervaya zhenskaya typohrafyya E.K. Herbek.
 68. Yurchenko, P.H. 1949. Derevʺyane zodchestvo Ukrayiny. Kyyiv: Akademiya Arkhitektury URSK.
 69. Yurchenko, P.H., 1968. Derevʺyana arkhitektura. U: M. Bazhan. Istoriya ukrayinsʹkoho mystetstva: v 6 t. T.3. Kyyiv: Zhovtenʹ, s.21–60.