Method of statistical analysis of the belles-lettres style of the English language on the phonological level

2015;
: pp. 326 - 334
Authors: 
Iryna Khomytska, Vasyl Tesliuk

Department of Applied Stylistics, Department of Computer Aided Design Systems, Lviv Polytechnic National University, S. Bandery Str., 12, Lviv, 79013, UKRAINE
 

In the article an attempt has been made to determine  the degree of interaction of substyles of the belles-lettres style (poetry, emotive prose, drama) by the method of statistical analysis. The results of the investigation are represented by the model which takes into account the position of a phoneme in a word, determines similarity and difference between the compared texts by the established with the help if statistical method inessential and essential differences and makes it possible to determine the degree of effect of substyle and style factors.

1. Альтман Г. Мода та істина в лінгвістиці// Проблема квантитативноїлінгвістики.- Чернівці: Рута, 2005.-С. 3-11.
2. Бектаев К.Б., Пиотровский Р.Г. Математическиеметоди в языкознании /КалдыбайБектаев, Раймонд Пиотровский., Алма-Ата, 1974.-260с.
3. Гнеденко Б.В. Курс теориивероятностей/ Борис Гнеденко.- М.: Наука, 1988.-448с.
4. Каніщева О.В., Медведська А.В.,Панчул А.О. Визначення типів емоційного мовного висловлювання у додатках автоматичного опрацювання текстів/ О. Каніщева, А. Медведська, А. Панчул// Вісник НУ «ЛП». Інформаційні системи та мережі. — Випуск 805.- Львів: НУ «ЛП», 2014 — С. 289-297.
5. Кульчицький І.М. Технічні аспекти опрацювання комп’ютером природно мовної інформації/ Ігор Кульчицький// Вісник НУ «ЛП». Інформаційні системи та мережі. — Випуск 783.- Львів:НУ «ЛП», 2014 — С. 344-353.
6. Лукач М.О. Типи лінгвістичних моделей та їх застосування для розв’язання лінгвістичних задач / М. Лукач// Вісник НУ «ЛП». Інформаційні системи та мережі. — Випуск 770.- Львів: НУ «ЛП», 2013 — С. 143-153.
7. Мартыненко Г.Я., Чебанов С.В. Текст как объект и предмет стилеметрии // Квантитативные аспекти системной организации текста / Григорий Мартиненко, Сергей Чебанов. Материалы межвузовского семинара.-Тбилиси, 1987.-с. 83 — 86
8. Митропольський А.К. Техника статистических вычислений / Аристарх Митропольський.- М.: Наука, 1971.- 576с.
9. Пиотровский Р.Г., Бектаев К.Б., Пиотровская А.А. Математическая лингвистика / Раймонд Пиотровский, КалдыбайБектаев, Анна Пиотровская.-М: Высшая школа, 1977. — 383с.
10. Пушак Я.С., Лозовий Б.Л. Теоріяімовірностей і елементиматематичної статистики/ Ярослав Пушак, Богдан Лозовий.- Львів: Українськаакадеміядрукарства, 2006. — 264с.
11. Рабик В.М. Основитеоріїімовірностей: Навчальнийпосібник/ВолодимирРабик. — Львів: Магнолія плюс, 2006.-176с.
12. Ревзин И.И. Структура язика какмоделырующей системи / Исаак Ревзин.-М: Наука, 1978. — 277с.
13. Сеньо П.С. Теоріяймовірностей та математичної статистики: підручник/ Петро Сеньо.- Київ: Центр навчальноїлітератури, 2004, — 448с.
14. Статистичні та структурні лінгвістичні моделі. Республіканський міжвідомчий збірник.-К.: Наукова думка, 1966.-161с.
15. Справочник по специальнымфункциям.- М.: Наука, 1979. — 830с.
16. Хомицька І.Ю. До проблеми взаємодії розмовного та художнього функціональних стилів англійської мови / Ірина Хомицька // Гуманітарний вісник. Серія: Іноземна філологія. Число 12.- Черкаси: ЧДТУ, 2008.- Т. ІІ. — С. 144-148.
17. Хомицька І.Ю. Залежність середніх частот вживання груп приголосних фонем від типів мовленнєвих жанрів у драмі Б. Шоу «Другий острів Джона Буля» / Ірина Хомицька // Наукові записки. — Випуск 96(2). — Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 2 ч. — Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2011. — С. 326-329.
18. Хомицька І.Ю. Залежність середніх частот вживання груп приголосних фонем від типів мовленнєвих актів у драмі Б. Шоу «Другий острів Джона Буля» / Ірина Хомицька// «Англістика та американістика». — Випуск 8. — Дніпропетровськ: ДНУ ім. О. Гончара, 2011. — С. 118-126.
19. Хомицька І.Ю. Фоностатистичні особливості мовної картини світу в поемі Дж. Г. Байрона «Корсар» / Ірина Хомицька // Наукові записки. — Випуск 119. — Серія: Філологічні науки (мовознавство): Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. — С. 177-180.
20.Хомицька І. Ю., Теслюк В. М. Метод статистичного аналізу англійських поетичних текстів // Зб. наук.-техн. пр. : Науковий Вісник НЛТУ України. — 2015. — Вип. 25.02. — C. 350 — 356.

Хомицька І. Метод статистичного аналізу художнього стилю англійської мови на фонологічному рівні / Хомицька І., Теслюк В. // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2015. – № ___ : Інформаційні системи та мережі. – С. ___–___. – Бібліографія: 20 назв.