The modeling of information and technological support of inclusive education for persons with special needs

2015;
: pp. 120 - 129
Authors: 
Volodymyr Pasichnyk, Tetiana Shestakevych

Information Systems and Networks Department, Lviv Polytechnic National University, S. Bandery Str., 12, Lviv, 79013, UKRAINE

The article deals with the educational processes of inclusive education for persons with special needs. The methodological basis for the formation and effective use of IT support of inclusive education for persons with special needs has been suggested. The IT support model of education of persons with special needs has been proposed.

1. Бобало Ю. Я. Програмно-методичний комплекс для моделювання та оптимізації процесів забезпечення якості РЕА на стадії виготовлення / Ю. Я. Бобало, А. П. Бондарєв, М. Д. Кіселичник, О. В. Надобко, Л. А. Недоступ, П. В. Тарадаха, Л. В. Чирун, Т. В. Шестакевич // Радіоелектроніка та телекомунікації : [збірник наукових праць] / відповідальний редактор Б. А. Мандзій. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. — С. 206–212.
2. Вовнянка Р.В. Метод видобування знань з текстових документів / Р.В. Вовнянка, Д.Г. Досин, В.В. Ковалевич // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». — 2014. — № 783 : Інформаційні системи та мережі. — С. 302–312.
3. Григорович В. Г. Генератор проектів системних трансформацій освітніх комплексів для дітей з особливими потребами / В. Г. Григорович, В. В. Єгорова // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». — 2014. — № 805 : Інформаційні системи та мережі. — С. 386-394.
4. Інклюзивна освіта: основні положення [Електронний ресурс] / Всеукраїнський фонд «Крок за кроком» / Режим доступу : http://www.ussf.kiev.ua/ie_inclusive_education/.
5. Колупаєва А.А. Діти з особливими освітніми потребами та організація їх навчання. Видання доповнене та перероблене: наук.-метод. посіб. / А.А. Колупаєва, Л.О. Савчук — К. : Видавнича група «АТОПОЛ», 2011. — 274 с.
6. Литвин В.В. Підхід до розв’язування задачі вибору тифлокоментатора опису сюжету для людей з вадами зору / В.В. Литвин, А.Б.Демчук // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». — 2013. — № 770 : Інформаційні системи та мережі. — С.138-143.
7. Лозицький О. А. Система опрацювання технічних текстів українською мовою з метою їх адаптації для людей з вадами зору / О. А. Лозицький, Н. Е. Кунанець // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». — 2014. — № 805 : Інформаційні системи та мережі. — С. 316-324.
8. Нікольський Ю.В. Дискретна математика / Ю.В. Нікольський, В.В. Пасічник, Ю.М.Щербина. — К. : Видавнича група BHV, 2007. — 368 с.
9. Нормативно-правова база в сфері інклюзивної освіти [Електронний ресурс] / Режим доступу : http://ussf.kiev.ua/ielegalframework/.
10. Пасічник В.В. Математична лінгвістика. [Книга 1. Квантитативна лінгвістика] : [Навчальний посібник] / Пасічник В.В., Щербина Ю.М., Висоцька В.А., Шестакевич Т.В. — Львів : Новий світ — 2000, 2012. — 359 с.
11. Пасічник В.В. Структурне моделювання процесів інклюзивного навчання осіб з особливими потребами / Пасічник В.В., Шестакевич Т.В. // Інформаційні системи та мережі : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка» ; відповідальний редактор В. В. Пасічник. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. — С. 180-196. — (Вісник / Національний університет «Львівська політехніка» ; № 805).
12. Про вищу освіту : Закон України № 1178-2 від 1 липня 2014 року [Електронний ресурс] / Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=45512.
13. Про внесення змін до деяких законів України про освіту щодо організації інклюзивного навчання : Закон України № 1324-VII від 5 червня 2014 року [Електронний ресурс] / Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1324-18.
14. Про затвердження плану заходів щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення на 2009-2015 роки «Безбар’єрна Україна» : Постанова Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 р. N 784 [Електронний ресурс] / Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/784-2009-%D0%BF.
15. Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти від 20 квітня 2011 р. : Постанова Кабінету Міністрів України N 462 від 20 квітня 2011 року [Електронний ресурс] / Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/462-2011-%D0%BF.
16. Розроблено Типові навчальні плани спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з особливими освітніми потребами [Електронний ресурс] / Міністерство освіти і науки України. — Режим доступу : http://www.mon.gov.ua/ua/news/28170-rozrobleno-tipovi-navchalni-plani-sp....
17. Щербина Ю. М. Утворення українських дієприкметників за допомогою породжувальних граматик / Ю. М. Щербина, Ю. В. Нікольський, В. А. Висоцька, Т. В. Шестакевич // Інформаційні системи та мережі : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний університет «Львівська політехніка» ; відповідальний редактор В. В. Пасічник. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. — С. 354-369. — (Вісник / Національний університет «Львівська політехніка» ; № 715).

Пасічник В.В. Моделювання інформаційно-технологічного супроводу інклюзивного навчання осіб з особливими потребами / Пасічник В.В., Шестакевич Т.В. // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2015. – № ___ : Інформаційні системи та мережі. – С. ___–___. – Бібліографія: 17 назв.