Вдосконалення обліку порушених і рекультивованих земель

2014;
: стоp. 89 - 97
Надіслано: Червень 19, 2013
Прийнято: Березень 24, 2014
Автори:
1
ременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Мета. Мета роботи – розробити пропозиції щодо змісту нового державного статистичного документа обліку рекультивації порушених земель та використання родючого шару ґрунту замість відміненого звіту за формою
2-ТП. Методика. За методикою дослідження проаналізований зміст звіту з рекультивації порушених земель, враховуючи положення актів сучасного земельного законодавства стосовно складу земельних угідь і форм власності на землю в Україні. Виявлено, що назви деяких угідь у показниках звітної таблиці форми
2-ТП термінологічно не відповідають прийнятій для кількісного обліку класифікації земельних угідь. При цьому, відповідно до положень Земельного кодексу України щодо форм власності, колективної власності (яка є одним із показників звіту), в нашій країні немає. Тому існує необхідність розробки нової форми відповідного звітного статистичного документа замість існуючої форми 2-ТП, в якій були б усунені недоліки та збільшена кількість показників для забезпечення усіх потреб користувачів кількісною інформацією про стан порушених і рекультивованих земель. Результати. Результатом роботи є конкретні зміни і доповнення, які запропоновано внести до змісту звіту з рекультивації земель за формою 2-ТП, а також звіту з кількісного обліку земель за формою 6-зем. Наукова новизна. Наукова новизна полягає в обґрунтуванні пропозицій щодо вдосконалення обліку рекультивації порушених і рекультивованих земель в одному звітному статистичному документі. Практична значущість. Практичною значущістю є те, що вдосконалення змісту звітних документів щодо обліку рекультивації земель посприяє поліпшенню обліку, моніторингу і контролю за використанням порушених, відпрацьованих і рекультивованих земель а також земель у стадії рекультивації.

 1. Артамонов В.В. Використання порушених земель Полтавської області / В.В. Артамонов, П.Б. Міхно, Ю.І. Голубінка // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – Л., 2010. – Вип. 1 (19). – С. 315–322.
 2. Говязина Е.Г. Сборник нормативных актов по охране природы / Е.Г. Говязина, Г.А. Метелкина. – М.: Юрид. лит., 1978. – 584 c.
 3. ГОСТ 17.5.1.02-85. Охрана природы. Земли. Класси­фикация нарушенных земель для рекультивации. – Введ. 1986-01-01. – М.: Изд-во стандартов, 1987. – 16 с.
 4. Земельний кодекс України: офіц. текст: за станом на 09 вер. 2013 р. – С.: НОТІС, 2013. – 112 с.
 5. Міхно П.Б. Модель оптимізації використання рекуль­тивованих земель / П.Б. Міхно, Я.В. Хлян // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – Л., 2011. – Вип. 1 (21). – С. 241–248.
 6. Панас Р.М. Рекультивація земель: навч. посіб. / Р.М. Панас. – 2-ге вид., стереотипне. – JI.: Новий Світ – 2000, 2007. – 224 с.
 7. Парамонов А.В. Экономическое обоснование рекуль­ти­вации нарушенных земель города: автореф. дис.... канд. экон. наук: 08.00.05 / А.В. Пара­монов; Государственный университет по земле­устройству. – М., 2006. – 20 с.
 8. Про затвердження Класифікації видів цільового призначення земель: Наказ Державного комітету України із земельних ресурсів: офіц. текст: станом на 23 лип. 2010 р. // Офіційний вісник України. – 2010. – № 85. – С. 110.
 9. Про затвердження форми державної статистичної звітності № 2-ТП (рекультивація) для Держ­комзему України: Наказ Міністерства статистики України: офіц. текст: станом на 20 жовт. 1992 р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1041.1952.0. – Назва з екрана.
 10. Про затвердження форм державної статистичної звітності з земельних ресурсів та Інструкції з заповнення державної статистичної звітності з кількісного обліку земель (форми №№ 6-зем, 6а-зем, 6б-зем, 2-зем): Наказ Державного комітету статистики України: офіц. текст: станом на 5 лист. 1998 р. // Офіційний вісник України. – 1998. – № 50. – С. 218.
 11. Шквир І.М. Розробка ГІС-моніторингу земельних ресурсів базового рівня / І. М. Шквир // Вісник Львівського національного аграрного універ­ситету. – Л., 2010. – № 17. – С. 320–326.
 12. Belousova N.I., Meshalkina Yu.L., Vasenev I.I. Tipy pochvennykh atributivnykh baz dannykh [Types of soil attributive databases]. Pochvovedenie [Eurasian Soil Science]. – 2013. – No. 10. – P. 1214–1221.
 13. Konoplev A.V., Krasilnikov P.A. Metodika karto­grafirovaniya territorialnykh sochetaniy prirodnykh resursov i ikh kompleksnaya otsenka s ispolzovaniem GIS (na primere Permskogo kraya) [Methodology of mapping of territorial combinations of natural resources and their complex estimation with the use of GIS (by the example of Perm region]. Geografiya i prirodnye resursy [Geography and Natural Resources]. – 2012. – Vol. 33. – No. 1. – P. 129–132.
 14. Mukhin G.D. Ekologo-ekonomicheskaya otsenka transfor­matsii selskokhozyaystvennykh zemel evropeyskoy territorii Rossii v 1990–2009 gg. [Ecological and
 15. economic estimation of transformation of agricultural lands of the European territory of Russia in 1990-2009]. Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 5. Geografiya [Moscow University Geography Bulletin]. – 2012. – No. 5. – P. 19–27.