Реєстрація земельних ділянок лісогосподарського призначення в системі державного земельного кадастру

Автори:
1
Національний університет "Львівська політехніка"

Розглянуто особливості реестраціі земельних ділянок лісогосподарськогопризначення в системі державного земельного кадастру за допомогоюкласифікаторів і кодифікаторів.

1.    Хавар Ю.С. Класифікатор цільового використання земель лісового фонду//Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва: Збірн. наук. праць. – Львів: Ліга-Прес, 2005. – С. 383–386. 
2.    Лізунова А.П. Вдосконалення інформаційного та методичного забезпечення кадастрово-реєстраційних систем: Автореф. дис... ступеня канд. техн. наук: спец. 05.24.04 ,,Кадастр та моніторинг земель” / А.П. Лізунова. – К., 2007. – 20 с.
3.    Марусенко Р.І. Деякі аспекти реалізації принципу використання земель за цільовим призначенням // Земельне право України. Теорія і практика. – 2007. № 1. – С. 37–46.
4.    Сай В.М. Нормативно-правове та геодизичне забезпечення земель водного фонду: Автореф. дис... канд. техн. наук: спец. 05.24.04 ,,Кадастр та моніторинг земель” / В.М. Сай. – Львів, 2009. – 20 с. 
5.    Лихогруд М.Г., Козіков А.В. Вплив законодавчої бази на структуру національних кадастрових систем // Містобудування та територіальне планування. – К: КНУБА, 2002. № 10. – С. 64–75. 
6.    Методичні основи грошової оцінки земель в Україні: Наук. видання / Дехтяренко Ю.Ф., Лихогруд М.Г., Манцевич Ю.М., Палеха Ю.М. – К.: Профі, 2002. – 256 с.