Інструкція для авторів

Вимоги до статей, поданих до журналу Національного університету "Львівська політехніка" "Проблеми економіки та управління"

 • Текст статей необхідно подавати у файлах, сформованих у Microsoft Word
 • Матеріал приймається українською та англійською мовами. 
 • Кожен автор зобов'язується надати професійний переклад анотації та статті (якщо мова статті англійська). Редакційна колегія залишає за собою право відмовити у публікуванні статті за умов неякісного перекладу.
 • Основний текст: шрифт = 11, інтервал 1,1, гарнітура Times New Roman.
 • Один автор подає матеріали в складі авторських колективів не більше, ніж у двох статтях.
 • Стаття повинна мати елементи наукової новизни, чітко виділену актуальність.
 • Стаття має бути структурованою, тобто містити елементи: “Постановка проблеми”, “Аналіз останніх досліджень і публікацій”, “Постановка цілей”, “Виклад основного матеріалу”, “Висновки”, „Перспективи подальших досліджень”. (приклад, як це робити, див. у Додатках)
 • Формат аркушів А4 (210 х 297 мм). Відступи: зліва – 1,8 см, справа - 2,5 см, зверху 2,0 см, знизу – 2,7 см.     Колонтитули: нижній – 1,7 см (по центру проставляється сторінка ).
 • У першому рядку вказується УДК (напівжирний шрифт, 11, справа ).
 • Через 1 інтервал ініціали і прізвище автора і співавторів ( напівжирний шрифт, 11, справа).
 • Наступний рядок - назва організації, в якій працює автор; для працівників і аспірантів НУ "Львівська політехніка" додатково - повна назва кафедри, до якої вони належать ( звичайний шрифт, 11, справа).
 • Через 1 інтервал назва статті великими літерами ( напівжирний шрифт, 14, по центру).
 • Через 1 інтервал - знак ©, ще раз ініціали і прізвище автора і співавторів та через кому рік подання Вісника у друк (2019) (курсив, 11, справа).
 • Через 1 інтервал - анотація українською та англійською мовами (українською – 500-700 знаків з пробілами, англійською – 2700-3000 знаків без пробілів). У ній слід відобразити короткий зміст статті та, відповідно, включати її мету, завдання, результати досліджень, висновки.

Під кожною з анотацій – ключові слова відповідно українською та англійською мовами. Через рядок - основний текст статті. (див. Приклад оформлення публікації на наступній сторінці).

 • Перед анотацією англійською мовою написати назву статті англійською мовою
 • Через 1,1 інтервал - основний текст статті. Перед літературою теж відступити 1 рядок.
 • Підзаголовки у статтях ( її структурні частини: “Постановка проблеми” тощо) давати малими літерами, напівжирний шрифт, 11, по центру.

Таблиці. Основний розмір шрифту для таблиці - 10. Заголовки таблиць розміщують по центру (кегль шрифту 11 напівжирний, прямий), а нумерація праворуч таблиці курсивом, звичайний шрифт, 10.

Формули подають у форматі Ms Equation 2-4, центрують посередині тексту і нумерують в круглих дужках праворуч тексту. Шрифт: звичайний – 11 пт, великий індекс – 9пт, маленький індекс – 7 пт, великий символ – 18 пт, маленький символ – 11 пт.

Рисунки виконуються засобами Microsoft Office або вставляються у публікацію у растрових форматах TIFF, PCX, BMP з роздільною здатністю 300 dpi. Написи під рисунками виконуються шрифтом гарнітури Times New Roman Cyr 10 кеглем. Рисунки, виконані засобами Microsoft Word повинні бути згруповані як один об’єкт.

Перелік посилань подається у двох форматах в кінці публікації: через один рядок після основного тексту статті згідно ДСТУ 8302:2015. «Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання» та через один рядок – за міжнародним стилем APA(American Psychological Association). Стаття повинна містити не менше 15-ти посилань. З прикладами оформлення бібліографічних джерел згідно ДСТУ 8302:2015 (з офіційними виправленнями 2017 року) можна ознайомитись за посиланням:

http://www.nbuv.gov.ua/node/868

З правилами та прикладами оформлення літературних джерел за стилем APA можна ознайомитись, перейшовши за посиланням:

https://drive.google.com/file/d/0B8K1Fzv0SbhHV2h2bzJiT01BRGs/view

АВТОРИ ПОДАЮТЬ У РЕДКОЛЕГІЮ:

1.Електронний варіант статті на електронну пошту semi@lpnu.ua

Для зовнішніх авторів, окрім вищеперерахованого, слід подати також:

2.Довідку про автора (за вказаною нижче формою)

ПІДСТАВИ ДЛЯ ВІДМОВИ В РОЗГЛЯДІ СТАТТІ

 1. Відсутність або неповнота будь-якої складової метаданих.
 2. Відсутність контактної інформації.
 3. Відсутність рецензії (рекомендації, відгуку), засвідчені підписом та печаткою.
 4. Відсутність УДК.
 5. Відсутність списку використаних джерел.
 6. Стаття вже була опублікована в іншому виданні (включаючи електронні видання та мережу Інтернет).
 7. Виявлення у статті плагіату
 8. Невідповідність тематиці та якості наукового контенту