Чинники психологічного впливу заголовків львівських газет «Високий Замок», «Експрес», «Ратуша»

2020;
: 53-62
1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет «Львівська політехніка»

Визначено психологічний вплив заголовків газет як приховану, неусвідомлену зміну установок, намірів, уявлень, оцінок читачів. Сутністю психологічного впливу заголовка газети є проникнення у психіку реципієнтів, щоб вони придбали газету, прочитали її матеріали, змінили свої погляди, мотиви, установки. Проаналізовано та систематизовано чинники психологічного впливу заголовків львівських газет на читацьку аудиторію: функції, засоби, методи, прийоми, ефекти для неусвідомленої, прихованої зміни думок, установок, поглядів реципієнтів, підпорядкування їхніх емоцій, почуттів і свідомості з метою впливу на прочитання матеріалів, купівлю газети. Виявлено, що психологічний вплив чинників буде ефективним, якщо він долає захисні психологічні фільтри читачів: фільтр безпеки, фільтр інтересу та фільтр інтимності. Основне призначення психологічних фільтрів полягає у захисті ядра особи. Психоло- гічний вплив заголовка газети, що подолає всі три фільтри, матиме найвищий рівень ефективності психологічного впливу газетного заголовка. Розкрито суть функцій, відмінності між засобами, методами, прийомами, ефектами психологічного впливу газетного заголовка. Показано чинники психологічного впливу на реципієнтів на прикладах заголовків львівських газет «Високий Замок, «Експрес», «Ратуша» 2019–2020 рр. Розкрито порушення в них принципів журналістської етики: правдивості, чесності, об’єктивності, порядності тощо. З метою виявлення психологічних впливів проаналізовано заголовки, що справляють цілеспрямований психологічний вплив на читачів, вводячи їх у стан запланованого автором підпорядкування, невидимої зміни свідомості, емоцій читачів, використовуючи як чинники: функції, методи, засоби, прийоми та ефекти, що сприяють прочитанню газетного матеріалу, купівлі газети, переформатуванню свідомості реципієнтів, регулюванню світосприйняття, поведінки, діяльності читачів.

  1. Дем’яненко Д. О. Мотивуючі заголовки як фактор впливу на читача (на прикладі видань «Комсомольська правда» та «Сегодня») // Масова комунікація у глобальному та національному вимірах. Дніпро: ДНУ ім. О. Гончара, факультет систем і засобів масової комунікації, 2016. Вип. 5. С. 98–101.
  2. Фадєєва О. В. Функції та засоби прагматизації газетних заголовків // Науковий вісник Міжнар. гуманітарного університету. Сер.: Філологія. 2017. № 27. Т. 2. С. 135–139.
  3. Савчук Р. Л. (Ріжко) Лінгвістичні засоби експлікації прагматичного значення у заголовках сучасних ЗМІ (за матеріалами регіональних Інтернет-видань) // Вісник Львівського університету. Сер.: Журналістика. 2018. Вип. 43. С. 252–261.
  4. Тріщук О. В., Фіголь Н. М. Мовні засоби увиразнення заголовків у сучасних медіа // Поліграфія і видавнича справа. 2019. № 2 (78). С. 86–94.
  5. Топчий Л. М. Прийоми актуалізації прагматичного значення в медіа-назвах // Науковий вісник ДДПУ ім.і І. Франка. Мовознавство: Сер.:Філологічні науки. 2019. № 12. С. 221–224.
  6. Захарчук М. Я., Максимчук В. В. Прагматичний аспект функціювання заголовків (на прикладі гіперлокального медіа РАЙОН.IN.UA) // ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН, 2019 — ojs.ukrlogos.in.ua
  7. Шульгіна В. І. Одиниці інформаційної лінгвістики // Літературне місто/ освітній онлайн- ресурс // http://litmisto.org.ua/?p=25882
  8. Савина А. П. Прагмема как единица оценочной лексики // Вестник РУДН. Сер.: Теория языка. Семиотика. Семантика. 2014. № 1. С. 29–39.
  9. Гуйванюк Н. В. Лексичні й синтаксичні експресеми як засіб суб’єктивізації висловлення (на матеріалі творів буковинських письменників) // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. Сер. 10 : Проблеми граматики і лексикології української мови. — 2011. Вип. 7. С. 90–96. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_10_2011_7_22
  10. Шадських Ю. Г., Піча В. М. Психологія: короткий навчальний словник: терміни і поняття. Львів: Магнолія 2006, 2008. 276 с.