нейронна мережа

ЗАЛЕЖНІСТЬ ПОХИБКИ ПРОГНОЗУВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ НЕЙРОННИМИ МЕРЕЖАМИ ВІД ПОХИБКИ ВИМІРЮВАННЯ

У  роботі  подано  результати  дослідження  залежності  похибки  прогнозування  значення  температури нейронними  мережами  від  похибки  вимірювання.  Описано  алгоритм  створення  тестових  послідовностей  та  навчання нейронних  мереж.  Наведено  результати  дослідження  залежності  похибки  прогнозування  значення  температури  від мультиплікативної,  нелінійної  та  випадкової  складових  похибки,  а  також  описано  результати  дослідження  залежності похибки прогнозування значення температури від одночасного впливу цих складових.

ПРОГНОЗУВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ ПОТОКів ВОДИ ТА ПОВІТРЯ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ НЕЙРОННої МЕРЕЖІ

Викладено  результати  дослідження  залежності  похибки  прогнозування  температури  потоку  води  та повітря  від  кількості  входів  нейронної  мережі  та  перевірки  навченої  нейронної  мережі  на  експериментальних  даних. Наведено  формулу  температурного  перехідного  процесу  та  описано  створення  тестових  послідовностей  для  навчання нейронних мереж. Подано малюнки  та  опис  устав,  за  допомогою  яких  виконано  вимірювання  значень  температурного перехідного процесу. Описано результати проведених експериментальних досліджень.

Алгоритмічно-програмні засоби розпізнавання рукописних символів на зображенні

Розглянуто алгоритмічно-програмні засоби розпізнавання рукописних символів на зображенні за алгоритмом логістичної регресії та побудови штучної нейронної мережі (ШНМ). Здійснено порівняльний аналіз цих двох підходів. Виконано тестування рукописних цифр. Встановлено, що краща якість розпізнавання досягається у разі використання штучної нейронної мережі.

Залежність похибки прогнозування значення температури нейронними мережами від розрядності АЦП

Викладено результати дослідження залежності похибок прогнозування значення температури із використанням нейронних мереж від розрядності аналогово-цифрового перетворювача. Описано алгоритм створення тестових послідовностей та навчання нейронних мереж. Наведено результати дослідження залежності похибки прогнозування значення температури від кількості входів нейронної мережі та від розрядності АЦП. Подано результати дослідження залежності середньої похибки прогнозування значення температури та залежності абсолютної непевності прогнозування значення температури від розрядності АЦП.

Метод каскадного застосування компресуючої нейронної мережі та методів контекстного моделювання

Розглянуто варіант послідовного застосування компресуючої нейронної мережі та методів контекстного моделювання для ефективного ущільнення даних, зокрема зображень та аудіосигналів. Запропонований метод оснований на поданні проміжного архіву зберігання даних у форматі чисел з фіксованою комою та забезпечує покращення характеристики щодо коефіцієнта компресування та якості відтворення первинних даних.

Нейронні мережі як засіб прогнозування значення температури за перехідним процесом

Проаналізовано нейронні мережі як засіб прогнозування значення температури за перехідним процесом. Розглянуто штучний нейрон як основу нейронної мережі. Наведено класифікацію нейронів залежно від функцій, які вони виконують в нейронній мережі, та основні види передавальних функцій нейрона. Подано класифікацію нейронних мереж за критерієм їх архітектури, алгоритму навчання та типу завдань, які вони можуть виконувати. Зроблено висновок, що для розв’язання поставленої задачі оптимальним є застосування нейронної мережі з архітектурою прямого поширення з алгоритмом навчання з вчителем.

Похибки прогнозування значення температури нейронними мережами за ідеальним перехідним процесом

Описано результати дослідження похибок прогнозування значення температури із використанням нейронних мереж, алгоритм створення та навчання нейронних мереж. Наведено результати дослідження залежності похибки прогнозування значення температури від кількості шарів у мережі, від кількості входів мережі та від кількості послідовностей для навчання. Дослідження залежності похибки прогнозування температури від кількості входів мережі виконано для двох випадків: за однакового часу вимірювання температури перехідного процесу і за різного.

Data classification of spectrum analysis using neural network

Наведено аналіз бібліотек нейронних мереж. На основі аналізу запропоновано розробляти нейронну мережу для класифікації спектрів на основі бібліотеки Encog, оскільки вона реалізовує безліч компонентів та дає найкращий результат з невеликою кількістю даних для навчання. Подано архітектуру нейронної мережі для класифікації даних спектрального аналізу.

The peculiarities of genetic algorithm of planning the route of mobile robot moving

Розглянуто особливості знаходження оптимального маршруту мобільних роботів. На основі нейронних мереж, які використовуються у задачі, було проаналізвано і розроблено генетичний алгоритм.

Критерії вибору архітектури нейронної мережі для розв'язання задач з захисту інформації

Запропоновано методи і критерії оптимізації архітектури нейронної мережі, призначеної для розв’язання актуальних задач з захисту інформації в комп’ютерних системах та мережах. Наведено приклади оптимізації архітектури нейронної мережі, призначеної для виявлення комп’ютерних вірусів.