Проектування системи автоматизованого генерування віршованих творів

https://doi.org/10.23939/ujit2021.02.001
Надіслано: Жовтень 15, 2021
Прийнято: Листопад 23, 2021

Цитування за ДСТУ: Дяк Т. П., Грицюк Ю. І. Проектування системи автоматизованого генерування віршованих творів. Український журнал інформаційних технологій. 2021, т. 3, № 2. С. 01–14.

Citation APA: Diak, T. P., & Hrytsiuk, Yu. I. (2020). Design of the system of automated generation of poetry works. Ukrainian Journal of Information Technology, 3(2), 01–14. https://doi.org/10.23939/ujit2021.02.001

1
Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів, Україна
2
Національний університет «Львівська політехніка»

 Розглянуто особливості проектування системи автоматизованого генерування віршованих творів, що відкриває нові можливості художнього мовлення та сфери шоу-бізнесу, насамперед підготовки віршів і пісень. Доволі часто тексти пісень без особливого змісту стають успішними через відсутність складних сюжетів, а також через ненав'язливість і легкість їхнього сприйняття слухачами. Проаналізовано відомі літературні джерела та наявні програмні продукти, які можуть генерувати віршовані твори, поєднуючи різні методи та алгоритми. Встановлено, що жоден з них не здатен забезпечити змістовність і унікальність віршованого твору водночас, тим більше українською мовою. Проаналізовано наявні підходи до генерування віршованих творів, серед яких актуальними є метод на підставі шаблонів, генерування та тестування, еволюційні алгоритми та метод на підставі конкретних випадків. Досліджено особливості генерування віршованих творів, насамперед правила римування, види строф, віршовані ритми та розміри. Розроблено підхід до автоматизованого генерування віршованих творів з використанням еволюційних алгоритмів і методу на підставі конкретних випадків. Їхнє поєднання нагадує послідовність дій для творчих особистостей під час створення віршів або написання текстів пісень. Розглянуто особливості організації нейронної мережі для автоматизованого генерування віршованих творів. Запропоновано навчання нейронної мережі виконати за методом зворотного поширення та з використанням генетичного алгоритму. Проаналізовано принцип роботи алгоритмів пошуку оптимальних рішень, які містять такі послідовні етапи як ініціалізацію, оцінювання рішень, відбір популяцій, еволюцію рішень. Детально досліджено їхню взаємодію та різні можливості для навчання нейронної мережі. Розроблено алгоритм, за яким програмний додаток буде аналізувати запропоновані користувачем віршовані твори та генерувати нові його варіанти на підставі отриманих від нейронної мережі логічно зв'язаних слів чи рядків куплета вірша. Користувач може вносити правки як до складових вірша, так і до згенерованих віршованих творів, і в такий спосіб може навчати нейронну мережу. Розроблено специфікацію вимог до програмного додатку, визначено основні вимоги до користувацького інтерфейсу, а також встановлено потенційні класи користувачів, які будуть його використовувати.

 1. Be­lek­ho­va, L. I. (2009). Syntac­tic or­ga­ni­za­ti­on of texts of mo­dern Ame­ri­can po­etry: cog­ni­ti­ve-se­mi­otic and lin­guo-syner­ge­tic as­pects. Bul­le­tin of VN Ka­ra­zin Khar­kiv Na­ti­onal Uni­ver­sity, 57(838), 20–28. Khar­kiv: KhNU Pub­lis­hing Hou­se. [In Uk­ra­ini­an].
 2. Bod­yanskiy, Ya., Po­pov, S., & Rybalchen­ko, T. (2008). Mul­ti­la­yer neu­ro-fuzzy net­work for short term electric lo­ad fo­re­cas­ting. Lec­tu­re No­tes in Com­pu­ter Sci­en­ce – Ber­lin, He­idel­berg: Sprin­ger-Ver­lag, 5010, 339–348. Ret­ri­eved from: https:// link.sprin­ger.com/chap­ter/10.1007/978-3-540-79709-8_34
 3. Brick, O. M. (1927). Rhythm and syntax. New Lef, 3–6, 15–37. Mos­cow: Go­siz­dat. [In Rus­si­an].
 4. Ca­za. (2021). Synap­tic.js. The ja­vascript archi­tec­tu­re-free neu­ral net­work lib­rary for no­de.js and the brow­ser. Ret­ri­eved from: https://ca­za.la/synap­tic/#/.
 5. Cic­hoc­ki, A., & Un­be­ha­uen, R. (1993). Neu­ral Net­works for Op­ti­mi­za­ti­on and Sig­nal Pro­ces­sing. Stuttgart: Te­ub­ner, 526 p. Ret­ri­eved from: https://www.ama­zon.com/Neu­ral-Net­works-Op­ti­mi­za­ti­on-Sig­nal-Pro­ces­sing/dp/0471930105
 6. Di­ag­rams.net. (2021). Draw.io. Ret­ri­eved from: https://abo­ut.draw.io/abo­ut-us/
 7. Du, K.-L., & Swamy, M. N. S. (2014). Mul­ti­la­yer Per­ceptrons: Archi­tec­tu­re and Er­ror Backpro­pa­ga­ti­on. Neu­ral Net­works and Sta­tis­ti­cal Le­ar­ning, 83–126. https://doi.org/10.1007/978-1-4471-5571-3_4
 8. Eic­hen­ba­um, B.M. (1987). The the­ory of the "For­mal Met­hod". Abo­ut li­te­ra­tu­re. Mos­cow: Sov. Wri­ter, 375–408. [In Rus­si­an].
 9. Gas­pa­rov, M. L. (1985). Op­po­si­ti­on "ver­se-pro­se" and the for­ma­ti­on of Rus­si­an li­te­rary ver­se. Rus­si­an ver­si­fi­ca­ti­on: Tra­di­ti­ons and de­ve­lop­ment prob­lems, 4, 264–277. Mos­cow. [In Rus­si­an].
 10. Gas­pa­rov, M. L. (1994). Lin­gu­is­tics of ver­se. Iz­ves­tia RAN. Li­te­ra­tu­re and Lan­gua­ge Se­ri­es, 53(6), 28–35. Mos­cow. [In Rus­si­an].
 11. Gas­pa­rov, M. L. (2001). Verb rhyme and the syntax of a po­etic li­ne. Rus­si­an lan­gua­ge in sci­en­ti­fic co­ve­ra­ge, 1, 148–160. Mos­cow. [In Rus­si­an].
 12. Ge­qay, R., & Liu, T. (1997). Non­li­ne­ar mo­de­ling and pre­dic­ti­on with fe­ed for­ward and re­cur­rent net­works. Physi­ca D, 108, 119–134. https://doi.org/10.1016/S0167-2789(97)82009-X
 13. Ger­vas, P. (2002). Explo­ring Qu­an­ti­ta­ti­ve Eval­ua­ti­ons of the Cre­ati­vity of Au­to­ma­tic Po­ets. Pab­lo Ger­vas. 15th Eu­ro­pe­an Con­fe­ren­ce on Ar­ti­fi­ci­al In­tel­li­gen­ce. Ret­ri­eved from: http:// nil.fdi.ucm.es/si­tes/de­fa­ult/fi­les/Ger­va­sE­CA­Iws2002.pdf.
 14. Girshick, R., Do­nah­ue, J., Dar­rell, T., & Ma­lik, J. (2016). Re­gi­on-Ba­sed Con­vo­lu­ti­on Net­works for Ac­cu­ra­te Ob­ject De­tec­ti­on and Seg­men­ta­ti­on. In IEEE Tran­sac­ti­ons on Pat­tern Analysis and Mac­hi­ne In­tel­li­gen­ce, 38(1), 142–158. https://doi.org/10.1109/TPA­MI.2015.2437384
 15. Hu­go Gonçalo Oli­ve­ira, Raq­uel Hervás, Al­ber­to Díaz & Pab­lo Gervás. (2017). Mul­ti­lan­gua­ge Ex­ten­si­on and Eval­ua­ti­on of a Po­etry Ge­ne­ra­tor. In Jo­ur­nal of Na­tu­ral Lan­gua­ge En­gi­ne­ering, 23(6), 929–967. https://doi.org/10.1017/S1351324917000171
 16. Hu­go Gonçalo Oli­ve­ira, Ti­ago Men­des, Ana Bo­avi­da, Ai Na­ka­mu­ra & Mar­ga­re­ta Ac­ker­manc. (2019). Co-Po­eTryMe: In­te­rac­ti­ve po­etry ge­ne­ra­ti­on. In Cog­ni­ti­ve Systems Re­se­arch, 54, 199–216. https://doi.org/10.1016/j.cogsys.2018.11.012
 17. Hu­go Gonçalo Oli­ve­ira. (2017). O Po­eta Ar­ti­fi­ci­al 2.0: Incre­asing me­aningful­ness in a po­etry ge­ne­ra­ti­on Twit­ter bot. In Pro­ce­edings of the Workshop on Com­pu­ta­ti­onal Cre­ati­vity in Na­tu­ral Lan­gua­ge Ge­ne­ra­ti­on (CC-NLG 2017), 11–20, San­ti­ago de Com­pos­te­la, Spa­in. ACL Press. https://doi.org/10.18653/v1/W17-3902
 18. Hu­go Gonçalo Oli­ve­ira. (De­cem­ber, 2015). Tra-la-lyrics 2.0: Au­to­ma­tic ge­ne­ra­ti­on of song lyrics on a se­man­tic do­ma­in In Jo­ur­nal of Ar­ti­fi­ci­al Ge­ne­ral In­tel­li­gen­ce, 6(1), 87–110. https://doi.org/10.1515/jagi-2015-0005
 19. IEEE 730 Stan­dard for Softwa­re Qua­lity As­su­ran­ce Plans. (2014). The Insti­tu­te of Electri­cal and Electro­nics En­gi­ne­ers, Inc. Ret­ri­eved from: https://stan­dards.ieee.org/stan­dard/730-2014.html.
 20. Inspi­red. (No­vem­ber 27, 2020). Go­og­le's ar­ti­fi­ci­al in­tel­li­gen­ce al­go­rithm has le­ar­ned to wri­te po­etry, imi­ta­ting fa­mo­us po­ets. Ret­ri­eved from: https://inspi­red.com.ua/stre­am/al­gorytm-shtuchno­go-in­te­lek­tu-vid-go­og­le-navchyvsya-pysaty-virshi-nas­li­du­yuchy-vi­domyh-po­etiv/
 21. Is­tan­bul. (2021). Ja­vaScript test co­ve­ra­ge ma­de simple. Ret­ri­eved from: https://is­tan­bul.js.org/.
 22. Ja­cob­son, R. O. (1975). Lin­gu­is­tics and po­etics. Struc­tu­ra­lism: pros and cons: Sat. transla­ted ver­ses. Mos­cow Prog­ress, 193–230. [In Rus­si­an].
 23. Jie Wang, Chengzhi Zhang, Mengying Zhang & San­hong Deng. (22 Jun 2018). Ci­ta­ti­on AS: A To­ol of Au­to­ma­tic Sur­vey Ge­ne­ra­ti­on Ba­sed on Ci­ta­ti­on Con­tent. Jo­ur­nal of Da­ta and In­for­ma­ti­on Sci­en­ce, 20–37. https://doi.org/10.2478/jdis-2018-0007
 24. Khro­len­ko, A. T. (2012). Au­to­ma­ted con­cor­dan­ce: ex­pe­ri­en­ce of cre­ati­on and prac­ti­ce of use. Ret­ri­eved from: https://cyber­le­nin­ka.ru/ar­tic­le/n/av­to­ma­ti­zi­ro­vannyy-kon­kor­dans-opyt-soz­da­ni­ya-i-prak­ti­ka-is­pol­zo­va­ni­ya. [In Rus­si­an].
 25. Kol­mo­go­rov, A. N. (2002). Li­ne, stan­za and ver­se as a rhythmic system. Grin­ba­um O. N. Ma­te­ri­als of the XXXI All-Rus­si­an Sci­en­ti­fic and Met­ho­do­lo­gi­cal Con­fe­ren­ce of Te­ac­hers and Postgrad­ua­tes of the Phi­lo­lo­gi­cal Fa­culty of St. Pe­tersburg Sta­te Uni­ver­sity, 4(2), 12–28. [In Rus­si­an].
 26. Lot­man, M. Yu. (1999). Analysis of the po­etic text. The struc­tu­re of the ver­se. Lot­man Yu. M. On Po­ets and Po­etry, 4, 18–253. SPb.: Pub­lis­hing hou­se of SPb. Ret­ri­eved from: https://www.rut­he­nia.ru/lot­man/pa­pers/apt/. [In Rus­si­an].
 27. Man­dic, D. P., & Cham­bers, J. A. (2001). Re­cur­rent Neu­ral Net­works for Pre­dic­ti­on: Le­ar­ning Al­go­rithms, Archi­tec­tu­res and Sta­bi­lity. Chic­hes­ter: John Wi­ley&Sons, 285 p. https://doi.org/10.1002/047084535X
 28. Ma­nu­rung, H. (2004). An evo­lu­ti­onary al­go­rithm appro­ach to po­etry ge­ne­ra­ti­on. Doc­to­ral Dis­ser­ta­ti­on for Techni­cal Sci­en­ces. Uni­ver­sity of Edin­burgh. Col­le­ge of Sci­en­ce and En, 367 p.
 29. Ma­zur, M. (2015). A Step by Step Backpro­pa­ga­ti­on Example. Matt Ma­zur. Ret­ri­eved from: https://mattma­zur.com/2015/03/ 17/a-step-by-step-backpro­pa­ga­ti­on-example/.
 30. Mic­ha­le­wicz, Z. (1992). Ge­ne­tic alo­rithms + da­ta struc­tu­res = evo­lu­ti­onary prog­rams. Mic­ha­le­wicz. Char­lot­te, USA: Uni­ver­sity of North Ca­ro­li­na, 388 p.
 31. Mil­ler, S. (2015). Mind: How to Bu­ild a Neu­ral Net­work. Ste­ven Mil­ler. Ret­ri­eved from: http://ste­ven­mil­ler888.git­hub.io/mind-how-to-bu­ild-a-neu­ral-net­work
 32. Moc­ha: simple, fle­xib­le, fun. (2021). Ret­ri­eved from: https://moc­hajs.org/.
 33. Mon­go, D. B. (2021). Bu­ild fas­ter. Bu­ild smar­ter. Ret­ri­eved from: https://www.mon­godb.com/.
 34. Ne­bor­si­na, N. P. (1997). The syntax of po­etic spe­ech as a sub­ject of lin­guo­po­etic re­se­arch (ba­sed on the ma­te­ri­al of English and Ame­ri­can po­etry of the 16th-20th cen­tu­ri­es). Doc­to­ral Dis­ser­ta­ti­on for Phi­lo­lo­gi­cal Sci­en­ces (10.02.04 – Ger­ma­nic Lan­gua­ges). Mos­cow sta­te un-t them. M. V. Lo­mo­no­sov, 356 p. [In Rus­si­an].
 35. Oli­vi­era H. G. (2016). Po­eTryMe: a ver­sa­ti­le plat­form for po­etry ge­ne­ra­ti­on. Hu­go Gon­ca­lo Oli­vi­era // CI­SUC, Uni­ver­sity of Co­imbra, Por­tu­gal. Ret­ri­eved from: https://eden.dei.uc.pt/ ~hro­liv/pubs/Gon­ca­lo­Oli­ve­ira2012_c3gi_CRC.pdf.
 36. Panchen­ko, T. V. (2007). Ge­ne­tic al­go­rithms. Astrak­han: Astrak­han Uni­ver­sity, 86 p. [In Rus­si­an].
 37. Po­em Ge­ne­ra­tor. (2021). Mas­ter­pi­ece Ge­ne­ra­tor. Ret­ri­eved from: https://www.po­em-ge­ne­ra­tor.org.uk/.
 38.  Po­em. (2019). Ne­og­ran­ka.ru. Ret­ri­eved from: http://ne­og­ran­ka.ru/ge­ne­ra­tor_sti­hov.html.
 39. Po­eTryMe. (2014). Uni­ver­sity of Co­imbra. Ret­ri­eved from: http://po­etryme.dei.uc.pt/.
 40. Ren, S., He, K., Girshick, R., & Sun, J. (2017). Fas­ter R-CNN: To­wards Re­al-Ti­me Ob­ject De­tec­ti­on with Re­gi­on Pro­po­sal Net­works. In IEEE Tran­sac­ti­ons on Pat­tern Analysis and Mac­hi­ne In­tel­li­gen­ce, 39(8), 1137–1149. https://doi.org/10.1109/TPA­MI.2016.2577031
 41. She­vel­yo­va-Gar­kus­ha, N. V. (2010). Se­man­tic and functi­onal fe­atu­res of rhythmic-syntac­tic or­ga­ni­za­ti­on of texts of mo­dern Ame­ri­can po­etry. Sci­en­ti­fic Bul­le­tin of VN Ka­ra­zin Khar­kiv Na­ti­onal Uni­ver­sity. Ser : Ro­ma­no-Ger­ma­nic phi­lo­logy, 896(61), 137–143. Ret­ri­eved from: http://eKhSU­IR.kspu.edu/handle/123456789/473. [In Uk­ra­ini­an].
 42. Sku­lac­he­va, T. V. (1989). On the qu­es­ti­on of the in­te­rac­ti­on of rhythm and syntax in a li­ne of po­etry (English and Rus­si­an iam­bic tet­ra­me­ter). Iz­ves­tia RAN. Li­te­ra­tu­re and Lan­gua­ge Se­ri­es, 48(2), 156–165. Mos­cow. [In Rus­si­an].
 43. Slov­nik.ua. (2005). Uk­ra­ini­an lan­gua­ge and cul­tu­re por­tal. Insti­tu­te of Lin­gu­is­tics. O. O. Po­tebny. Ret­ri­eved from: https://slovnyk.ua/. [In Uk­ra­ini­an].
 44. Stay­ko­va, Ka­men­ka. (15 Jul 2014). Na­tu­ral Lan­gua­ge Ge­ne­ra­ti­on and Se­man­tic Techno­lo­gi­es. Cyber­ne­tics and In­for­ma­ti­on Techno­lo­gi­es, 3–23. https://doi.org/10.2478/cait-2014-0015
 45. To­mas­hevsky, B. V. (2002). Li­te­ra­tu­re the­ory. Po­etics: Textbo­ok. al­lo­wan­ce. Mos­cow: As­pect Press, 334 p. [In Rus­si­an].
 46. Tynya­nov, Yu. N. (1993). Li­te­rary fact. Com­pi­led by O. I. No­vi­ko­va. Mos­cow: Hig­her. shk., 23–121. [In Rus­si­an].
 47. Tynya­nov, Yu. N. (1993). The prob­lem of po­etic lan­gua­ge. Babylon: Bul­le­tin of Yo­ung Li­te­ra­tu­re, 2(18), 86–90. Mos­cow: AR­GO-RISK. [In Rus­si­an].
 48. Vi­nog­ra­dov, V. V. (1975). From the his­tory of the study of po­etics (20s). Iz­ves­tia of the Aca­demy of Sci­en­ces of the USSR. Li­te­ra­tu­re and Lan­gua­ge Se­ri­es, 3, 259–272. Mos­cow. [In Rus­si­an].
 49. Wang, J., & Hu, S. (2002). Glo­bal asympto­tic sta­bi­lity and glo­bal ex­po­nen­ti­al sta­bi­lity of con­tin­uo­us-ti­me re­cur­rent neu­ral net­works. IEEE Trans. Au­to­ma­tic Control, 47, 802–807. https://doi.org/10.1109/TAC.2002.1000277
 50. Wil­li­ams, R. J., & Zip­ser, D. (1989). A Le­ar­ning Al­go­rithm for Con­tin­ually Run­ning Fully Re­cur­rent Neu­ral Net­works. Neu­ral Com­pu­ta­ti­on, 1, 270–280. https://doi.org/10.1162/ne­co.1989.1.2.270
 51. Yu­anzhi, Ke, & Ma­sa­fu­mi, Ha­gi­wa­ra. (03 May 2017). An English Neu­ral Net­work that Le­arns Texts, Finds Hid­den Know­led­ge, and Answers Qu­es­ti­ons. Jo­ur­nal of Ar­ti­fi­ci­al In­tel­li­gen­ce and Soft Com­pu­ting Re­se­arch, 229–242. https://doi.org/10.1515/jaiscr-2017-0016
 52. Zak­ha­rov, Vic­tor. (21 Dec 2019). Ways of Au­to­ma­tic Iden­ti­fi­ca­ti­on of Words Be­lon­ging to Se­man­tic Fi­eld. Jo­ur­nal of Lin­gu­is­tics, 234–243. https://doi.org/10.2478/jazcas-2019-0054