Мета і сфера діяльності журналу

Програмні цілі видання "Український журнал інформаційних технологій": опублікування науково-технічних праць співробітників вищих навчальних і наукових закладів України, науковців з-за кордону, а також фахівців-практиків у галузі комп'ютерних наук та інформаційних технологій, у яких висвітлюють результати наукових та інноваційних досліджень, особливості вирішення освітянських проблем, напрацювання передового досвіду і впровадження у виробництво наукових здобутків.

Проблематика Журналу стосується наукових та інноваційних досліджень за такими напрямами: автоматизовані системи оброблення інформації та управління складними технічними системами; математичне та програмне забезпечення інформаційних систем; математичне забезпечення систем автоматизованого проектування; моделі та методи оцінювання якості й підвищення надійності програмного забезпечення; хмарні технології та перспективи їх розвитку; інженерія програмного забезпечення; штучний інтелект і криптографічний захист інформації тощо.

Редакція видання у своїй діяльності керується принципами науковості, об'єктивності, професіоналізму, інформаційної підтримки найбільш значущих інноваційних досліджень, дотримання норм видавничої етики. Тому редакційною політикою Журналу є публікація статей з подальшим обговоренням дослідницьких інноваційних матеріалів, наданих авторами з різних країн, що стосуються широкого кола проблем комп'ютерних наук та інформаційних технологій, а також пов'язаних з ними наукових галузей.

Особливістю видання "Український журнал інформаційних технологій" є підтримка наукових досліджень молодих вчених, у т.ч. студентів старших курсів і аспірантів. Повні макети статей, розширені анотації українською та англійською мовами, а також використані літературні джерела редакція Журналу викладає у відкритий доступ на сайті Журналу.

Мета видання "Український журнал інформаційних технологій" – висвітлення актуальних проблем досліджень різномасштабних інформаційних процесів з використанням засобів комп'ютерної техніки, що забезпечують належну швидкість оброблення даних, швидкий пошук інформації, розосередження даних, доступ до джерел інформації незалежно від місця їх розташування.

Основні завдання видання:

1. Публікація матеріалів фундаментальних і прикладних наукових досліджень в галузі інформаційних технологій, які складаються з сукупності методів, виробничих процесів та програмно-технічних засобів, об'єднаних у технологічний ланцюжок, що забезпечує виконання інформаційних процесів для підвищення їхньої надійності та оперативності, а також зниження трудомісткості процесу використання інформаційного ресурсу.

2. Обмін науковими ідеями, методологією проведення досліджень і практичними досягненнями щодо удосконалення виробничих процесів і програмно-технічних засобів, об'єднаних з деякою сукупністю методів для збирання, оброблення, зберігання, розповсюдження, відображення та використання інформації в інтересах її безпосередніх користувачів.

3. Надання інформаційного поля для дискусійного обговорення нових теорій, методів і результатів інноваційних досліджень в галузі інформаційних технологій, у т.ч. комплексних і на стику наук, призначених для зниження трудомісткості процесів використання інформаційних ресурсів.

4. Розширення наукового кругозору дослідників із профільних і суміжних областей знань, інформування широких кіл науковців і практиків про проблематику та передовий досвід різномасштабних досліджень, об'єднаних у технологічний ланцюжок, що забезпечують збирання, зберігання, оброблення, відображення та поширення інформації.

5. Розміщення на сторінках Журналу інформації про спеціалізовані науково-технічні конференції, про нові навчальні посібники і монографії з комп'ютерних наук та інформаційних технологій, а також суміжно-дотичної проблематики, про діяльність у цих напрямах різних науково-дослідних організацій та установ і професійних громадських об'єднань.

6. Забезпечення інформаційної підтримки інноваційної діяльності в галузі комп'ютерних наук та інформаційних технологій, проведення різноманітних досліджень в межах зазначених вище областей знань та моніторингу вищих за ієрархією інформаційно-комунікаційних технологій.

7. Сприяння в налагодженні творчих зв'язків між різними науковими і виробничими колективами, залучення вчених і фахівців різних відомств до співпраці та кооперації для вирішення актуальних проблем у галузі комп'ютерних наук та інформаційних технологій.