Опис системи контролю якості (рецензування)

Опублікування статті у виданні "Український журнал інформаційних технологій" є важливою складовою розвитку послідовної та всебічної системи знань у галузі комп'ютерних наук та інформаційних технологій, а також у суміжних областях науки і техніки.

Це є прямим відображенням якості роботи авторів статей та установ, які їх підтримують. Тому системи контролю якості (рецензування) публікацій в Журналі – комплекс правил, на яких ґрунтуються стосунки членів редакційної колегії із зовнішніми рецензентами і безпосередніми авторами статей з питань їх опублікування.

1. Для опублікування у виданні "Український журнал інформаційних технологій" редакція приймає теоретичні та прикладні статті, а саме:

  • власне наукові статті, у яких викладено основні результати наукового чи інноваційного дослідження;
  • науково-навчальні та науково-методичні статті, які містять результати практичних закономірностей досліджуваних об'єктів, методи і методики їх застосування у практичній діяльності та навчальному процесі;
  • науково-публіцистичні статті, у яких порушено актуальні для наукової громадськості проблеми певної області або декількох областей знань.

Кожний рукопис статті, поданий до редакції, підлягає рецензуванню.

2. Рукопис статті, надісланий до редакції, має відповідати профілю та проблематиці Журналу, тобто науковим дослідженням у галузі комп'ютерних наук та інформаційних технологій, а також відповідним проблемам з суміжних областей знань.

3. Науково-публіцистичні статті, присвячені ювілейним подіям, можуть мати анотацію описового характеру і мінімальну кількість ключових слів українською та англійською мовами.

4. Рукопис статті та супровідні документи, які надійшли до редакції Журналу, реєструють як у паперовому, так і електронному вигляді зі зазначенням дати надходження, П.І.Б. автора(ів), місця його(їх) роботи, контактів для взаємодії (обов'язково e-mail), назви статті та кожного документа.

5. Рукопис статті редакція приймає до розгляду, якщо її оформлено відповідно до зазначених вимог Журналу. Неналежно чи неохайно підготовлений рукопис статті буде відхилено. Не приймають до подальшого розгляду рукопис статті, якщо вона була раніше опублікована в інших наукових виданнях.

6. Аспіранти і здобувачі мають надавати до редакції Журналу рукопис статті з рекомендацією її до публікації (у вільній формі) за підписом наукового керівника і рецензію від нього. Підписи завіряють в установленому порядку.

7. Керівництво редакції Журналу направляє рукопис статті на рецензування як мінімум двома фахівцями, один з яких є членом редакційної колегії за одним з напрямів наукових досліджень Журналу.

8. У Журналі дотримуються регламенту подвійного "сліпого" рецензування рукопису статті:

  • рецензенту не розкриваються особисті дані автора/авторів;
  • автору/авторам не розкриваються особисті дані рецензента.

Рецензент оцінює відповідність статті та її назви тематиці Журналу, актуальність та науковий рівень викладення матеріалу, його переваги і недоліки, обґрунтованість зроблених висновків і пропозицій, відповідність оформлення статті вимогам редакції. При наявності однієї негативної рецензії рукопис статті надсилають ще одному рецензенту. При двох негативних рецензіях редакція Журналу рукопис статті відхиляє з подальшого розгляду.

9. Редакція Журналу залишає за собою право (за погодженням з автором) на деяке скорочення обсягу матеріалу і його літературну правку. Також редакція має право відмовити автору в опублікуванні статті (на основі двох негативних рецензій), якщо вона не відповідає профілю Журналу або має неналежну якість викладення матеріалу чи навіть його оформлення. Особливо це стосується неналежного (непрофесійного) оформлення таблиць, формул і рисунків. У разі відхилення статті, редакція Журналу направляє автору мотивовану відмову у письмовому вигляді.

10. Рецензія з висновком (рекомендовано до опублікування без змін, рекомендовано до опублікування з урахуванням зауважень чи не рекомендовано взагалі), надається автору статті без підпису рецензента. У разі рекомендації рецензентів про доопрацювання рукопису статті із вказанням певних зауважень, автору направляють текст рецензії без зазначення особи рецензента.

11. Рукопис статті, доопрацьований або перероблений автором, потрібно направити до редакції у встановлений термін, де здійснюють повторне її рецензування разом з початковим варіантом у максимально короткий термін. Відхилений до опублікування рукопис статті за результатами її повторного рецензування редакція Журналу повторно не розглядає.

12. Всі спірні питання між рецензентами і автором рукопису статті розглядають на засіданні редколегії у присутності автора чи уповноваженого від авторів. Рішення про доцільність публікації статті приймає редакційна колегія шляхом голосування за більшістю голосів. Остаточне рішення про публікацію статті приймає головний редактор.

13. Після того, як рукопис статті прийнято до опублікування, вона проходить літературне редагування, редагування анотації англійською мовою, внесення остаточних поправок автором статті. Редакція Журналу залишає за собою право не приймати до подальшого розгляду рукопис статті, якщо коректором було виявлено неналежне внесення літературних правок або автором було внесено в рукопис значні зміни наявного матеріалу, які попередньо не розглядали рецензенти.