Determination of Parameters of Recurrent Logarithmic Analog-digital Converters

2020;
: pp. 9 - 18
1
Lviv Polytechnic National University, Department of Computerized Automation Systems
2
Lviv Polytechnic National University, Department of Computerized Automation Systems
3
Lviv Polytechnic National University

Dependence of recurrent logarithmic ADCs parameters. The interdependence between the value of the base of logarithm, accuracy and speed is established.

  1. Mychuda Z.R. , Ilkanych K.I., Mychuda L.Z. Novyi metod loharyfmichnoho analoho-tsyfrovoho peretvorennia// Zbirnyk naukovykh prats “Komp’iuterni tekhnolohii drukarstva”, 2004, № 12, s.220-224.
  2. Brian Watson. Analog to Digital Conversion Using Recurrent Neural Networks.[Теxt] Patent USA, no. US007345604B2, 2008.
  3. Mychuda L.Z. Funktsionalni peretvoriuvachi rekurentnoho typu na komutovanykh kondensatorakh dlia system enerhoobliku. [Tekst] / L.Z. Mychuda, Z.R. Mychuda // Visnyk NU “Lvivska politekhnika”: “Teploenerhetyka. Inzheneriia dovkillia. Avtomatyzatsiia.” [zb. nauk. prats] — Lviv: Vydavnytstvo Natsionalnoho universytetu “Lvivska politekhnika” — 2010r. — № 677 — s.98 — 104.
  4. Aigerim Tankimanova, Akshay Kumar Maan, Alex Pappachen James. (2017) Level-shifted neural encoded analog-to-digital converter [conference-paper]/ 24th IEEE International Conference on Electronics, Circuits and Systems (ICECS): 5-8 December 2017, Batumi, Georgia. DOI: 10.1109/icecs.2017.8292026
  5. Romashko V.Ya. Analiz rezhymiv roboty peretvoriuvachiv elktronnoi enerhii metodom funktsii vilnoho rezhymu: Dys. na zdobuttia nauk. stupenia doktora tekhn. nauk za spetsialnistiu 05.09.12 — napivprovidnykovi peretvoriuvachi elektroenerhii. ─ Natsionalnyi tekhnichnyi universytet Ukrainy “Kyivskyi politekhnichnyi instytut”, Kyiv, 2010. Rezhym dostupu: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/806
  6. O.V. Poliarus. Dynamichna neiromerezheva model pervynnoho peretvoriuvacha. [Tekst] / O.V. Poliarus, A.O Podorozhniak, A.O. Koval // ISSN 2079-0031 Vestnyk NTU “KhPY”. — 2014. — № 35 (1078) — s. 152 — 160.
  7. Patent 113138 Ukraina. Loharyfmichnyi analoho-tsyfrovyi peretvoriuvach/ Mychuda L.Z., 2016, Biul. № 23.
  8. V.F. Boliukh. Yssledovanye lyneinoho ympulsno-ynduktsyonnoho эlektromekhanycheskoho preobrazovatelia pry razlychnыkh skhemakh pytanyia ynduktora [Tekst] / V.F. Boliukh, A.Y. Kocherha, Y.S. Shchukyn // ISSN 2074-272X. Elektrotekhnika i Elektromekhanika. — 2018. — № 1— s.21 — 28. DOI: 10.20998/2074- 272X.2018.1.03
  9. Patent 232384 Polska. Logarytmiczny przetwornik analogowo-cyfrowy/ Myczuda Z., 2019, WUP 06/19.