Принципи формального моделювання інформаційних систем на основі web-технологій

Authors: 

Бойко Н.І.

Львівська комерційна академія, кафедра програмних засобів інформатики

Розглядаються принципи моделювання web-орієнтованих інформаційних систем та приклади їх формального моделювання на основі CASE-технологій. Аналізується структурний підхід до проектування інформаційних систем. Узагальнюються деякі поняття проектування інформаційних систем. Зокрема, описуються принципи використання web-технологій в архітектурі інформаційних web-систем та пропонується найоптимальніший варіант для її використання. Пропонується архітектура web-системи та технології, які потрібно використати для задоволення потреб підприємства. Сформульовано основні підходи до впровадження web-технологій.

1. Буров Є.В. Аналіз та оптимізація інформаційних потоків у сучасних internet та intranet системах / Є.В. Буров, А.М. Пелещишин // Вісник Держ. ун-ту “Львівська політехніка”. – 1998. – № 330.– С. 27–34. 2. Буров Є.В. Оптимізація розміщення даних у Web-системах / Є.В. Буров, А.М. Пелещишин // Вісник Держ. ун-ту “Львівська політехніка”. – 1998. – № 330. – С. 17–27. 3. Дмитриева М.В. JavaScript. Экспресс-курс [Текст] / М.В. Дмитриева. – СПб: БХВ-Петербург, 2005. – 336 с. 4. Йеркса Г. Механизмы, балансирующие нагрузку Web-узлов / Г. Йеркса // Сети и системы связи. – 1999. – № 5. – С.120–126. 5. Кін. А. Секрети Інтернету : навч. посіб. / А. Кін. – Ростов н/Д.: Фенікс, 2009. – 320 с. 6. Пелещишин А.М. Методи та алгоритми оптимізації Web-систем / А.М. Пелещишин // Вісник Держ. ун-ту “Львівська політехніка”. № 406. – Львів: 2000. – С. 199–211. 7. Пелещишин А.М. Принципи формального моделювання інформаційних систем на базі Web-технологій / А.М. Пелещишин, Є.В. Буров // Вісник Держ. ун-ту “Львівська політехніка”. – 1999. – № 383. – С. 178–201. 8. Хантер Д. XML. Базовий курс [Текст]: [пер. с англ.] / Д. Хантер, Дж. Рафтер, Дж. Фаусетт, Е. Ван дер Влист. – 4-е изд. – М: ТОВ “Вильямс”, 2009. – 1344 с. 9. Храмцов П.Б. Основы Web-технологий / П.Б. Храмцов, С.А. Брик, А.М. Русак. – СПб: БХВ-Петербург, 2007. – 480 с. 10. Хэррингшоу К. Оптимизация сервера Web / К. Хэррингшоу // LAN: журнал сетевых решений. – 1997. – № 8. 11. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.osp.ru/lan/1997/08/111.htm. 12. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/1_NIO_2011/Informatica/ 78189.doc.htm.