Physico-chemical properties of high-sulfuric heavy oils from yablunivske deposit

2020;
: 75-82
1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University
3
Lviv Polytechnic National University
4
Joint Stock Company “Ukrgasvydobuvannya”

The article presents the experimental results regarding the properties of oils from Yablunivske deposit, Poltava region, Ukraine. The obtained data allows to choose further possible processing. The crude oil was fractionated through siulation distillation, the main physico-chemical characteristics, structural and mechanical properties, as well as metals content andf elemental composition were determined. The oils under study were found to be extra-heave high-sulfuric oils, without light distillates; their density, viscosity and metal contents are high.

1. Topilnytskyy, P., Paiuk, S., Stebelska, H., Romanchuk, V., Yarmola, T. Technological features of high-sulfur heavy crudeoils processing / Chemistry and Chemical Technology Volume 13, Issue 4, 2019, P. 503-509.
https://doi.org/10.23939/chcht13.04.503
2. Nvizug-Bi Leyi Klyuvert Analiz metodov razrabotki mestorozhdeniy vysokovyazkikh neftey i prirodnykh bitumov/Otraslevyye nauchnyye i prikladnyye issledovaniya: Nauki o zemle, №1, 2018. -S.168-188.
3. World Oil Review. Volume 1/ 2018. Режим доступу:https://www.eni.com/docs/en_IT/enicom/company/fuel-cafe/WORLD-OIL-REVIEW...
4. Bratychak M.M. Khimiya nafty i hazu: navch.posibnyk/ Bratychak M.M., Hunʹka V.M. -Lʹviv: vydavnytstvo «Lʹvivsʹkoyi politekhniky», 2017.-448 s.
5. Tarasyuk V.M. Vysokovyazkiye nefti i prirodnyye bitumy: problemy i povysheniye effektivnosti razvedki i razrabotki mestorozhdeniy/ BEREGINYA. 777. SOVA.-№214, -№2 (21).-S.121-125.
6. ASTM D1298 - 12b Standard Test Method for Density, Relative Density, or API Gravity of Crude Petroleum and Liquid Petroleum Products by Hydrometer Method
7. ASTM D3230 - 13  Standard Test Method for Salts in Crude Oil (Electrometric Method)
8. ASTM D95 - 13 (2018) Standard Test Method for Waterin Petroleum Products and Bituminous Materials by Distillation
9. ASTM D 4294-10 Standard Test Method for Sulfur in Petroleum and Petroleum Products by Energy Dispersive X-ray Fluorescence Spectrometry.
10. ASTM D 974-93(eStandard Test Method for Acid and Base Numberby Color-Indicator Titration.
11. ASTM D 2887 Standard Test Method for Boiling Range Distribution of Petroleum Fractions by Gas Chromatography.
12. ASTM D 5307 - 97 (Reapproved 2002)e1 Standard Test Method for Determination of Boiling Range Distribution of Crude Petroleum by Gas Chromatography1.
13. ASTM D 6352 - 04e1 An Standard Test Method for Boiling Range Distribution of Petroleum Distillates in BoilingRange from 174 to 700°C by Gas Chromatography.
14. Babatunde O., Boichenko S., Topilnytskyy P., Romanchuk V. Comparing physico-chemical properties of oil fields of Nigeria and Ukraine // Chemistry & Chemical Technology. - 2017. - Vol.11, № 2. - P. 220-225. DOI: 10.23939/chcht08.02.211.
https://doi.org/10.23939/chcht08.02.211
15. Ya-fei Chen, Wan-fen Pu, Yi-bo Li, Xue-li Liu, Fa-yang Jin, JianHui, Xiao-long Gong, Chen Guo. (2018) Novel Insight into the Viscosity-Temperature Characteristic by the Comparison of Tahe Ordinary- And Ultra- Heavy Oils. Energy&Fuels 32:12, pages 12308-12318. DOI: 10.1021/acs.energyfuels.8b03091.
https://doi.org/10.1021/acs.energyfuels.8b03091
16. EN ISO 3104:1996 «Petroleum products - Transparent and opaque liquids - Determination of kinematic viscosity and calculation of dynamic viscosity (ISO 3104: 1994).
17. Akinola A. Olanrewaju, Shadi W. Hasan, Mohammad R. M. Abu-Zahra. (2016) Rheological and physicochemical characterization of  UAE crude oil. Petroleum Science and Technology 34:7, pages 659-664. DOI: 10.1080/10916466.2016.1154870.
https://doi.org/10.1080/10916466.2016.1154870
18. Bolonnyy V.T., Seredyuk M.D. Doslidzhennya reolohichnykh vlastyvostey nafty dolynsʹkoho rodovyshcha // Rozvidka ta rozrobkanaftovykh ta hazovykhrodovyshch. - 2004. -№ 4 (10). - S. 34-40.
19. GOST 1929-87 Nefteprodukty. Metody opredeleniya dinamicheskoy vyazkosti na rotatsionnom viskozimetre/ deystvitelen ot01.07.1988/ Moskva, 1988, 6 s.
20. V.A. Tyshchenko, I.I. Zanozina, M.V. Babintseva, N.YU. Garina, I.V. Spiridonova, I.YU. Zanozin, Z.R. Madumarova, K.B. Rudyak. Izucheniye sostava i svoystv tyazhelykh vysokovyazkikh neftey/ Neftepererabotka i neftekhimiya, №4.-2008.- s.14-17.
21. P. Topilnytskyy, V. Romanchuk, S. Boichenko, Y. GolychPhysico-chemical properties and efficiency of demulsifiers based on block copolymers of ethylene and propylene oxides/ Сhemistry & Сhemical Тechnology. - 2014. - Vol. 8, -№ 2. - Р.211-218. DOI: 10.23939/chcht08.02.211.
https://doi.org/10.23939/chcht08.02.211
22. Тopilnytskyy P., Romanchuk V., YarmolaT. Production of corrosion inhibitors for oil refining equipment using natural components // Chemistry & Chemical Technology. - 2018. - Vol. 12, № 3. - P. 400-404. DOI: 10.23939/chcht12.03.400.
https://doi.org/10.23939/chcht12.03.400
23. Ibragim Asaad M. Ali. Innovative Technological Scheme of Iraq Oils Refining / Ibragim Asaad Ali, Sergii Boichenko, Viktoria Romanchuk, Mariia Boichenko, Olexandr Lazorko.// Chemistry & Chemical Technology. - 2014. - Vol. 8. - №. 2. - Р. 219-224.