Stabilizer for the catalytic system of the direct chlorine processing of ethylene to 1,2-dichlorethane

2020;
: 90-94
1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University
3
Lviv Polytechnic National University
4
Institute of Chemistry and Chemical Technology Lviv Polytechnic National University

Article is devoted to the research of the influence of the sodium salt of perfluoro sulfonic  acid, as a stabilizer, on the catalytic activity of iron chloride and sodium chloride in the reaction of direct chlorination of ethylene to 1,2- dychloroethane. During research authors found that increase of stabilizer concentration up to 4% mas. had no significant impact on the catalytic activity of the complex but increase from 4% mas. up to 10% mas. allowed to shorten time of dissolution of sodium chloride and to reach needed concentration of sodium ions in the reactor of direct chlorination. With research stabilizer concentration the purity of the formed dichloroethane increases and the amount of by-product - trichloroethane decreases.

1. Treger. Yu. A. & Guzhnovskaya. T. D. (1989). Intensifikatsiya khlororganicheskikh proiz-vodstv. Vysokoeff-ektivnyye kataliticheskiye sistemy. Moskva: Khimiya.
2. Sterlitamak. (1969). Razrabotka i usovershenstvovanie tehnologicheskih himicheskih proizvodstv. p.154-155.
3. Patent. FRG # 3347153.
4. SvItoviy patent #94/17019, Pat. #4302177 (FRG), Pat. #4318609 (FRG), Pat. #4425872 (FRG), Evrop. Pat. #06815663, Evrop. pat. # 0772576.
5. Balasubramanian, S. N., Rihami, D. N., & Doraiswamy, L. K. (1966). Industr. and Eng. Chem. Fundament, 5, 2, 184.
https://doi.org/10.1021/i160018a006
6. Avetyan , M. G., & Sonin , E. V. (1991). Issledovanie protsessa pryamogo hlorirovaniya etilena v promyishlennyih usloviyah. Himicheskaya Promyishlennost, 12, 710-713.
7. Bodrikov I.V., Bolshakova L.V., Groshev G.L., i dr. (1993) Patent Rossii #2071461
8. Reutskyi V.V.  (2005). Ctvorennia selektyvnykh katalitychnykh system dlia protsesiv ridynnofaznoho okysnennia vuhlevodniv. (Dys. kand. tekhn. nauk). Natsionalnyi universytet "Lvivska politekhnika", Lviv.
 9. Postiinyi tekhnolohichnyi rehlament tsekhu po vyrobnytstvu vinilkhlorydu. Vyk.  "Fridrikh Ude" i  AT "Khiminterinzhenirinh" V-35/95. - Kalush, 1991-1995. - 560 s.
10. Kurta, S. A., Mykytyn, I. M., Khatsevich, O. M., & Ribun, V. S. (2018). Mechanism of Catalytic Additive Chlorination of Ethylene to 1,2-Dichloroethane. Theoretical and Experimental Chemistry, 54(4), 283-291.  doi: 10.1007/s11237-018-9574-6
https://doi.org/10.1007/s11237-018-9574-6
11. Kurta, S. (2012). Catalysis of Ethylene Oxychlorination into 1,2-Dichlorethane in the Presence of CuCl2/CuCl Active Centres on the Surface of ã-Al2O3. Chemistry & Chemical Technology, 6(1), 1-8. doi: 10.23939/chcht06.01.001
https://doi.org/10.23939/chcht06.01.001
12. Kurta, S. A., Haber, M. V., & Mykytyn, I. M. (2003). The solubility of the industrial catalyst for the direct chlorination process of ethylene and the effect of its content on the quality of 1,2-dichloroethane. Chemical Industry of Ukraine, 6, 33-38.
13. Kurta, S. A., Mykytyn, I. M., & Tatarchuk, T. R. (2014). Structure and the catalysis mechanism of oxidative chlorination in nanostructural layers of a surface of alumina. Nanoscale Research Letters, 9(1).  doi: 10.1186/1556-276x-9-357
https://doi.org/10.1186/1556-276X-9-357