Modification of the Catalytic System for the Industrial Chlorine Processing of Ethylene in 1,2-Dichloroethane

2020;
: pp. 394 - 402
1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University
3
Institute of Chemistry and Chemical Technology Lviv Polytechnic National University
4
Lviv Polytechnic National University
5
Vasyl Stefanyk Precarpathian National University
6
Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

A new mechanism for the reaction of direct (additive) chlorination of ethylene with chlorine from the formation of 1,2-dichloroethane in the presence of FeCl3 catalyst promoted by NaCl has been proposed. It was found that the rate depends on the active phase concentration of the catalyst and the promoter, as well as the formation of the Na[Fe(C2H4Cl)4] complex, which is a surface intermediate of the reaction. The heterogeneous-homogeneous mechanism of the process, according to which the reaction begins on the surface of the catalytic complex and lasts in a solution of dichloroethane, has been substantiated. A stabilizer of the catalyst complex – the sodium salt of perforated sulfonic acid, which accelerates the process of dissolution of sodium chloride, – increases the selectivity of 1,2-dichloroethane formation and reduces the number of by-products of trichloroethane and other chlorine derivatives.

 1. Postiyny Technolohichny Reglament Tschu Vyrobnytstva Chlorystoho Vinilu: “Fridrich Ude” and JSC “CHimengemeering” V-35/95, Kalush 1991–1995.
 2. Flid M., Treger Yu.: Vinilkhlorid. Khimiya i Tekhnologiya. Kalvis, Moskva 2008.
 3. Treger Y., Gudzhanovskaya T.: Intensifikatsia Chlororganicheskich Produktov. Vusokoefektivnue Kataliticheskie Sistemy. Khimiya, Moskva 1989. P.79.
 4. Furman А.: Neorganicheskie Chloridy (Khimia i Technologia). Khimia, Moskva 1980.
 5. Kurta S.: Khimia i Technologia Chloorhanichnych Spoluk. Plai, Ivano-Frankivsk 2009.
 6. Kurta S., Haber M., Mykytyn I.: Khim. Prom. Ukrainy, 2003, 6, 33.
 7. Balchugov V. et al.: Pat. RU 2159759 С2, Publ. Nov. 27, 2000.
 8. Avetjan M., Sonin E., Zaidman О.:Khim. Prom., 1991, 12, 710.
 9. Bodrikov I., Bolshakova L., Groshev G.: Pat. RU 2071461, Publ. Jul. 13, 1993.
 10. Kurta S., Mykytyn I., Tatarchuk T.: Nanoscale Res. Lett., 2014, 9, 357.
 11. Meibner R., Hesse M., Walsdorff C.: Pat. Germany US2001011149, Publ. Aug. 02, 2001.
 12. Lebedev N.: Khimia i Technologia Osnovnoho Organicheskoho i Neftechimicheskoho Synteza. Khimia, Moskva 1975.
 13. Oshin L., Treger Yu., Motsarev G.: Promyshlennye Chloorganicheskie Producty (Spravochnik). Khimia, Moskva 1978.
 14. Dmitriev Yu., Kats M., Gorin V.: Pat. RU 2159759 С2, Publ. Nov. 27, 2000.
 15. Werk G., Grumann H., Stoger M.: Pat. Germany 10059229, Publ. Jun. 13, 2002.
 16. Halonen J., Tarhanen J., Ruokojarvi P. et al.: Chemosphere, 1995, 30, 1261. https://doi.org/10.1016/0045-6535(95)00022-Z
 17. Kurta S.: Chem. Chem. Technol., 2012, 6, 1. https://doi.org/10.23939/chcht06.01.001
 18. Krentsel B.: Chlorirovanye Parafinovykh Uglevodorodov. Nauka, Moskva 1964.
 19. Alimov V., Duriahina Z.: Korozia ta Zachyst Metaliv vid Korozii. “Shidny vudavnychyi dim”, Donetsk-Lviv 2012.
 20. Kurta S., Mikitin I., Khatsevich O., Ribun V.: Teor. i Exp. Khim., 2018, 34, 258.
 21. Mokry E., Ludyn A., Reutskiy V.: Dopov. Acad. Nauk Ukrainy, 1993, 7, 99.