CТАБІЛІЗАТОР ДЛЯ КАТАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ ПРОЦЕСУ ПРЯМОГО ХЛОРУВАННЯ ЕТИЛЕНУ ДО 1,2-ДИХЛОРЕТАНУ

1
Національний університет “Львівська політехніка”
2
Національний університет “Львівська політехніка”
3
Національний університет “Львівська політехніка”
4
Національний університет “Львівська політехніка”

Стаття присвячена дослідженню впливу натрієвої солі перфторсульфонової кислоти як стабілізатора на каталітичну активність хлориду заліза та хлориду натрію в реакції прямого хлорування етилену до 1,2-дихлоретану. Під час досліджень автори встановили, що підвищення концентрації стабілізатора до 4% мас. не мав істотного впливу на каталітичну активність комплексу, але збільшення від 4% мас. до 10% мас. дозволило скоротити час розчинення хлориду натрію та досягти необхідної концентрації іонів натрію в реакторі прямого хлорування. З концентрацією дослідницького стабілізатора чистота утвореного дихлоретану збільшується, а кількість побічного продукту - трихлоретану зменшується.

1. Treger. Yu. A. & Guzhnovskaya. T. D. (1989). Intensifikatsiya khlororganicheskikh proiz-vodstv. Vysokoeff-ektivnyye kataliticheskiye sistemy. Moskva: Khimiya.
2. Sterlitamak. (1969). Razrabotka i usovershenstvovanie tehnologicheskih himicheskih proizvodstv. p.154-155.
3. Patent. FRG # 3347153.
4. SvItoviy patent #94/17019, Pat. #4302177 (FRG), Pat. #4318609 (FRG), Pat. #4425872 (FRG), Evrop. Pat. #06815663, Evrop. pat. # 0772576.
5. Balasubramanian, S. N., Rihami, D. N., & Doraiswamy, L. K. (1966). Industr. and Eng. Chem. Fundament, 5, 2, 184.
https://doi.org/10.1021/i160018a006
6. Avetyan , M. G., & Sonin , E. V. (1991). Issledovanie protsessa pryamogo hlorirovaniya etilena v promyishlennyih usloviyah. Himicheskaya Promyishlennost, 12, 710-713.
7. Bodrikov I.V., Bolshakova L.V., Groshev G.L., i dr. (1993) Patent Rossii #2071461
8. Reutskyi V.V.  (2005). Ctvorennia selektyvnykh katalitychnykh system dlia protsesiv ridynnofaznoho okysnennia vuhlevodniv. (Dys. kand. tekhn. nauk). Natsionalnyi universytet "Lvivska politekhnika", Lviv.
 9. Postiinyi tekhnolohichnyi rehlament tsekhu po vyrobnytstvu vinilkhlorydu. Vyk.  "Fridrikh Ude" i  AT "Khiminterinzhenirinh" V-35/95. - Kalush, 1991-1995. - 560 s.
10. Kurta, S. A., Mykytyn, I. M., Khatsevich, O. M., & Ribun, V. S. (2018). Mechanism of Catalytic Additive Chlorination of Ethylene to 1,2-Dichloroethane. Theoretical and Experimental Chemistry, 54(4), 283-291.  doi: 10.1007/s11237-018-9574-6
https://doi.org/10.1007/s11237-018-9574-6
11. Kurta, S. (2012). Catalysis of Ethylene Oxychlorination into 1,2-Dichlorethane in the Presence of CuCl2/CuCl Active Centres on the Surface of ã-Al2O3. Chemistry & Chemical Technology, 6(1), 1-8. doi: 10.23939/chcht06.01.001
https://doi.org/10.23939/chcht06.01.001
12. Kurta, S. A., Haber, M. V., & Mykytyn, I. M. (2003). The solubility of the industrial catalyst for the direct chlorination process of ethylene and the effect of its content on the quality of 1,2-dichloroethane. Chemical Industry of Ukraine, 6, 33-38.
13. Kurta, S. A., Mykytyn, I. M., & Tatarchuk, T. R. (2014). Structure and the catalysis mechanism of oxidative chlorination in nanostructural layers of a surface of alumina. Nanoscale Research Letters, 9(1).  doi: 10.1186/1556-276x-9-357
https://doi.org/10.1186/1556-276X-9-357