Effect of Antioxidants on the Stability of Pitch-Based Polymer to Thermo-Oxidative Action

2018;
: pp. 109-113
1
Donetsk National Technical University
2
Donetsk National Technical University
3
Donetsk National Technical University
4
Gdansk University of Technology

The influence of stabilizers – hydrogen donors – on the processes of thermooxidative destruction of pitch-based polymer has been investigated. It is shown that Irganox has not stabilizing effect on pitch-based polymer and melamine slightly retards the destructive process. A mixture of melamine and Irganox exhibits synergetic stabilizing effect and at the optimum ratio it can be used to prevent unwanted thermooxidative processes during pitch-based polymer preparation.

[1] Krutko I. KaulinV.: Naukovi Pratsi DonNTU, 2010, 15, 103.

[2] Pitiulin I.: Naukovo-Tekhnichni Osnovy Stvorennia Kamianovuhilnykh Vuhletsevykh Materialiv dlia Velykohabarytnykh Elektrodiv. Kontrakt, Kharkiv 2008.

[3] Zielinski J., Ciesinska W., Polaczek J.: Pol. J. Appl. Chem., 2000, 44, 161.

[4] Beilina N., Ostrovsky D., Ostrovsky V.: Khimia Tverdogo Topliva, 2002, 6, 62.

[5] Krutko I., Kaulin V., Satsiuk K.: Naukovi Pratsi DonNTU, 2011, 16, 150.

[6] Krutko I., Kaulin V., Satsiuk K.: Naukovi Pratsi DonNTU, 2012, 19, 133.

[7] Krutko I., Kaulin V., Satsiuk K.: Naukovi Pratsi DonNTU, 2013, 2, 161.

[8] Kaulin V.: East.-Eur. J. Enterprise Technol., 2015, 3/11, 29.

[9] Zweifel H., Mayer R., Schiller M.: Dobavki k Polymeram: Spravochnik. Professia, St. Petersburg 2010.