WAYS TO INCREASE CHEMICAL RESISTANCE OF DISCOLOR GLASS BOTTLES

2020;
: 28-32
1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University
3
National University Lviv Polytechnic

The possibility of using gas-thermal treatment of glass containers with a solution of ammonium salts to increase the water-resistance had shown. To avoid possible cracking of the glass surface, it had suggested using an alcohol suspension or multiple sulfur-containing organic solvents. This greatly improves the chemical resistance of the jar. Therefore on the surface of the treated bottle formed a touch of salt, which has easily washed off with water.

1. Siryk T.A. (2011) Skliana tara - odyn iz perspektyvnykh vydiv bahatorazovoi upakovky.  «Visnyk SumDU, Seriia Ekonomika». 3, 49-57. [in Ukranian].
2.            Kryvoshei V. M. (2012) Skliana upakovka: tendentsii rozvytku. Upakovka. 3, 39-41. [in Ukranian].
3.            Babych L. M. (2014) Sklo - bezpechnyi pakuvalnyi material. Upakovka. 2, 32-33. [in Ukranian].
4.            Pat. 13/660,450 SShA, MKY US 8,980,777 B2. Glass compositions with improved chemical and mechanical durability / Paul Stephen Danielson, Dundee, NY (US); Steven Edward DeMartino Painted Post, NY (US) Inc. - № 13/660450; Zaiavl. 25.08.2012; Opubl. 17.03.2015; NKY  - 4 s.
5.            Ionela Carazeanu Popovici, Naliana Lupascu (2012) Chemical durability of soda-lime glass in aqueous acid solutions // Ovidius University Annals of Chemistry. - ISSN-1223-7221 - № 23. - S. 128-132 
https://doi.org/10.2478/v10310-012-0021-6
6.            Christopher W.Sintona C. W. (2001) Experimental survey of the chemical durability of commercial soda-lime-silicate glasses.  Materials Research Bulletin. 36, 2471-2479.
https://doi.org/10.1016/S0025-5408(01)00724-3
7.            P. Pisciella, S. Crisucci, A. Karamanov, M. Pelino (2001) Chemical durability of glasses obtained by vitrification of industrial wastes. Waste Management. 1, 1-9.
https://doi.org/10.1016/S0956-053X(00)00077-5
8.            Eitel V.  Fyzycheskaia khymyia sylykatov. - Moskva: Ynostrannaia lyteratura. [in Russian].
9.            Huloian Yu. A. (2008) Ekspluatatsyonnaia nadezhnost stekla y stekloyzdelyi. Steklo y keramyka. 6, 10 [in Russian].
10.          A. B. Zhymalov, I. M. Horyna, S. H. Suchkov (2010) Ynnovatsyonnыi nerazrushaiushchyi metod ultrazvukovoho kontrolia nano y mykrotreshchyn y defektov v lystovom stekle. Vestnyk Volhohradskoho hosudarstvennoho unyversyteta. 4, 52-58. [in Russian].
11.          Iashchyshyn Y.M., Zheplynskyi T.B., Beriak R.O. (1999) Shliakhy pidvyshchennia nadiinosti sklianoi tary. Upakovka. 2, 29-30. [in Ukranian].
https://doi.org/10.1097/00152193-199911000-00014
12.          Holovyn N. M. (2013) Doslidzhennia fizyko-khimichnykh vlastyvostei skla v zalezhnosti vid yoho skladu i stupenia obrobky. Physics and chemistry of solid state. 14, 145-148. [in Ukranian].
13.          Iashchyshyn Y.N. Zheplynskyi T.B.,  Babadzhanova O.F., Vakhula Ya.Y.,  Kutukova E.S. Vynohradov H.H. Sposib termokhimichnoho obroblennia porozhnystykh vyrobiv. Patent Ukrainy № 9966 opub. 1996, biul. №3 [in Ukranian].
14.          Iashchyshyn Y.N., Zheplynskyi T.B. (1996) Povyshenye khymycheskoi stoikosty steklotari putem termokhymycheskoi obrabotky reahentnim rastvorom. Steklo y keramyka. 5, 8-11 [in Ukranian].
15.          Iashchyshyn Y.N., Zheplynskyi T.B. Babadzhanova O.F., Beriak R.A. (1997) Povyshenye kachestva medytsynskykh ampul. Steklo y keramyka. 2, 6-7. [in Ukranian].

Uncaught exception thrown in session handler.

PDOException: SQLSTATE[23000]: Integrity constraint violation: 1062 Duplicate entry '0' for key 'uid': INSERT INTO {sessions} (sid, ssid, uid, cache, hostname, session, timestamp) VALUES (:db_insert_placeholder_0, :db_insert_placeholder_1, :db_insert_placeholder_2, :db_insert_placeholder_3, :db_insert_placeholder_4, :db_insert_placeholder_5, :db_insert_placeholder_6); Array ( [:db_insert_placeholder_0] => zpE1lXcYOF9tu9S3u1ZcQXx6gliv0JsOg0aY1XdLwBI [:db_insert_placeholder_1] => zpE1lXcYOF9tu9S3u1ZcQXx6gliv0JsOg0aY1XdLwBI [:db_insert_placeholder_2] => 0 [:db_insert_placeholder_3] => 0 [:db_insert_placeholder_4] => 44.200.168.16 [:db_insert_placeholder_5] => nodeviewcount_views_limit|a:1:{i:22460;O:8:"DateTime":3:{s:4:"date";s:26:"2023-03-27 09:41:16.000000";s:13:"timezone_type";i:3;s:8:"timezone";s:15:"Europe/Helsinki";}} [:db_insert_placeholder_6] => 1679899276 ) in _drupal_session_write() (line 209 of /home/science/public_html/includes/session.inc).