ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ХІМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ЗНЕБАРВЛЕНОЇ СКЛЯНОЇ ТАРИ

1
Національний університет „Львівська політехніка”
2
Національний університет “Львівська політехніка”
3
National University Lviv Polytechnic

Показано  можливість  використання  газотермічного  оброблення  скляної  тари  роз- чином  солей  амонію  для  збільшення  водостійкості.  Щоб  уникнути  можливого  розтріску- вання  поверхні  скла,  було  запропоновано  використовувати  спиртову  суспензію,  або комплексний  сірковмісний органічний розчинник. Це  дає  змогу  значно підвищити  хімічну стійкість  тари.  При  цьому  на  поверхні  обробленої  пляшки  утворюється  наліт  солі,  який легко змивається водою. 

Siryk T.A. (2011) Skliana tara – odyn iz perspektyvnykh vydiv bahatorazovoi upakovky.  «Visnyk SumDU, Seriia Ekonomika». 3, 49-57. [in Ukranian].

2.            Kryvoshei V. M. (2012) Skliana upakovka: tendentsii rozvytku. Upakovka. 3, 39–41. [in Ukranian].

3.            Babych L. M. (2014) Sklo — bezpechnyi pakuvalnyi material. Upakovka. 2, 32–33. [in Ukranian].

4.            Pat. 13/660,450 SShA, MKY US 8,980,777 B2. Glass compositions with improved chemical and mechanical durability / Paul Stephen Danielson, Dundee, NY (US); Steven Edward DeMartino Painted Post, NY (US) Inc. - № 13/660450; Zaiavl. 25.08.2012; Opubl. 17.03.2015; NKY  - 4 s.

5.            Ionela Carazeanu Popovici, Naliana Lupascu (2012) Chemical durability of soda-lime glass in aqueous acid solutions // Ovidius University Annals of Chemistry. - ISSN-1223-7221 – № 23. – S. 128-132 

6.            Christopher W.Sintona C. W. (2001) Experimental survey of the chemical durability of commercial soda-lime-silicate glasses.  Materials Research Bulletin. 36, 2471–2479.

7.            P. Pisciella, S. Crisucci, A. Karamanov, M. Pelino (2001) Chemical durability of glasses obtained by vitrification of industrial wastes. Waste Management. 1, 1–9.

8.            Eitel V.  Fyzycheskaia khymyia sylykatov. – Moskva: Ynostrannaia lyteratura. [in Russian].

9.            Huloian Yu. A. (2008) Ekspluatatsyonnaia nadezhnost stekla y stekloyzdelyi. Steklo y keramyka. 6, 10 [in Russian].

10.          A. B. Zhymalov, I. M. Horyna, S. H. Suchkov (2010) Ynnovatsyonnыi nerazrushaiushchyi metod ultrazvukovoho kontrolia nano y mykrotreshchyn y defektov v lystovom stekle. Vestnyk Volhohradskoho hosudarstvennoho unyversyteta. 4, 52–58. [in Russian].

11.          Iashchyshyn Y.M., Zheplynskyi T.B., Beriak R.O. (1999) Shliakhy pidvyshchennia nadiinosti sklianoi tary. Upakovka. 2, 29-30. [in Ukranian].

12.          Holovyn N. M. (2013) Doslidzhennia fizyko-khimichnykh vlastyvostei skla v zalezhnosti vid yoho skladu i stupenia obrobky. Physics and chemistry of solid state. 14, 145–148. [in Ukranian].

13.          Iashchyshyn Y.N. Zheplynskyi T.B.,  Babadzhanova O.F., Vakhula Ya.Y.,  Kutukova E.S. Vynohradov H.H. Sposib termokhimichnoho obroblennia porozhnystykh vyrobiv. Patent Ukrainy № 9966 opub. 1996, biul. №3 [in Ukranian].

14.          Iashchyshyn Y.N., Zheplynskyi T.B. (1996) Povyshenye khymycheskoi stoikosty steklotari putem termokhymycheskoi obrabotky reahentnim rastvorom. Steklo y keramyka. 5, 8-11 [in Ukranian].

15.          Iashchyshyn Y.N., Zheplynskyi T.B. Babadzhanova O.F., Beriak R.A. (1997) Povyshenye kachestva medytsynskykh ampul. Steklo y keramyka. 2, 6-7. [in Ukranian].