C9 Fraction inverse emulsion oligomerization conditions and characteristics of petroleum resins correlation

2021;
: 88-92
1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University
3
Lviv Polytechnic National University
4
Lviv Polytechnic National University
5
Lviv Polytechnic National University

It has been studied the production of petroleum resins by low-temperature inverse emulsion oligomerization of C9 fraction of diesel fuel pyrolysis liquid by-products. It is established that the determining factors of the C9 fraction of the inverse emulsion oligomerization are the following: reaction time, emulsifier concentration and phase ratio.  Yield and physicochemical characteristics of oligomers сorrelations were established. Multiple linear regression of oligomer yield depends on the main significant parameters of the fraction C9 inverse emulsion oligomerization is proposed.

1. Zohuriaan-Mehr, M. J., & Omidian, H. (2000). Petroleum Resins: An Overview. Journal of Macromolecular Science, Part C, 40(1), 23-49.
https://doi.org/10.1081/MC-100100577
2. Mildenberg, R., Zander, M., & Collin, G. (1998). Hydrocarbon resins. New York, USA: VCH.
https://doi.org/10.1002/9783527614653
3. Dumskiy, Yu. V., No, B. I., & Butov, G. M. (1999). Himiya i tehnologiya neftepolimernyih smol.
4. Bondaletov, V. H., Bondaletova, L. Y., & Nhuen Van Tkhan. (2015). Ispolzovanye zhydkykh produktov pyrolyza uhlevodorodnoho syria v synteze neftepolymernykh smol. Uspekhy Sovremennoho Estestvoznanyia, 1(7), 1130-1133.
5. Grynyshyn, O., Bratychak, M., Volodymyr Krynytskiy, & Donchak, V. (2008). Petroleum resins for bitumens modification. Chemistry & Chemical Technology, 2(1), 47-53.
https://doi.org/10.23939/chcht02.01.047
6. Subtelnyi, R., Orobchuk, O., & Dzinyak, B. (2020). Comparative study of the hydrocarbon resins production of by the C9 fraction emulsion and suspension oligomerization. Chemistry, Technology and Application of Substances, 1 (3), 2020, (1), 65-69.
https://doi.org/10.23939/ctas2020.01.065
7. Fuch, U. V., Dziiank, B. O., & Subtelnyi, R. O. (2015). Vyvchennia vplyvu pryrody emulhatora na protses koolihomeryzatsii v emulsii vuhlevodnevoi fraktsii. Eastern European Journal of Enterprise Technologies, 4/6(65), 54-57.
8. Subtelnyi, R. O., Orobchuk, O. M., Dziniak, B. O., & Melnyk, S. R. (2018). Emulsiina olihomeryzatsiia vuhlevodniv fraktsii C9 u prysutnosti hidrohen peroksydu ta stearativ metaliv. Chemistry, Technology and Application of Substances, 1(2), 46-51.
https://doi.org/10.23939/ctas2018.02.046
9. Gooch, J. W. (2011). Encyclopedic Dictionary of Polymers.
10. Chern, C. S. (2008). Principles and Applications of Emulsion Polymerization. John Wiley & Sons, Inc. doi: 10.1002/9780470377949
https://doi.org/10.1002/9780470377949
11. Fuch, U. V., Subtelnyi, R. O., & Dziniak, B. O. (2015). Koolihomeryzatsiia nenasychenykh vuhlevodniv fraktsii S9 u zvorotnykh emulsiiakh. Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy, 25(3), 178-183.
12. Orobchuk, O. M., Subtelnyi, R. O., Maresh, Z. Iu., Dziniak, B. O. (2014). Dvostadiinyi sposib initsiiovanoi koolihomeryzatsii nenasychenykh vuhlevodniv fraktsii C9. Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Khimiia, tekhnolohiia rechovyn ta yikh zastosuvannia, 787, 154-159.
13. Xiong, Z., Mi, Z., & Zhang, X. (2005). Study on the oligomerization of cyclopentadiene and dicyclopentadiene to tricyclopentadiene through Diels-Alder reaction. Reaction Kinetics and Catalysis Letters, 85, 89-97.
https://doi.org/10.1007/s11144-005-0247-9
14. Hou, J., Zhang, D., Lin, R., Wang, S., & Sun, W. H. (2006). Copolymerization of cyclopentadiene with styrene by methylaluminoxane catalyst. Polymers for Advanced Technologies, 17, 486-490.
https://doi.org/10.1002/pat.754
15. Hahs-Vaughn, D. L., & Lomax, R. G. (2013). Statistical Concepts-A Second Course: A Second Course. Routledge.
16. Mansouri, M., Sheriff, M. Z., Baklouti, R., Nounou, M., Nounou, H., Hamida, A. B., & Karim, N. (2016). Statistical fault detection of chemical process-comparative studies. Journal of Chemical Engineering & Process Technology, 7(1), 282-291.