Сomparative study of the hydrocarbon resins production of by the С9 fraction emulsion and suspension oligomerization

2020;
: 65-69
1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University
3
Lviv Polytechnic National University

The production of a hydrocarbon resins (co-oligomers) by low-temperature dispersion co-oligomerization of C9 fraction of diesel fuel pyrolysis liquid by-products was researched. This method allows to reduce the temperature of the process. The synthesis was carried out by emulsion and suspension co-oligomerization. The main regularities of the suspension and emulsion oligomerization of the hydrocarbon fraction C9 are established. The effect of temperature, initiator concentration and process duration on the yield, physical and chemical properties of synthesized oligomers were investigated. The features of the course of emulsion and suspension oligomerization are compared.

1. Mildenberg, R., Zander, M., & Collin, G. (1998). Hydrocarbon resins. New York, USA: VCH.
https://doi.org/10.1002/9783527614653
2. Zohuriaan-Mehr, M. J., & Omidian, H. (2000). Petroleum Resins: An Overview. Journal ofMacromolecular Science, Part C, 40(1), 23-49. doi: 10.1081/MC-100100577
https://doi.org/10.1081/MC-100100577
3. Dumskiy, Yu V, No, B I, & Butov, G M. (1999). Himiya i tehnologiya neftepolimernyih smol.
4. Bondaletov, V. H., Bondaletova, L. Y., & Nhuen Van Tkhan. (2015). Ispolzovanye zhydkykh produktov pyrolyza uhlevodorodnoho syria v synteze neftepolymernykh smol. Uspekhy Sovremennoho Estestvoznanyia, 1(7), 1130-1133.
5. Mitina, N E, Zaichenko, O S, Bratichak, M M, & PolItIkova, L G. (2006). Vodno-dispersIyni plіvkoutvoryuvachі na osnovI kopolimeriv nenasichenoii fraktsii C9 termolizu nafti. Syntez ta vlastivosti. Himichna promislovist Ukrainy, 3, 14-17.
6. Grynyshyn, O., Bratychak, M., VolodymyrKrynytskiy, &Donchak, V. (2008). Petroleum resins for bitumens modification. Chemistry & Chemical Technology, 2(1), 47-53.
7. Fuch, U V, Dziiank, B O, & Subtelnyi, R O. (2015). Vyvchennia vplyvu pryrody emulhatora na protses koolihomeryzatsii v emulsii vuhlevodnevoi fraktsii. Eastern European Journal of Enterprise Technologies, 4/6(65), 54-57.
8. Subtelnyi, R. O., Orobchuk, O. M., Dziniak, B. O., & Melnyk, S. R. (2018). Emulsiina olihomeryzatsiia vuhlevodniv fraktsii C9 u prysutnosti hidrohen peroksydu ta stearativ metaliv. Chemistry, Technology and Application of Substances, 1(2), 46-51. doi: 10.23939/ctas2018.02.046
https://doi.org/10.23939/ctas2018.02.046
9. Dvostadiinyi sposib initsiiovanoikoolihomeryzatsii nenasychenykh vuhlevodniv fraktsii C9 / O.M. Orobchuk, R.O. Subtelnyi, Z.Iu. Maresh, B.O. Dziniak // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Khimiia, tekhnolohiia rechovyn ta yikh zastosuvannia. - 2014. - №787. - S. 154-159.
10. Xiong, Z., Mi, Z., & Zhang, X. (2005). Study on the oligomerization of cyclopentadiene and dicyclopentadiene to tricyclopentadiene through Diels-Alder reaction. Reaction Kinetics and Catalysis Letters, 85, 89-97.
https://doi.org/10.1007/s11144-005-0247-9
11. Hou, J., Zhang, D., Lin, R., Wang, S., & Sun, W. H. (2006). Copolymerization of cyclopentadiene with styrene by methylaluminoxane catalyst. Polymers for Advanced Technologies, 17, 486-490.
https://doi.org/10.1002/pat.754
12. Gooch, J. W. (2011). Encyclopedic Dictionary of Polymers. doi: 10.1007/978-1-4419-6247-8
https://doi.org/10.1007/978-1-4419-6247-8
13. Chern, C. S. (2008). Principles and Applications of Emulsion Polymerization. John Wiley & Sons, Inc. doi: 10.1002/9780470377949
https://doi.org/10.1002/9780470377949