Synthesis of phosphorus-containing pseudopoliamino acids of polyester type

2021;
: 224-229
1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University
3
Uppsala University, Division of Nanotechnology and Functional Materials
4
Lviv Polytechnic National University
5
Lviv Polytechnic National University

The method of obtaining phosphorus-containing polyester by the Steglich reaction is considered. The results of studies on the production of polyesteresters using ethyl phosphate group in the structure of dipolyethyleneglycolethylphosphate are presented. The obtained polymer was characterized by IR and 1H NMR spectroscopy. The composition of polyester ether was evaluated and its end groups were analyzed.

1. Zavradashvili, N., Puiggali, J., & Katsarava, R. (2020). Artificial Polymers made of α-amino Acids - Poly(Amino Acid)s, Pseudo-Poly(Amino Acid)s, Poly(Depsipeptide)s, and Pseudo-Proteins. Current Pharmaceutical Design, 26(5), 566-593. doi:10.2174/ 1381612826666200203122110
https://doi.org/10.2174/1381612826666200203122110
2. Mallakpour, S., Tirgir, F., & Sabzalian, M. R. (2010). Synthesis, characterization and in vitro antimicrobial and biodegradability study of pseudo-poly(amino acid)s derived from N,N′-(pyromellitoyl)-bis-l-tyrosine dimethyl ester as a chiral bioactive diphenolic monomer. Amino Acids, 40(2), 611-621. doi:10.1007/ s00726-010-0686-0
https://doi.org/10.1007/s00726-010-0686-0
3. Varvarenko, S. M., Fihurka, N. V., Samaryk, V. Y., Voronov, A. S., Tarnavchyk, I. T., Dron, I. A., ... Voronov S. A. (2013). Novi amfifilni poliestery psevdo-poliaminokysloty na osnovi pryrodnykh dvoosnovnykh aminokyslot i dioliv, otrymani reaktsiieiu eteryfikatsii Stehlikha. Polimernyi zhurnal, Т. 35, No. 3, 282-290.
4. Shah, K. N., Qaqish, W. P., & Yun, Y. H. (2014). Pseudo Poly(Amino Acids) Composed of Amino Acids Linked by Nonamide Bonds such as Esters, Imino Carbonates, and Carbonates. Natural and Synthetic Biomedical Polymers, 207-218. doi:10.1016/b978-0-12-396983-5.00013-2
https://doi.org/10.1016/B978-0-12-396983-5.00013-2
5. Varvarenko, S. M., Nosova, N. Н., Dron, I. A., Voronov, A. S., Fіhurka, N. V., Tarnavchyk, I. T., ... Voronov S. A. (2013). Novi amfifilni aminofunktsiini poliestery ta dyspersni systemy na yikh osnovi. Voprosy khymyy y khymycheskoi tekhnolohyy, 5, 27-32.
6. Doppalapudi, S., Jain, A., Khan, W., & Domb, A. J. (2014). Biodegradable polymers-an overview. Polymers for Advanced Technologies, 25(5), 427-435. doi:10.1002/ pat.3305
https://doi.org/10.1002/pat.3305
7. Nahorniak, M. I. (2017). Syntez ta doslidzhennia vlastyvostei poliesteriv na osnovi N-pokhidnykh hlutaminovoi kysloty ta polisakharydiv. (Dysertatsiina robota na zdobuttia naukovoho stupenia kandydata khimichnykh nauk). Natsionalnyi universytet "Lvivska politekhnika", Lviv.
8. Batrakova, E. V., & Kabanov, A. V. (2008). Pluronic block copolymers: Evolution of drug delivery concept from inert nanocarriers to biological response modifiers. Journal of Controlled Release, 130(2), 98-106. doi:10.1016/j.jconrel.2008.04.013
https://doi.org/10.1016/j.jconrel.2008.04.013
9. Stasiuk, A. V., Dron, I. A., Khomiak, S. V., Hevus, O. I., & Samaryk, V. Ya. (2019). Syntez deiakykh fosforovmisnykh pokhidnykh polietylenhlikoliv. Chemistry, Technology and Application of Substances, 2(2), 18-24. doi:10.23939/ctas2019.02.018
https://doi.org/10.23939/ctas2019.02.018
10. Fihurka, N. V. (2013). Poverkhnevo-aktyvni psevdo-poli(aminokysloty) na osnovi dykarbonovykh Α-aminokyslot ta yikh koloidno-khimichni vlastyvosti: dysertatsiina robota na zdobuttia naukovoho stupenia kandydata khimichnykh nauk. Natsionalnyi universytet "Lvivska Politekhnika", Lviv
11. Hordon, A., & Ford, R. (1976). Sputnik himika. Moskva: Mir.
12. Tarasevich, B. N. (2012). IK spektryi osnovnyih klassov organicheskih soedineniy. Spravochnyie materialyi. Moskva: MGU im. M. V. Lomonosova.
13. Taras, R. S. (2016). Syntez psevdopoliaminokyslot rozghaluzhenoi budovy ta formuvannia vodnykh nanorozmirnykh dyspersii: dysertatsiina robota na zdobuttia naukovoho stupenia kandydata khimichnykh nauk). Natsionalnyi universytet "Lvivska politekhnika", Lviv.