СИНТЕЗ ФОСФОРОВМІСНИХ ПСЕВДОПОЛІАМІНОКИСЛОТ ПОЛІЕСТЕРНОГО ТИПУ

1
Національний університет “Львівська політехніка”
2
Національний університет “Львівська політехніка”
3
Національний університет “Львівська політехніка”
4
Lviv Polytechnic National University
5
Національний університет “Львівська політехніка”

 Розглянуто  метод  одержання  фосфоровмісного  поліестеретеру  за  реакцією  Стегліха. Наведено  результати  досліджень  із  отримання  поліестеретерів  із  використанням  етилфос- фатної  групи  в  структурі  диполіетиленглікольетилфосфату.  Отриманий  полімер  охарактеризовували  ІЧ- та 1Н ЯМР-спектроскопією. Здійснено оцінку складу поліестеретеру та ана- ліз його кінцевих груп. 

1. Zavradashvili, N., Puiggali, J., & Katsarava, R. (2020). Artificial Polymers made of α-amino Acids - Poly(Amino Acid)s, Pseudo-Poly(Amino Acid)s, Poly(Depsipeptide)s, and Pseudo-Proteins. Current Pharmaceutical Design, 26(5), 566-593. doi:10.2174/ 1381612826666200203122110
https://doi.org/10.2174/1381612826666200203122110
2. Mallakpour, S., Tirgir, F., & Sabzalian, M. R. (2010). Synthesis, characterization and in vitro antimicrobial and biodegradability study of pseudo-poly(amino acid)s derived from N,N′-(pyromellitoyl)-bis-l-tyrosine dimethyl ester as a chiral bioactive diphenolic monomer. Amino Acids, 40(2), 611-621. doi:10.1007/ s00726-010-0686-0
https://doi.org/10.1007/s00726-010-0686-0
3. Varvarenko, S. M., Fihurka, N. V., Samaryk, V. Y., Voronov, A. S., Tarnavchyk, I. T., Dron, I. A., ... Voronov S. A. (2013). Novi amfifilni poliestery psevdo-poliaminokysloty na osnovi pryrodnykh dvoosnovnykh aminokyslot i dioliv, otrymani reaktsiieiu eteryfikatsii Stehlikha. Polimernyi zhurnal, Т. 35, No. 3, 282-290.
4. Shah, K. N., Qaqish, W. P., & Yun, Y. H. (2014). Pseudo Poly(Amino Acids) Composed of Amino Acids Linked by Nonamide Bonds such as Esters, Imino Carbonates, and Carbonates. Natural and Synthetic Biomedical Polymers, 207-218. doi:10.1016/b978-0-12-396983-5.00013-2
https://doi.org/10.1016/B978-0-12-396983-5.00013-2
5. Varvarenko, S. M., Nosova, N. Н., Dron, I. A., Voronov, A. S., Fіhurka, N. V., Tarnavchyk, I. T., ... Voronov S. A. (2013). Novi amfifilni aminofunktsiini poliestery ta dyspersni systemy na yikh osnovi. Voprosy khymyy y khymycheskoi tekhnolohyy, 5, 27-32.
6. Doppalapudi, S., Jain, A., Khan, W., & Domb, A. J. (2014). Biodegradable polymers-an overview. Polymers for Advanced Technologies, 25(5), 427-435. doi:10.1002/ pat.3305
https://doi.org/10.1002/pat.3305
7. Nahorniak, M. I. (2017). Syntez ta doslidzhennia vlastyvostei poliesteriv na osnovi N-pokhidnykh hlutaminovoi kysloty ta polisakharydiv. (Dysertatsiina robota na zdobuttia naukovoho stupenia kandydata khimichnykh nauk). Natsionalnyi universytet "Lvivska politekhnika", Lviv.
8. Batrakova, E. V., & Kabanov, A. V. (2008). Pluronic block copolymers: Evolution of drug delivery concept from inert nanocarriers to biological response modifiers. Journal of Controlled Release, 130(2), 98-106. doi:10.1016/j.jconrel.2008.04.013
https://doi.org/10.1016/j.jconrel.2008.04.013
9. Stasiuk, A. V., Dron, I. A., Khomiak, S. V., Hevus, O. I., & Samaryk, V. Ya. (2019). Syntez deiakykh fosforovmisnykh pokhidnykh polietylenhlikoliv. Chemistry, Technology and Application of Substances, 2(2), 18-24. doi:10.23939/ctas2019.02.018
https://doi.org/10.23939/ctas2019.02.018
10. Fihurka, N. V. (2013). Poverkhnevo-aktyvni psevdo-poli(aminokysloty) na osnovi dykarbonovykh Α-aminokyslot ta yikh koloidno-khimichni vlastyvosti: dysertatsiina robota na zdobuttia naukovoho stupenia kandydata khimichnykh nauk. Natsionalnyi universytet "Lvivska Politekhnika", Lviv
11. Hordon, A., & Ford, R. (1976). Sputnik himika. Moskva: Mir.
12. Tarasevich, B. N. (2012). IK spektryi osnovnyih klassov organicheskih soedineniy. Spravochnyie materialyi. Moskva: MGU im. M. V. Lomonosova.
13. Taras, R. S. (2016). Syntez psevdopoliaminokyslot rozghaluzhenoi budovy ta formuvannia vodnykh nanorozmirnykh dyspersii: dysertatsiina robota na zdobuttia naukovoho stupenia kandydata khimichnykh nauk). Natsionalnyi universytet "Lvivska politekhnika", Lviv.