BIOCONVERSION OF MOLESSES TO ETHANOL BY REACTIVE YEAST

2021;
: 117-121
1
National University Lviv Polytechnic
2
National University Lviv Polytechnic

The process of fermentation of beet molasses to ethanol using dry alcohol yeast Deltaferm AL-18, reactivated in wort with different dry matter content was studied. It is shown that the fermentative activity of these yeasts is higher than the generative one. The concentration of ethanol in the brew is maximum under the condition of reactivation of yeast in the wort (22 % CF). The density of yeast after fermentation decreases proportionally if the yeast is activated in the wort with a higher concentration.

1. Khareba V.V. (2012) Naukovi aspekty vyrobnytstva bioetanolu v Ukraini. Mizhnarodna konferentsiia tsukrovykiv Ukrainy «Alternatyvni vydy palyva v tsukroburiakovomu vyrobnytstvi», 27 bereznia 2012 r., Kyiv. Kyiv: NUKhT, S. 179-184.
2. Dias M. O. S., Modesto M., Ensinas A. V., Nebra S. A., R. M. Filho, C. E. V. Rossell. (2011) Bioethanol production from sugarcane: evaluation of distillation, thermal integration and cogeneration Energy. Vol. 36, issue 6. PР. 3691-3703.
https://doi.org/10.1016/j.energy.2010.09.024
3. Dudka T. V. Doczi'l'ni'st' otrimannya bi'oetanolu i'z zerna kukurudzi. Sortovivchennya ta okhorona prav na sorti roslin. 2012. № 1. S. 44-47.
4. Kalens'ka S. M., Bachins'kij O. V., Kachura Ye. V., Mironecz' V. M. (2009) Perspektivi yachmenyu yarogo yak sirovini dlya virobnicztva bi'opaliva. Naukovij vi'snik Naczi'onal'nogo uni'versitetu bi'oresursi'v i' prirodokoristuvannya Ukrayini.№ 141. S. 129-132.
5. Doroni'n, A. V. (2013) Konkurentni' perevagi bi'oetanolu z produkczi'yi czukroburyakovogo virobnicztva. Vi'snik czukroviki'v Ukrayini. № 8 (87). S. 18-20.
https://doi.org/10.1353/wlt.2013.0091
6. Hossain M. Zabed, Golam Faruq, Jaya Narayan, Sahu and all (2014) Bioethanol Production from Fermentable Sugar Juice March. The Scientific World Journal 2014:957102 doi: 10.1155/2014/957102.
https://doi.org/10.1155/2014/957102
7. Arijana Bušić, Nenad Marđetko, Semjon Kundas, Galina Morzak, Halina Belskaya, Mirela Ivančić Šantek, Draženka Komes, Srđan Novak, and Božidar Šantek Bioethanol Production from Renewable Raw Materials and Its Separation and Purification: A Review / Food Technol Biotechnol. 2018 Sep; 56(3): 289-311. doi: 10.17113/ftb.56.03.18.5546
https://doi.org/10.17113/ftb.56.03.18.5546
8. Koval' O. O., Oli'jni'chuk S. T., Khomi'chak L. M. Batog Yu. O., Lisak T. I'. (2014) Zbrodzhuvannya czukrovmi'snikh produkti'v czukrovogo virobnicztva v bi'oetanol // Czukor Ukrayini.№ 2. S. 17-20.Rezhim dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Cu_2014_2_5.
9. Kurilo V. L., Gerasimenko L. A. (2012) Produktivni'st' sorgo czukrovogo dlya virobnicztva bi'opaliva zalezhno vi'd stroki'v si'vbi ta glibini zgortannya nasi'nnya Czukrovi' buryaki. 2012. № 1. S. 14-15.
10. Guigou M., Lareo C., Perez L. V., Luberas M. E. (2011). Bioethanol production from  sweet  sorghum : Evaluation  of  post-harvest  treatments  on  sugar extraction and fermentation. Biomass Bioenerg, 35, 3058-3062.  https://doi.org/10.1016/j.biombioe.2011.04.028.
https://doi.org/10.1016/j.biombioe.2011.04.028
11. Levandovsky L. V., Tkachenko L. V., Vitryak O. P. (2015) Efficiency of recycling of yeast in alcoholic fermentation. Food chemistry and technology, Kaunas. T. 49. №2. P. 13-21.
12. Levandovsky L., Vitriak O., Demichkovska M. (2019) Biotechnology of alcohol fermentation with yeast recirculation. Food science and technology. 13(3):4-9. DOI: http://dx.doi.org/ 10.15673/fst.v13i3.1450/.
https://doi.org/10.15673/fst.v13i3.1450
13. Djelal H., Amrane A., Larher F. Martin, G. (2005). Effect  of medium osmolarity on the bioproduction of  glycerol  and  ethanol  by Hansenula  anomala growing  on  glucose  and  ammonium.  Appl. Microbiol  Biotechnol, 69,  341-349.  https://doi.org/10.1007/s00253-005-1987-1
https://doi.org/10.1007/s00253-005-1987-1
14. Sofien Chniti, Monia Jemni, Imène Bentaha, Mohammad Ali Shariati, (2017) Kinetic of sugar consumption and ethanol production on very high gravity fermentation from syrup of dates by products (phoenix dactylifera l.) by using Saccharomyces cerevisiae, Candida pelliculosa AND Zygosaccharomyces rouxii. Available from: https://www.researchgate.net/publication/320161209. doi: 10.15414/jmbfs.2017.7.2.199-203
https://doi.org/10.15414/jmbfs.2017.7.2.199-203
15. Sychevskyi M. P., Oliinichuk S. T., Danilova K. O. (2016) Biosyntez etylovoho spyrtu riznymy rasamy drizhdzhiv v umovakh pidvyshchenoi kontsentratsii susla / Naukovi dopovidi Natsionalnoho universytetu bioresursiv i pryrodokorystuvannia Ukrainy. № 5. - Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nd_2016_5_10.
16. Vučurović V. M., Razmovski R. N. (2012) Ethanol fermentation of molasses by Saccharomyces cerevisiae cells immobilized onto sugar beet pulp. Acta Periodica Technologica. No. 43. P. 325-333. doi:org/10.2298/APT1243325V.
https://doi.org/10.2298/APT1243325V
17. M. Fadel, 1 Abeer A. Keera, 1 Foukia E. Mouafi, and Tarek Kahil1 High Level. (2013) Ethanol from Sugar Cane Molasses by a New Thermotolerant Saccharomyces cerevisiae Strain in Industrial Scale  Biotechnology Research International Volume 2013, Article ID 253286, 6 pages http://dx.doi.org/10.1155/2013/253286.
https://doi.org/10.1155/2013/253286
18. Marty'nenko N. N. (2007) Reshenie problem reaktivaczii sukhikh spirtovy'kh drozhzhej / N. N. Marty'nenko, V. V. Verchenov, L. V. Rimareva // Proizvodstvo spirta i likerovodochny'kh izdelij. №2. S. 10-19.
19. Schmidt S. A., Henschke P. A.. (2015) Production, reactivation and nutrient requirements of active dried yeast in winemaking: Theory and practice  12 November 2015/. https://doi.org/10.1111/ajgw.12189/ https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/ajgw.12189.
20. Palyaniczya L. Ya., Berezovs'ka N. I'., Kosi'v R. B., Zub N. O. (2018) Vpliv umov regi'drataczi'yi sukhikh dri'zhdzhi'v na yikh aktivni'st'. Khi'mi'ya, tekhnologi'ya rechovin ta yikh zastosuvannya. Vol. 1, No 1. P. 88-94. https://doi.org/10.23939/ctas2018.01.088.
https://doi.org/10.23939/ctas2018.01.088
21. Rimareva L. V. (2003) Tekhnologicheskie aspekti ispol'zovaniya sukhikh drozhej v proizvodstve spirta / L. V. Rimareva, M. B. Overchenko, N. I. Ignatova // Proizvodstvo spirta i likerovodochny'kh izdelij. №1. S. 15-16.
22. Koval O., Oliynichuk S., Lysak T. (2021). Porivnialne doslidzhennia dvokh komertsiinykh shtamiv Saccharomyces cerevisiae dlia vyrobnytstva etanolu z vazhkozbrodzhuvanoi tsukrovmisnoi syrovyny. Food Science and Technology, 15(1). Retrieved із //journals.onaft.edu.ua/index.php/foodtech/article/view/1960.
https://doi.org/10.15673/fst.v15i1.1960