STUDY OF CULTIVATION OF YEAST SACCHAROMYCES CEREVISIAE IN DIFFERENT MEDIUMS

2021;
: 122-126
1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University

The article presents the results of a study of the effect of sucrose and maltose concentration on the reproduction process of the yeast Saccharomyces cerevisiae. The studies were performed on samples of alcohol, baking, wine and brewer’s yeast. The regularities of the influence of sucrose and maltose concentration, the final concentration of yeast of different strains and the duration of the lag phase period were studied. The specific growth rates of the studied yeast strains at different concentrations of sucrose and maltose in nutrient media were determined.

1. Palianytsia L. Ya., Berezovska N. I., Kosiv R. B., Zub N. O. (2018). Vplyv umov rehidratatsii sukhykh drizhdzhiv na yikh aktyvnist. Chemistry, Technology and Application of Substance, 1(1), 88-93.
https://doi.org/10.23939/ctas2018.01.088
2. Palianytsia L. Ya., Pankiv N. O., Kosiv R. B., Berezovska N. I., Kharandiuk T. V. (2016). Stymuliatory fermentatyvnoi aktyvnosti spyrtovykh drizhdzhiv. Khimiia, tekhnolohiia rechovyn ta yikh zastosuvannia, 841, 204-210.
3. Yarovenko B. L., Lukerchenko B. N., Lukerchenko N.M., Kononenko B.B. (1996) Kynetyka synteza byomassы u razlychnыkh mykroorhanyzmov. Prykladnaia byokhymyia y mykrobyolohyia, 32(6), 635-638.
https://doi.org/10.1016/0014-3057(95)00200-6
4. Palianytsia L. Ya., Berezovska N. I., Kosiv R. B., Kharandiuk T. V. (2017). Vplyv elektrokhimichno aktyvovanoi vody na brodylnu aktyvnist drizhdzhiv. Khimiia, tekhnolohiia rechovyn ta yikh zastosuvannia, 868, 165-170.
5. Khlibyshyn Yu. Ya., Pochapska I. Ya., Kachmaryk V. P. (2019). Tekhnolohichni aspekty oderzhannia zernovykh dystyliativ. Kompleksne zabezpechennia yakosti tekhnolohichnykh protsesiv ta system: materialy IX Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii, Chernihiv. 64-66.
6. Khlibyshyn Yu. Ya., Pochapska I. Ya., Nestoriak O. I. (2020). Oderzhannia spyrtovykh dystyliativ iz vitchyznianoi zernovoi syrovyny. Chemistry, Technology and Application of Substances. 3(1). 142-147.
https://doi.org/10.23939/ctas2020.01.142
7. Kapreliants L. V., Pylypenko L. M., Yehorova A. V., Paulina Ya. B., Trufkati L. V., Kananykhina O. M., Velichko T. O., Kylymenchuk O. O., Kruchek O. A., Shpyrko T. V., Okhotska M. I. (2017). Mikrobiolohiia kharchovykh vyrobnytstv: navchalnyi posibnyk.  Kherson: OLDI-PLIuS.
8. Solomon A. M., Kazmiruk N. M., Tuzova S. D. (2020). Mikrobiolohiia kharchovykh vyrobnytstv.  Vinnytsia: RVV VNAU.
9. Levandovskyi L. V., Bondar M. V. (2016). Osoblyvosti metabolizmu drizhdzhiv pry yikh retsyrkuliatsii v umovakh spyrtovoi fermentatsii meliasnoho susla, Mikrobiolohichnyi zhurnal. 78(1), 44-53. http://nbuv.gov.ua/UJRN/MicroBiol_2016_78_1_6
10. Parapouli M., Vasileiadis A., Afendra A., Hatziloukas E. (2020). .Saccharomyces cerevisiae and its industrial applications, AIMS Microbiology. 6(1) 1-31. 1-31. doi: 10.3934/microbiol.2020001
https://doi.org/10.3934/microbiol.2020001
11. Sychevskyi M. P., Oliinichuk S. T., Danilova K. O. (2016). Biosyntez etylovoho spyrtu riznymy rasamy drizhdzhiv v umovakh pidvyshchenoi kontsentratsii susla. Naukovi dopovidi Natsionalnoho universytetu bioresursiv i pryrodokorystuvannia Ukrainy,  http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nd_2016_5_10.
12. Shyian P. L., Sosnytskyi V. V., Oliinichuk S. T. (2009). Innovatsiini tekhnolohii spyrtovoi promyslovosti. Teoriia i praktyka.  K.: Vydavnychyi dim "Askaniia".
13. Nikitin E. E., Zvjagin I. V. (2000). Primenenie aktivnyh suhih drozhzhej i bakterij v vinodelii. Likerovodochnoe proizvodstvo i vinodelie, 6, 4-5.

Uncaught exception thrown in session handler.

PDOException: SQLSTATE[23000]: Integrity constraint violation: 1062 Duplicate entry '0' for key 'uid': INSERT INTO {sessions} (sid, ssid, uid, cache, hostname, session, timestamp) VALUES (:db_insert_placeholder_0, :db_insert_placeholder_1, :db_insert_placeholder_2, :db_insert_placeholder_3, :db_insert_placeholder_4, :db_insert_placeholder_5, :db_insert_placeholder_6); Array ( [:db_insert_placeholder_0] => aMelCMiTAd8v-4Toelld5wItZHOsa60SNhQoyjTOCoo [:db_insert_placeholder_1] => aMelCMiTAd8v-4Toelld5wItZHOsa60SNhQoyjTOCoo [:db_insert_placeholder_2] => 0 [:db_insert_placeholder_3] => 0 [:db_insert_placeholder_4] => 3.239.117.1 [:db_insert_placeholder_5] => nodeviewcount_views_limit|a:1:{i:25748;O:8:"DateTime":3:{s:4:"date";s:26:"2023-03-27 14:13:33.000000";s:13:"timezone_type";i:3;s:8:"timezone";s:15:"Europe/Helsinki";}} [:db_insert_placeholder_6] => 1679915612 ) in _drupal_session_write() (line 209 of /home/science/public_html/includes/session.inc).