ДОСЛІДЖЕННЯ КУЛЬТИВУВАННЯ ДРІЖДЖІВ SACCHAROMYCES CEREVISIAE В РІЗНИХ СЕРЕДОВИЩАХ

1
Національний університет “Львівська політехніка”
2
Lviv Polytechnic National University

Подано результати дослідження впливу концентрації сахарози і мальтози на розмноження дріжджів Saccharomyces cerevisiae. Як пПеим середовище під час вирощування дріжджів використовували бурякову мелясу і солодове сусло. Досліджено інтенсивність розмноження дріжджів за величиною концентрації клітин та питомою швидкістю їх поділу в процесі культивування. Вивчено закономірності впливу концентрації сахарози і мальтози на кінцеву концентрацію дріжджів різних штамів та тривалість періоду лаг-фази.

1. Palianytsia L. Ya., Berezovska N. I., Kosiv R. B., Zub N. O. (2018). Vplyv umov rehidratatsii sukhykh drizhdzhiv na yikh aktyvnist. Chemistry, Technology and Application of Substance, 1(1), 88-93.
https://doi.org/10.23939/ctas2018.01.088
2. Palianytsia L. Ya., Pankiv N. O., Kosiv R. B., Berezovska N. I., Kharandiuk T. V. (2016). Stymuliatory fermentatyvnoi aktyvnosti spyrtovykh drizhdzhiv. Khimiia, tekhnolohiia rechovyn ta yikh zastosuvannia, 841, 204-210.
3. Yarovenko B. L., Lukerchenko B. N., Lukerchenko N.M., Kononenko B.B. (1996) Kynetyka synteza byomassы u razlychnыkh mykroorhanyzmov. Prykladnaia byokhymyia y mykrobyolohyia, 32(6), 635-638.
https://doi.org/10.1016/0014-3057(95)00200-6
4. Palianytsia L. Ya., Berezovska N. I., Kosiv R. B., Kharandiuk T. V. (2017). Vplyv elektrokhimichno aktyvovanoi vody na brodylnu aktyvnist drizhdzhiv. Khimiia, tekhnolohiia rechovyn ta yikh zastosuvannia, 868, 165-170.
5. Khlibyshyn Yu. Ya., Pochapska I. Ya., Kachmaryk V. P. (2019). Tekhnolohichni aspekty oderzhannia zernovykh dystyliativ. Kompleksne zabezpechennia yakosti tekhnolohichnykh protsesiv ta system: materialy IX Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii, Chernihiv. 64-66.
6. Khlibyshyn Yu. Ya., Pochapska I. Ya., Nestoriak O. I. (2020). Oderzhannia spyrtovykh dystyliativ iz vitchyznianoi zernovoi syrovyny. Chemistry, Technology and Application of Substances. 3(1). 142-147.
https://doi.org/10.23939/ctas2020.01.142
7. Kapreliants L. V., Pylypenko L. M., Yehorova A. V., Paulina Ya. B., Trufkati L. V., Kananykhina O. M., Velichko T. O., Kylymenchuk O. O., Kruchek O. A., Shpyrko T. V., Okhotska M. I. (2017). Mikrobiolohiia kharchovykh vyrobnytstv: navchalnyi posibnyk.  Kherson: OLDI-PLIuS.
8. Solomon A. M., Kazmiruk N. M., Tuzova S. D. (2020). Mikrobiolohiia kharchovykh vyrobnytstv.  Vinnytsia: RVV VNAU.
9. Levandovskyi L. V., Bondar M. V. (2016). Osoblyvosti metabolizmu drizhdzhiv pry yikh retsyrkuliatsii v umovakh spyrtovoi fermentatsii meliasnoho susla, Mikrobiolohichnyi zhurnal. 78(1), 44-53. http://nbuv.gov.ua/UJRN/MicroBiol_2016_78_1_6
10. Parapouli M., Vasileiadis A., Afendra A., Hatziloukas E. (2020). .Saccharomyces cerevisiae and its industrial applications, AIMS Microbiology. 6(1) 1-31. 1-31. doi: 10.3934/microbiol.2020001
https://doi.org/10.3934/microbiol.2020001
11. Sychevskyi M. P., Oliinichuk S. T., Danilova K. O. (2016). Biosyntez etylovoho spyrtu riznymy rasamy drizhdzhiv v umovakh pidvyshchenoi kontsentratsii susla. Naukovi dopovidi Natsionalnoho universytetu bioresursiv i pryrodokorystuvannia Ukrainy,  http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nd_2016_5_10.
12. Shyian P. L., Sosnytskyi V. V., Oliinichuk S. T. (2009). Innovatsiini tekhnolohii spyrtovoi promyslovosti. Teoriia i praktyka.  K.: Vydavnychyi dim "Askaniia".
13. Nikitin E. E., Zvjagin I. V. (2000). Primenenie aktivnyh suhih drozhzhej i bakterij v vinodelii. Likerovodochnoe proizvodstvo i vinodelie, 6, 4-5.