POLYETHYLENE WASTE – RAW MATERIAL FOR THE PRODUCTION OF MOTOR FUELS COMPONENTS

2023;
: 55-60
1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University
3
Lviv Polytechnic National University

One of the options for utilization of polyethylene waste is low-temperature pyrolysis, the target product of which is pyrocondensate. In the work, the fractional composition and properties of the pyrocondensate of pyrolysis of polyethylene waste were studied. It was established that pyrocondensate and its fractions practically do not contain heavy metals characteristic of oil fractions. Pyrocondensate is divided into gasoline, diesel fraction and residue. The composition and properties of these fractions were studied in detail. X-ray fluorescence analysis and IR spectroscopic studies of pyrocondensate and its separate fractions were carried out. It was established that narrow fractions of pyrocondensate and residue can be used as components of commercial fuels only after additional processing.

 1. Kutova, J. (2012). Problemy utylizacii vidhodiv. Retrieved from https://sites.google.com/site/ smittausvititaukraieni/home.
 2. Tsikavi fakty pro zabrudnennya smittyam planety Zemlya. (2013). Elektronnyy resurc Rezhym dostupu:http://newecolife.com.ua/news/224-ckav-fakti-pro-zabrudnennya-smttyam-pl...
 3. Bendiuh, V., Markina, L., Matsai, N., Kyrpychova, I., Boichenko, S., Priadko, S., Shkilniuk, I., Komarysta, B., Yermakovych, I., & Vlasenko, O. (2023). Integrated method for planning waste management based on the material flow analysis and life cycle assessment. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 1(10 (121), 6-18. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2023.273930https://doi.org/10.15587/1729-4061.2023.273930
 4. Bondarenko, I., Dudar, I., Yavorovska, O., Ziuz, O., Boichenko, S., Kuberskyi, I., Shkilniuk, I., Komarysta, B., Dzhygyrey, I., & Bendiuh, V. (2021). Devising the technology for localizing environmental pollution during fires at spontaneous landfills and testing it in the laboratory. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 6(10 (114), 40-48. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2021.248252https://doi.org/10.15587/1729-4061.2021.248252
 5. Denysenko, T.M. (2014). Doslidzhennya suchasnykh tekhnolohiy pererobky plastykovykh vyrobiv. Visnyk chernihivsʹkoho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu, 1(71), 55-64.
 6. Korinenko, B.V., Ransʹkyy, A.P., Khudoyarova, O.S. (2021) Kataliz nyzʹkotemperaturnoho pirolizu polimernykh vidkhodiv. Visnyk Vinnytsʹkoho politekhnichnoho instytutu, 5(158), 27-37.  doi: https://doi.org/10.31649/1997-9266-2021-158-5-27-37.https://doi.org/10.31649/1997-9266-2021-158-5-27-37
 7. Semynoh, V.V.; Myshak, V.D. (2022). Vtorynna pererobka, modyfikatsiya ta rozrobka novykh kompozytsiynykh materialiv na bazi polimernykh vidkhodiv. Polymer Journal. 44(4), 255-270.
 8. Lupynos, A.V., Hurzhiy, N.M. (2018).  Analiz tendentsiy rozvytku pidpryyemnytsʹkoyi diyalʹnosti v haluzi utylizatsiyi polimernykh vidkhodiv v Ukrayini. Management and entrepreneurship: trends of development, 2(04), 55-63. doi: https://doi.org/10.26661/2522-1566-2018-2/04-06.https://doi.org/10.26661/2522-1566-2018-2/04-06
 9. Nagurskyy, A., Khlibyshyn, Y., Grynyshyn, O. (2017). Bitumen compositions for cold applied roofing products. Chemistry & Chemical Technology, 11(2), 226-229.https://doi.org/10.23939/chcht11.02.226
 10. Hryhorov, A.B., Mardupenko, O.O., Sinkevych, I.V., Shevchenko, K.V. (2020). Zakhysni vlastyvosti naftoproduktiv, otrymannykh z vtorynnoyi syrovyny. Visnyk Natsionalʹnoho tekhnichnoho universytetu "Kharkivsʹkyy politekhnichnyy instytut", Khimiya, khimichna tekhnolohiya ta ekolohiya, 01, 18-22. doi: 10.20998/2079-0821.2019.01.04.
 11. Trachevsʹkyy, V.V., Ivanenko, K.O., Faynleyb, O.M. (2021). Modyfikuvannya bitumnykh vʺyazhuchykh dlya asfalʹtobetonnykh pokryttiv. Polymer Journal, 43(3), 149-171.https://doi.org/10.15407/polymerj.43.03.149
 12. .Hrynyshyn, K., Skorokhoda, V., Chervinskyy, T. (2022). Study on the Composition and Properties of Pyrolysis Pyrocondensate of Used Tires. Chemistry & Chemical Technology, 16(1), 159-163.https://doi.org/10.23939/chcht16.01.159
 13. Hrynyshyn, K.O., Skorokhoda, V.Y., Chervinskyy, T.I. (2021). Sklad i vlastyvosti pirokondensatu pirolizu znoshenyh avtomobilnyh shyn. Chemistry Technology and Application of Substances, 4(2), 28-32.https://doi.org/10.23939/ctas2021.02.028
 14. Konoval, O.A.,  Makarov, A.S., Dymytryuk, T.M. (2019). Vplyv produktu pirolizu vidkhodiv polimeriv na reolohichni vlastyvosti vysokovʺyazkoyi nafty. Kataliz ta naftokhimiya, 28, 50-54. doi: https://doi.org/10.15407/kataliz2019.28.050 https://doi.org/10.15407/kataliz2019.28.050
 15. Tymoshevsʹkyy, B.H., Shalapko, I.O., Shalapko, D.O., Lytvynenko, O. V. (2022). Suchasni sposoby pererobky plastykovykh vidkhodiv dlya zmenshennya zabrudnennya vod svitovoho okeanu. Zbirnyk naukovykh pratsʹ NUK: Enerhetychne mashynobuduvannya, 1, 44-50. doi https://doi.org/10.15589/znp2022.1(488).6 https://doi.org/10.15589/znp2022.1(488).6
 16. Umynsʹkyy, S., Dudarev, I., Osadchuk, P., Chuchuy, V., Zhytkov, S. (2019). Tekhnolohiya otrymannya palyv dlya enerhetyky APK pid chas pererobky vidkhodiv. Tekhnika i tekhnolohiyi APK, 2(111), 16-17.
 17. Topilnytskyy, P., Grynyshyn, O., Machynskyy, O. (2014). Tehnologia pervynnoi pererobky nafty i gazu. Lviv. Vyd-vo NULP. 468 s.