COMPOSITION AND PROPERTIES OF PYROCONDENSATE OF PYROLYSIS WEAR TIRES

2021;
: 28-32
1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University
3
Lviv Polytechnic National University

One of the options for the disposal of worn car tires is low-temperature pyrolysis, the target product of which is pyrocondensate. The fractional composition and properties of pyrocondensate of pyrolysis of rubber waste obtained at an industrial plant are studied. The pyrocondensate was separated into gasoline and diesel fraction and residue. The composition and properties of these fractions have been studied in detail. X-ray fluorescence analysis and IR spectroscopic studies of pyrocondensate and narrow fractions isolated from it were performed. 

1. Cikavi fakty pro zabrudnennja smittjam planety Zemlja (2013). Retrieved from http://newecolife.com.ua/news/224-ckav-fakti-pro-zabrudnennya-smttyam-pl... [in Ukrain].
2. Horner J. M. (1999). Environmental Health Implications of Heavy Metals Pollution From Car Tyres. Rev. Environ. Health Journal. 11(4). 175-178.
https://doi.org/10.1515/REVEH.1996.11.4.175
3. Kutova J. (2012). Problemy utylizacii vidhodiv. Retrieved from https://sites.google.com/site/smittausvititaukraieni/home/ [in Ukrain].
4. Sergienko M. I., Vasylchenko M. P., Veremenko M. P. (2009). Problema utylizacii avtomobilnyh shyn ta shlahy ii vyrishennja. Zbirnyk naukovyh prac NTK «Energetyka. Ekologia. Ljudyna», rozdil «Ingenerna ekologia». 338-341. [in Ukrain].
5. Tarasova T. F., Chapalda D. I. (2006). Ekologicheskoe znachenie i rechenie problem pererabotki iznoshennyh avtoshyn. Vestnyk OGU. T.2 Yestestvennye i technicheskie nauki. (2). 130-135. [in Russian].
6. Surkov A. A., Utjatnikov L. A. (2007). Metody utilizacii i pererabotki ispolzovanyh avtomobilnyh shyn. Vestnyk permskogo gosudarstvennogo tehnicheskogo universiteta. (4). 33-34. [in Russian].
7. Andriy Nagurskyy, Yuriy Khlibyshyn, Oleg Grynyshyn. (2017). Bitumen compositions for cold applied roofing products. Chemistry & Chemical Technology. 11 (2). 226-229.
https://doi.org/10.23939/chcht11.02.226
8. Grynyshyn O. B., Khlibyshyn J. Y., Nagyrskyy A. O., Nagurskyy O. A. (2015). Metody oderzannja bitumiv z zalyshkiv pererobky vazkyh naft. Technologicheskyy audit i rezervy proizvodstva. 25(5/4). 45-48. [in Ukrain].
https://doi.org/10.1080/10486801.2015.992238
9. Volfson S. I., Fafurina E. A., Fafurin A. V. (2011). Metody utilizacii shyn i rezinotehnicheskih izdelij. Vestnyk Kazanskogo Tehnologicheskogo universiteta. 74-79. [in Russian].
https://doi.org/10.1016/j.gie.2011.05.036
10. Gunich S. V., Janchukovskaja E. V. (2016). Analiz processov piroliza othodov proizvodstva i potreblenija. Izvestija vuzov. Prikladnaja himija i biotehnologija. 16(1). 86-93. [in Russian].
11. Ryzhkov S., Rudyuk N., Markina L. (2016). Research of thermal conductivity of the condensed mass of the whole waste tires and determination of their optimum arrangement in the pyrolysis reactor. Eastern-European Journal Of Enterprise Technologies. 82 (4/5). 12-18.
https://doi.org/10.15587/1729-4061.2016.73557
12. Topilnytskyy P, Grynyshyn O., Machynskyy O. (2014). Tehnologia pervynnoi pererobky nafty i gazu. Lviv. Vyd-vo NULP. 468 s.
13. Rybak B.M. (1962). Analiz nefti i nefteprodyktov. Moskva. Gostoptehizdat. 888 s.
 14. Kirsanov Yu. G. Shyshov A. P., Konjayeva A. P. (2016). Analiz nefti i nefteprodyktov. Ekaterinburg. Izd-vo Uralskogo un-ta. 88 s.