Local executive authorities and public associations of Ukraine: general state, problems and prospects of interrelationships

Authors: 

V. Undir

The development of interrelationships of local executive authorities with public associations is analyzed, the content of the existing problems in the process of interrelationships of these institutions, as well as prospects for their solving are defined.

 1. Стан та динаміка розвитку неурядових організацій України (2002 — 2005 роки) [Текст] / Творчий центр «Каунтерпарт». — К. : Макрос, 2006. — 138 с.
 2. Держалюк О. Динаміка та розширення спектру діяльності громадських організацій як складові демократизації українського суспільства [Електронний ресурс] / О. Держалюк. — Режим доступу : www.old.niss.gov.ua.
 3. Підсумки діяльності Державної реєстраційної служби України за 2012 рік [Електронний ресурс]. — Режим доступу : www.drsu.gov.ua/show/10497.
 4. Громадські організації України станом на 2012 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : www. civil-rada.in.ua/?p=1509.
 5. Перепелиця М. П. Механізм реалізації регіональної, місцевої державної молодіжної політики / М. П. Перепелиця // Нова політика [Текст]. — 2000. — № 6. — С. 40–43.
 6. Ковалішина Н. П. Жіночий рух України — важливий чинник розбудови громадянського суспільства / Н. П. Ковалішина // Вісник УАДУ [Текст]. — 2001. — № 2. — Ч. 2. — С. 260–268.
 7. Журавський В. Релігійні чинники у політичному процесі України / В. Журавський // Спостерігач [Текст]. — 1996. — № 21. — лютий.
 8. Левчук К. І. Громадські організації України: створення та діяльність (1985 — 1996 рр.) [Текст] : монографія / К. І. Левчук. — Вінниця : ПП «Едельвейс і К.», 2009. — C. 238.
 9. Ващук О. М. Становлення та розвиток інституту законодавства України про громадські організації / О. М. Ващук // Становлення і розвиток правової системи України [Текст]. — К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2002. — С. 45–47.
 10. Про схвалення Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства [Електронний ресурс] : Розпорядження Кабінету Міністрів України № 1035-р від 21.11.2007 р. — Режим доступу : www.kmu.gov.ua.
 11. Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України № 996 від 03.11.2010 р. — Режим доступу : www.kmu.gov.ua.
 12. Політичні партії в умовах трансформації українського суспільства. Генеза багатопартійності в Україні [Електронний ресурс]. — Режим доступу : www.ualib.com.ua/br_6752.html.
 13. Купрій В. Громадська експертиза та громадський моніторинг діяльності органів влади [Текст] : навч. посіб. / В. Купрій, Л. Паливода. — К. : Макрос, 2011. — С. 22.
 14. Громадські ради в цифрах: загальнонаціональний звіт із моніторингу формування громадських рад при центральних та місцевих органах виконавчої влади [Текст] / УНЦПД. — К. : Агентство «Україна», 2011. — С. 4.
 15. Аналітична довідка за результатами проведення оцінки діяльності органів виконавчої влади за напрямом «робота з громадськістю» у 2013 році [Електронний ресурс]. — Режим доступу : www. civic.kmu.gov.ua.
 16. Про громадські об’єднання : Закон України № 4572-VI від 22.03.2012 р. // Відомості Верховної Ради України [Текст]. — 2013. — № 1. — Ст. 1.
 17. Новак В. Проблеми формування державно-громадської взаємодії / В. Новак // Актуальні проблеми державного управління на новому етапі державотворення [Текст] : матер. наук.-практ. конф. за міжнар. уч. (31 травня 2005 р., м. Київ) : у 2 т. Т. 1. — К. : Вид-во НАДУ, 2005. — С. 119.
 18. Сурмін Ю. Концептуальні основи створення системи взаємодії органів державної влади із суб’єктами громадянського суспільства в контексті інтеграційних процесів / Ю. Сурмін // Євроатлантикінформ [Текст]. — 2006. — № 2 (8). — С. 29.
 19. Права людини в Україні — 2009 — 2010 [Текст] : доп. правозах. орг. / за ред. Є. Захарова. — Х. : Права людини, 2011. — С. 250–252.