Місцеві органи виконавчої влади і об’єднання громадян України: загальний стан, проблеми та перспективи розвитку взаємовідносин

Authors: 

В. Ундір

Проаналізовано розвиток взаємовідносин місцевих органів виконавчої влади з громадськими об’єднаннями, визначено зміст існуючих проблем у процесі взаємовідносин цих інститутів, шляхи та перспективи їх вирішення.

 1. Стан та динаміка розвитку неурядових організацій України (2002 — 2005 роки) [Текст] / Творчий центр «Каунтерпарт». — К. : Макрос, 2006. — 138 с.
 2. Держалюк О. Динаміка та розширення спектру діяльності громадських організацій як складові демократизації українського суспільства [Електронний ресурс] / О. Держалюк. — Режим доступу : www.old.niss.gov.ua.
 3. Підсумки діяльності Державної реєстраційної служби України за 2012 рік [Електронний ресурс]. — Режим доступу : www.drsu.gov.ua/show/10497.
 4. Громадські організації України станом на 2012 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : www. civil-rada.in.ua/?p=1509.
 5. Перепелиця М. П. Механізм реалізації регіональної, місцевої державної молодіжної політики / М. П. Перепелиця // Нова політика [Текст]. — 2000. — № 6. — С. 40–43.
 6. Ковалішина Н. П. Жіночий рух України — важливий чинник розбудови громадянського суспільства / Н. П. Ковалішина // Вісник УАДУ [Текст]. — 2001. — № 2. — Ч. 2. — С. 260–268.
 7. Журавський В. Релігійні чинники у політичному процесі України / В. Журавський // Спостерігач [Текст]. — 1996. — № 21. — лютий.
 8. Левчук К. І. Громадські організації України: створення та діяльність (1985 — 1996 рр.) [Текст] : монографія / К. І. Левчук. — Вінниця : ПП «Едельвейс і К.», 2009. — C. 238.
 9. Ващук О. М. Становлення та розвиток інституту законодавства України про громадські організації / О. М. Ващук // Становлення і розвиток правової системи України [Текст]. — К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2002. — С. 45–47.
 10. Про схвалення Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства [Електронний ресурс] : Розпорядження Кабінету Міністрів України № 1035-р від 21.11.2007 р. — Режим доступу : www.kmu.gov.ua.
 11. Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України № 996 від 03.11.2010 р. — Режим доступу : www.kmu.gov.ua.
 12. Політичні партії в умовах трансформації українського суспільства. Генеза багатопартійності в Україні [Електронний ресурс]. — Режим доступу : www.ualib.com.ua/br_6752.html.
 13. Купрій В. Громадська експертиза та громадський моніторинг діяльності органів влади [Текст] : навч. посіб. / В. Купрій, Л. Паливода. — К. : Макрос, 2011. — С. 22.
 14. Громадські ради в цифрах: загальнонаціональний звіт із моніторингу формування громадських рад при центральних та місцевих органах виконавчої влади [Текст] / УНЦПД. — К. : Агентство «Україна», 2011. — С. 4.
 15. Аналітична довідка за результатами проведення оцінки діяльності органів виконавчої влади за напрямом «робота з громадськістю» у 2013 році [Електронний ресурс]. — Режим доступу : www. civic.kmu.gov.ua.
 16. Про громадські об’єднання : Закон України № 4572-VI від 22.03.2012 р. // Відомості Верховної Ради України [Текст]. — 2013. — № 1. — Ст. 1.
 17. Новак В. Проблеми формування державно-громадської взаємодії / В. Новак // Актуальні проблеми державного управління на новому етапі державотворення [Текст] : матер. наук.-практ. конф. за міжнар. уч. (31 травня 2005 р., м. Київ) : у 2 т. Т. 1. — К. : Вид-во НАДУ, 2005. — С. 119.
 18. Сурмін Ю. Концептуальні основи створення системи взаємодії органів державної влади із суб’єктами громадянського суспільства в контексті інтеграційних процесів / Ю. Сурмін // Євроатлантикінформ [Текст]. — 2006. — № 2 (8). — С. 29.
 19. Права людини в Україні — 2009 — 2010 [Текст] : доп. правозах. орг. / за ред. Є. Захарова. — Х. : Права людини, 2011. — С. 250–252.