State policy of Ukraine and Poland for the protection of national minorities: comparative analysis (Review Article)

2019;
: 21-28
https://doi.org/10.23939/shv2019.02.021
Received: September 05, 2019
Accepted: October 21, 2019
1
Lviv National Polytechnic University
2
Lviv Polytechnic National University

The article presents a comparative analysis of the state policy of Ukraine and Poland on the protection of the rights of national minorities. The authors reveal the nature and highlight features of national minorities, analyze the situation of national minorities that exists in Ukraine and Poland. Carrying out a comparative analysis of Ukrainian and Polish ethnopolitics is based on clearly defined criteria for comparison: the period of formation of national minorities; quantitative and demographic characteristics of national minorities (number of national and ethnic minorities; largest national and ethnic minority; total number of national and ethnic minorities); trends of geographical displacement of national minorities; the historical development of policies for the protection of the rights of national minorities; documents regulating the policy of protection of national minorities; associations regulating the protection of the rights of national minorities; the level of compliance of national minority rights protection policies with international standards; mechanisms for international cooperation in the field of legal protection; financial support for national minorities; political activity of national minorities; degree of satisfaction of informational needs of national minorities.

The results of the comparative study are presented in the form of a table. The authors note that the state policy of Ukraine and Poland on the protection of the rights of national minorities has both common (same period of formation of national minorities; equally high political activity of minorities, etc.) and distinctive features (different number of national minorities in Ukraine (10 million) and Poland (700 thousand); different level of compliance of state ethnopolitics with international standards (insufficient in Ukraine and sufficient in Poland); insufficient provision of national minorities with information sources in Ukraine and its high level in Poland, etc.).

Almashi, M. (2004). Protection of the rights of national minorities in Ukraine: Autoreferat of PhD. Disser. in Political Science. [In Ukrainian]. Кyiv: [without Publisher].

Kyrychenko, Yu. (2015). Rights of national minorities in Ukraine and European countries: comparative legal aspects of constitutional regulation. [In Ukrainian]. Retrieved from http://www.jurnaluljuridic.in.ua/archive/2015/4/part_ 1/3.pdf

Kolisnyk, V. (2001). National sovereignty and the right of nations to self-determination. Bulletin of the Academy of Law Sciences of Ukraine [In Ukrainian]. № 1. Retrieved from http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/4534/1/ Kolisnyk_33.pdf

Kartunov, O. (1999). Introduction to ethnopolitical science: a textbook. [In Ukrainian]. K.: Institute of Economics, Management and Business Law.

Lypchuk, O. (2012). State of observance and protection of the rights of ethnic minorities in Ukraine. Political Science Notes. [In Ukrainian]. № 6. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Polzap_2012_6_18

Melnyk, H., Hubytskyi, L. (2017). Protection of the rights of national minorities in the Republic of Poland: analysis of legislation. [In Ukrainian]. Retrieved from http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/19759/1/G_Melnik_Konf_07_ 04_2017_FPMV.pdf

Fedun, O., Papish, N. (2016). Political and legal aspects of protection of the rights of national minorities in Ukraine. [In Ukrainian]. Retrieved from http://intrel.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/09/72-98-1-SM.pdf

Shypka, N. (2008). Legitimation of the Political Subjectivity of National Minorities in Ukraine. [In Ukrainian]. Military Scientific Bulletin, 10. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vnv_2008_10_20.pdf

Idzik, I., Nitka, J., Marcinowska, H., Onuchowska, A., Kasprzyk, T. (2004). Program edukacyjny Rуwni-Rуzni: Podrecznik dla prowadzacych lekcje na temat mniejszosci narodowych I etnicznych,1, 70.

Janusz, G., Bajda, P. (2000). Prawa mniejszoњci narodowych. Warszawa: Standardy europejskie.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych/ (2016). Definicje, pojecia dotyczące spraw polonijnych. Retrieved from https://msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/polonia/ definicje_pojecia/

Organek, L. (2016). Charakter i poіmowanie mniejszośći ukraińskiej w Polsce. Retrieved from http://eprints.zu.edu.ua/21627/

Piąty raport dotyczący sytuacji mniejszośći narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego w Rzeczypospolitej Polskiej (2015). Warszawa. Retrieved from http://mniejszosci.narodowe.mswia.gov.pl/download/86/19700/ VRaportUstawowy.pdf