Improving the legal mechanism of state regulation in ecological sphere of Ukraine

Authors: 

O. Matyushenko

Total globalization and industrialization of modern society raises the problem of environmental pollution and requires the provision of rational nature management. These processes require state institutions of effective control and supervision, the introduction of preventive environmental measures, the development of methods for the rational use of natural resources and environmentally sound technologies. The normative-legal regulation of the functioning of the institute of public inspectors in the ecological sphere is researched. Recommendations on improvement of the legislation regulating their activity are offered.

 1. Білоскурський Р. Р. Механізми державного регулювання в системі еколого-економічного розвитку України // Український журнал прикладної економіки. 2017. Т. 2. Вип. 1. С. 14–27.
 2. Колєнов О. М. Напрямки вдосконалення механізму формування та реалізації державної екологічної політики в Україні // Актуальні проблеми державного управління. 2014. № 1. С. 80–86.
 3. Хвесик М. А., Степаненко А. В. Екологічна криза в Україні: соціально-економічні наслідки та шляхи їх подолання // Економіка України. 2014. № 1. С. 74–86.
 4. Глуха В. В. Теоретичні засади розвитку державної екологічної політики України // Держава та регіони. 2016. № 1 (53). С. 37–42. (Серія “Державне управління”). URL : http://pa.stateandregions.zp.ua/archive/1_2016/4.pdf.
 5. Буркинський Б. В., Хумарова Н. І. Інституційний механізм реалізації екологоорієнтованих стратегічних планів розвитку національної економіки // Екологічні науки. 2013. № 2. С. 139–148.
 6. Витвицький Я. С., Кернична А. Є. Механізм державного управління в екологічній сфері на регіональному рівні та напрями його вдосконалення // Актуальні проблеми державного управління. 2012. № 2. Вип. 27 (2). С. 178–186.
 7. Екологічна складова політики сталого розвитку : [монографія] / Б. М. Данилишин ; Рада по вивч. продукт. сил України. Донецьк : Юго-Восток, Лтд, 2008. 256 с.
 8. Екологічне управління в розвинутих країнах світу в порівнянні з Україною / В. Р. Лозанський. Х., 2000. 68 c.
 9. Олефіренко О. В. Основні напрямки забезпечення ефективності державного екологічного управління в Україні // Ефективність державного управління. 2014. Вип. 40. С. 41–47. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/efdu_2014_40_7.
 10. Формування та реалізація національної екологічної політики України / [Веклич О. О., Волошин С. М., Жарова Л. В. та ін.] ; за наук. ред. С. О. Лизуна / ДУ ІЕПСР НАН України. Суми : Університетська книга, 2012. 336 с.
 11. Хлобистов Є. В. Імплементація положень конвенцій Ріо до національної політики сталого розвитку: еколого-економічні прогалини регуляторної діяльності / Є. В. Хлобистов // Ефективна економіка. 2014. № 9. URL : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3314.
 12. Про схвалення Концепції реформування системи державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища : Розпорядження Кабінету Міністрів України № 616-р від 31.05.2017 р. // Офіційний вісник України. 2017. № 76. 26 верес. С. 38. Ст. 2336.
 13. Витвицький Я. С., Кернична А. Є. Механізм державного управління в екологічній сфері... С. 179.
 14. Взаємодія громадськості з органами державної влади в екологічній сфері: оцінка сучасного стану : аналіт. зап. / Національний інститут стратегічних досліджень. URL : http://www.niss.gov.ua/articles/1435.
 15. Про затвердження положень про територіальні органи Держекоінспекції : Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України № 312 від 11.08.2017 р. // Офіційний вісник України. 2017. № 75. 26 верес. С. 440. Ст. 2318.
 16. Про схвалення Концепції реформування системи державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища... С. 38.
 17. Про затвердження Положення про Державну екологічну інспекцію України : Постанова Кабінету Міністрів України № 275 від 19.04.2017 р. // Офіційний вісник України 2017. № 36. 5 трав. С. 73. Ст. 1131.
 18. Про Положення про громадський контроль у галузі охорони навколишнього природного середовища : Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України № 81 від 04.08.1994 р. URL : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0229-94.
 19. Про затвердження Положення про громадських інспекторів з охорони навколишнього природного середовища : Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України № 150 від 05.07.1999 р. // Офіційний вісник України 1999. № 37. 1 жовт. С. 119. Ст. 1879.
 20. Про затвердження Положення про громадських інспекторів з охорони довкілля : Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України № 88 від 27.02.2002 р. // Офіційний вісник України. 2002. № 12. 5 квіт. С. 265. Ст. 631.
 21. У Мінприроди недостатньо сили, щоб перезапустити систему контролю та нагляду. URL : http://epl.org.ua/announces/u-minpryrody-ne-dostatno-syly-shhob-perezapu....