Basic regularities, principles and objectives of the regional management under modern conditions of administrative reform

Authors: 

T. Stadnychenko

The article defines basic regularities, principles and objectives of regional development management. The principles of state support of the regional development in the context of Ukraine’s European integration are analyzed. The conceptual approaches to the adoption and implementation of regional development strategies are proposed. Principles of formation of the budget of regional development in the context of the state development budget are grounded, and the model of regional development management is proposed. The system of regional governance is examined and the conceptual approaches regarding the adoption and implementation of regional development strategies, the essence of which lies in the legal groundwork of the innovative paradigm of regional development and effectiveness of regional governance, are proposed.

  1. Гердеген М. Європейське право [Текст] : монографія / М. Гердеген ; пер. з нім. Н. Саповська. — К. : К.І.С., 2008. — С. 56–72.
  2. Барановський Ф. В. Становлення демократичної політичної системи та процес європейської інтеграції України: фактори взаємовпливу [Текст] : дис. д-ра політ. наук : 23.00.02 / Ф. В. Барановський ; Ін-т політ. і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. — К. : [б. в.], 2009. — 396 с.
  3. Баштанник В. Структурні характеристики та тенденції організаційного розвитку національних систем публічного управління в умовах сучасних євроінтеграційних процесів / В. Баштанник // Вісник НАДУ [Текст]. — 2009. — № 1. — С. 5–16.
  4. Безверхнюк Т. М. Ресурсне забезпечення регіонального управління: теоретико-методологічні засади [Текст] : монографія / Т. М. Безверхнюк. — Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2009. — С. 231–247.
  5. Керецман В. Ю. Державне регулювання регіонального розвитку: теоретичні аспекти [Текст] : монографія / В. Ю. Керецман. — К. : Вид-во УАДУ, 2002. — 188 с.
  6. Баштанник В. Оптимізація системи місцевого самоврядування в Україні у контексті запровадження європейських стандартів регіонального управління / В. Баштанник, В. Лукашова // Вісник НАДУ [Текст]. — 2003. — № 2. — С. 274–283.
  7. Заєць І. Порівняльно-правовий аналіз статусу області: світовий досвід / І. Заєць // Вісник Львівського університету [Текст]. — 2004. — Вип. 40. — С. 174–183. — (Серія: юридична).