Основні закономірності, принципи та завдання регіонального управління в сучасних умовах адміністративного реформування

Authors: 

Т. Стадниченко

Визначено основні закономірності, принципи й завдання управління регіональним розвитком. Проаналізовано принципи надання державної підтримки регіональному розвитку в контексті євроінтеграції України. Запропоновано концептуальні підходи щодо прийняття та реалізації стратегій регіонального розвитку. Обґрунтовано принципи формування бюджету регіонального розвитку в контексті державного бюджету розвитку, запропоновано модель управління регіональним розвитком. Досліджено систему регіонального управління та запропоновано концептуальні підходи щодо прийняття та реалізації стратегій регіонального розвитку, сутність яких полягає у правовому забезпеченні інноваційної парадигми регіонального розвитку, дієвості регіонального управління.

  1. Гердеген М. Європейське право [Текст] : монографія / М. Гердеген ; пер. з нім. Н. Саповська. — К. : К.І.С., 2008. — С. 56–72.
  2. Барановський Ф. В. Становлення демократичної політичної системи та процес європейської інтеграції України: фактори взаємовпливу [Текст] : дис. д-ра політ. наук : 23.00.02 / Ф. В. Барановський ; Ін-т політ. і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. — К. : [б. в.], 2009. — 396 с.
  3. Баштанник В. Структурні характеристики та тенденції організаційного розвитку національних систем публічного управління в умовах сучасних євроінтеграційних процесів / В. Баштанник // Вісник НАДУ [Текст]. — 2009. — № 1. — С. 5–16.
  4. Безверхнюк Т. М. Ресурсне забезпечення регіонального управління: теоретико-методологічні засади [Текст] : монографія / Т. М. Безверхнюк. — Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2009. — С. 231–247.
  5. Керецман В. Ю. Державне регулювання регіонального розвитку: теоретичні аспекти [Текст] : монографія / В. Ю. Керецман. — К. : Вид-во УАДУ, 2002. — 188 с.
  6. Баштанник В. Оптимізація системи місцевого самоврядування в Україні у контексті запровадження європейських стандартів регіонального управління / В. Баштанник, В. Лукашова // Вісник НАДУ [Текст]. — 2003. — № 2. — С. 274–283.
  7. Заєць І. Порівняльно-правовий аналіз статусу області: світовий досвід / І. Заєць // Вісник Львівського університету [Текст]. — 2004. — Вип. 40. — С. 174–183. — (Серія: юридична).