Forming the complex mechanism for state administration in the field of social formation and development of young people

Автори: 
М. Melnyk

The essence of the concept of “complex mechanism for state administration” is found. The model of interaction between state, society and youth is presented. The matrix of complex mechanism in the field of social formation and development of young people is developed.

 1. Приходченко Л. Л. Забезпечення ефективності державного управління: теоретико-методологічні засади [Текст] : монографія / Л. Л. Приходченко. — Одеса : Оптимум, 2009. — 300 с.
 2. Приходченко Л. Структура механізму державного управління: взаємозв’язок компонентів та фактори впливу на ефективність / Людмила Приходченко // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України [Текст]. — 2009. — № 2. — С. 105–111.
 3. Енциклопедія державного управління [Текст] : у 8 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; наук.-ред. кол. : Ю. В. Ковбасюк (голова) та ін. — К. : НАДУ, 2011. — Т. 2 : Методологія державного управління / наук.-ред. колегія : Ю. П. Сурмін (співголова), П. І. Надолішній (співголова) [та ін.]. — 2011. — 692 с.
 4. Державне управління [Текст] : словн.-довід. / уклад. : В. Д. Бакуменко (кер. творчого кол.), Д. О. Безносенко, І. М. Варзар [та ін.] ; за заг. ред. В. М. Князєва, В. Д. Бакуменка. — К. : Вид-во УАДУ, 2002. — 228 с.
 5. Державне управління [Текст] : підручник : у 2 т. Т. 1 / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; ред. кол. : Ю. В. Ковбасюк (голова), К. О. Ващенко (заст. голови), Ю. П. Сурмін (заст. голови) [та ін.]. — К. ; Дніпропетровськ : НАДУ, 2012. — 564 с.
 6. Там само. — 564 с.
 7. Яременко О. О. Концепція створення комплексного механізму формування та оцінки ефективності реалізації соціальної політики в період трансформації українського суспільства [Текст] / О. О. Яременко // Український соціум [Текст] : наук. журн. — 2005. — № 5/6. — С. 92–101.
 8. 8. Там само. — С. 92–101.
 9. Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні [Електронний ресурс] : Закон України № 2998-ХІІ від 05.02.1993 р. — Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2998-12.
 10. Мельник М. О. Процес соціального становлення та розвитку молоді як об’єкт державної політики / М. Мельник // Ефективність державного управління [Текст] : зб. наук. пр. — Вип. 35 / за заг. ред. чл.-кор. НАН України В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. — Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2013. — С. 212–219.
 11. Якби у нас діяла Концепція гуманітарного розвитку, ми не мали б проблем на Сході — Жулинський // Укрінформ [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.ukrinform.ua/ukr/news/yakbi_u_nas_diyala_ kontseptsiya_gumanitarnogo_rozvitku_mi_ne_mali_b_problem_na_shodi gulinskiy_ 1932387.
 12. Там само.
 13. Людський розвиток в Україні: соціальні та демографічні чинники модернізації національної економіки [Текст] (колективна монографія) / [Лібанова Е. М., Макарова О. В., Курило І. О. та ін.] ; за ред. Е. М. Лібанової. — К. : Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України, 2012. — 320 с.
 14. Державне управління... — 564 с.
 15. Державне управління [Текст] : словн.-довід. ... — 228 с.