Information as a strategic resource of the organization of the scientific research process

Authors: 

H. Muravytska

The article focuses on the issue of information support of the scientific research process. The information is seen as a strategic resource of science development. Definitions of concepts “information”, “scientific and technical information”, “information resources”, and “information retrieval system” are given. Theoretical and methodological foundations of scientific research related to information processes including the search, collection and storage of material, and accordingly, analysis, processing and synthesis of scientific information on the topic of scientific research are considered.

 1. Сурмін Ю. П. Майстерня вченого [Текст] : підруч. для наук. / Ю. П. Сурмін. — К. : Навч.-метод. центр «Консорціум із удоскон. менедж.-освіти в Україні», 2006. — С. 212.
 2. Там само. — С. 211.
 3. Енциклопедичний словник з державного управління [Текст] / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; уклад. : Ю. П. Сурмін, В. Д. Бакуменко, А. М. Михненко [та ін.] ; за ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського, Ю. П. Сурміна. — К. : НАДУ, 2010. — С. 301.
 4. Про інформацію : Закон України № 2658-XII від 02.10.1992 р. із змін. // Відомості Верховної Ради України [Електронний ресурс]. — 1992. — № 48. — Ст. 650. — Режим доступу : http: //zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2657-12.
 5. Про науково-технічну інформацію : Закон України № 3322-XII від 25.06.1993 р. // Відомості Верховної Ради України [Електронний ресурс]. — 1993. —№ 33. — Ст. 345. — Режим доступу : http: //zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3322-12.
 6. Там само.
 7. Колин К. К. Социальная інформатика [Текст] : учеб. пособ. / К. К. Колин. — М. : Мир ; Академ. проект, 2003. — 432 с. — (Gaudeamus).
 8. Енциклопедичний словник з державного управління... — С. 299.
 9. Дубов Д. В. Основи електронного урядування [Текст] : навч. посіб. / Д. В. Дубов, С. В. Дубова ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтва. — К. : ЦУЛ, 2006. — С. 112.
 10. Про науково-технічну інформацію...
 11. Енциклопедичний словник з державного управління... — С. 301.
 12. Державне управління [Текст] : підручник : у 2 т. Т. 1 / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; редкол. : Ю. В. Ковбасюк (голова), К. О. Ващенко (заст. голови), Ю. П. Сурмін (заст. голови) [та ін.]. — К. : НАДУ ; Дніпропетровськ : [б. в.], 2012. — С. 399.
 13. Білуха М. Т. Методологія наукових досліджень [Текст] : підручник / М. Т. Білуха. — К. : АБУ, 2002. — 480 с.
 14. Гетманцева Н. Д. Методологія наукових досліджень [Текст] : навч. посіб. для магістер. програм «Менеджмент корпорацій (АТ)» та «Менеджмент малого бізнесу» / Н. Д. Гетманцева ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». — К. : КНЕУ, 2009. — 517 с.
 15. Сурмін Ю. П. Майстерня вченого... — С. 303.
 16. Теоретико-методологічні засади наукових досліджень в галузі державного управління [Текст] : монографія / В. В. Корженко, Н. С. Корабльова, О. К. Чаплигін [та ін.] ; за заг. ред. В. В. Корженка ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін.-т держ. упр. — Х. : ХарРІ НАДУ «Магістр», 2011. — С. 190, 191. — (Серія «Бібліотека магістра»).
 17. Білуха М. Т. Методологія наукових досліджень... — С. 216.
 18. Сурмін Ю. П. Майстерня вченого... — С. 303.
 19. Теоретико-методологічні засади наукових досліджень в галузі державного управління... — 494 с.
 20. Шейко В. М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності [Текст] : підручник / В. М. Шейко, Н. М. Кушнаренко. — 6-те вид., перероб. і допов. — К. : Знання, 2008. — С. 158.
 21. Там само. — С. 158.
 22. Сурмін Ю. П. Майстерня вченого... — С. 217.
 23. Там само. — С. 303.
 24. Теоретико-методологічні засади наукових досліджень в галузі державного управління... — 494 с.
 25. Там само. — С. 192.
 26. Там само. — С. 192.
 27. Там само. — С. 192.
 28. Сурмін Ю. П. Майстерня вченого... — С. 215.
 29. Теоретико-методологічні засади наукових досліджень в галузі державного управління. — С. 192.